Jeugdbescherming

Ouders zijn verantwoordelijk voor een veilige en pedagogisch verantwoordelijke opvoeding van hun kinderen. Als dit niet lukt, kan een rechter bepalen dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is. Dan komt jeugdbescherming in beeld.

Over jeugdbescherming

Jeugdbescherming richt zich op de veiligheid van het kind. Doel is om de bedreiging van de ontwikkeling van een kind weg te nemen. Het gaat vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de veiligheid of ontwikkeling van een kind gevaar loopt. Denk aan schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestingsproblemen. Vaak is al geprobeerd om op vrijwillige basis te werken aan een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd. Een jeugdbeschermingsmaatregel is noodgedwongen, maar noodzakelijk.  Wij begeleiden bij ondertoezichtstellingen, voogdijmaatregelen en drangmaatregelen. 

Kinderrechter beslist

Met iedere jeugdbeschermingsmaatregel richten wij ons op het doel de bedreiging van ontwikkeling van een kind weg te nemen. Een jeugdbeschermingsmaatregel is vaak noodgedwongen, maar noodzakelijk. Voorafgaand aan een jeugdbeschermingsmaatregel wordt een melding gemaakt bij Veilig Thuis. Vervolgens start de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, neemt de kinderrechter een beslissing. Een kinderrechter kan bijvoorbeeld besluiten om kinderen onder toezicht of voogdij te plaatsen. Indien voor het kind sprake is van een ernstige ontwikkeling situatie, kan de rechter ervoor kiezen het kind  uit huis te laten plaatsen.