Welzijns- en Gezondheidszorg

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen.

Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.
image

Twaalf werkeenheden, 256 vestigingen

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat uit twaalf werkeenheden en 256 vestigingen. De stichting is verantwoordelijk voor de professionele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, ouderen- en gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel. In 2015 is de werkeenheid Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering afgesplitst van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Op grond van de Jeugdwet zijn jeugdbeschermingstaken en jeugdhulp van elkaar gescheiden. Samen met volwassen reclassering bieden we jeugdbescherming en jeugdreclassering aan via Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.

Typisch Leger des Heils

Op veel punten is de hulpverlening van het Leger des Heils vergelijkbaar met die van andere organisaties. Bijzonder is de grote variatie in gebieden waarop we actief zijn: maatschappelijke opvang, jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, ouderenzorg, verslavingszorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel. Bovendien hebben we ons de afgelopen jaren ingespannen om naast het bestaande aanbod nieuwe vormen van hulpverlening te ontwikkelen. Daarmee willen we nog beter aansluiten bij knelpunten die onze hulpvragers tegenkomen. 

Wat Het Leger des Heils vooral kenmerkt, is dat we ons met name richten op mensen die nergens anders terechtkunnen. Wij signaleren dat vijf tot tien procent van de mensen in ons land tussen wal en schip dreigt te vallen. Mensen zonder helper! Het zijn er zo veel dat we het niet alleen aankunnen. Daarom vragen we steeds vaker aandacht voor hen bij het publiek en de politiek. Ook zo hopen we bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Doelgroepen

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg richt zich op de onderlaag van de onderkant van de Nederlandse samenleving. Deze kwetsbare mensen (volwassenen en kinderen) kampen (bijna altijd) met combinaties van problemen op meerdere van de volgende leefgebieden: dagbesteding/werk- zingeving - huisvesting - financiën (inkomen/schulden) - woonvaardigheden - relaties/sociale vaardigheden - verslaving - problemen met justitie - psychische gesteldheid - lichamelijke gesteldheid.

Het gaat (onder meer) om:

  • kwetsbare huishoudens, dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten, degenen die niet meer aan de arbeidsmarkt deelnemen, werkende armen;
  • multiprobleem gezinnen, kinderen in crisis(volle)situaties, voortijdige schoolverlaters, zwerfjongeren, tienermoeders, jongeren/jong volwassenen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen;
  • Licht verstandelijk beperkte (LVB) (zwerf)jongeren, volwassenen en ouderen met dubbeldiagnose (LVB en verslaafd, LVB en psychiatrisch, LVB en veelpleger, LVB en dakloos, LVB en sterk gedragsgestoord);
  • ex-gedetineerden/veelplegers zonder huisvesting/opvang, (ex)drugs- of alcoholverslaafden, ernstig zieke dak- en thuislozen;
  • geïsoleerd levende zorgafhankelijke ouderen, zorgwekkende zorgmijders thuis of op straat, ‘stille’ of verscholen mensen die vereenzaamd leven, afgewezen asielzoekers zonder enige status en zonder aanspraak op hulp.