Lindenhofje

Verpleegkundig kinderzorghuis 'Het Lindenhofje' is een huis waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen logeren. Het Lindenhofje wil een zo gewoon mogelijk (t)huis zijn, waar echter ook 24 uur per dag professionele verpleegkundige zorg wordt geboden en waar bovendien oog is voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en andere gezinsleden.
image

Er is plaats voor tien kinderen en er zijn twee extra plaatsen voor opname in een crisissituatie. Ouders en/of andere gezinsleden kunnen -als zij dit willen- blijven logeren. Afhankelijk van de zorgbehoefte kan een verblijf variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Tijdens de intake worden hierover afspraken gemaakt.

Welke zorg wordt aangeboden?

Het Lindenhofje is er voor ernstig zieke kinderen van 0 tot 18 jaar, ongeacht geloofsovertuiging of achtergrond van het gezin. Het kan gaan om een kind met een levensbedreigende ziekte, een chronische ziekte zoals een stofwisselingsziekte, spierdystrofie, cystic fybrosis of bijvoorbeeld een neurologische of oncologische aandoening.
 
 Het Lindenhofje kan in de volgende situaties iets betekenen:

  • Zorg ter overbrugging - Als een kind niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven, maar (nog) niet naar huis kan. Bijvoorbeeld bij veranderingen in de medicatie; ouders moeten nog verpleeg-technische handelingen leren; ouders hebben de woonruimte voor hun kind niet op orde; ouders zijn nog niet in staat om de zorg over te nemen of ouders staan op de wachtlijst voor thuiszorg.
  • Respijtzorg - Als een kind thuis woont en tijdelijk komt logeren, bijvoorbeeld omdat de verzorging van het kind voor de ouders en andere gezinsleden erg zwaar is en zij het nodig hebben om even afstand te nemen en tot rust te komen om het daarna zelf weer aan te kunnen. Van deze mogelijkheid kan ook af en toe gebruik gemaakt worden om te voorkomen dat er overbelasting ontstaat. In overleg met de ouders wordt gekeken hoe lang het verblijf in Het Lindenhofje nodig is. Enkele dagen zijn soms al genoeg, maar langer verblijf is ook bespreekbaar. Dit kan zowel door de week als in het weekend. Ook alleen ‘s nachts is mogelijk. Bij de opname van het kind wordt de frequentie van het verblijf afgesproken in een contract.
  • Palliatieve zorg - Als de zorg voor een kind dat zal gaan overlijden te zwaar of technisch niet haalbaar/uitvoerbaar is thuis, kan het kind alleen en mogelijk met enkele gezinsleden in die periode komen logeren.
  • Crisisopvang - Kinderen kunnen ook binnen 48 uur via een crisisaanvraag geplaatst worden voor een tijdelijke periode. Dit zijn vaak kinderen die niet meer thuis kunnen zijn omdat ze door omstandigheden acuut uit huis worden geplaatst. Zij hebben dan een psychische of sociale belastende anamnese, die echter wel gekoppeld moet zijn aan een medische indicatie. De voogd is dan de aangewezen persoon om een tijdelijke spoedopvang te regelen, zodat er zorgvuldig naar een goede bestemming gezocht kan worden. Bij de opname van het kind wordt de duur van het verblijf besproken en vastgelegd in een contract.

Bij deze verschillende vormen van zorg kunnen de kinderen onder toezicht staan of een melding hebben bij het AMK.

Doelstelling

Het dragelijk maken van en het leren omgaan met lichamelijke ongemakken is een belangrijk uitgangspunt van de zorg in Het Lindenhofje. De ouder speelt in de dagelijkse verzorging en begeleiding van het kind een centrale rol. Zeker wanneer de ouder of verzorger verpleegtechnische handelingen moet leren. Ondersteuning vindt plaats door een team van (gespecialiseerde)kinder-verpleegkundigen en verzorgers, een SPH, een pastoraal medewerker en gemotiveerde vrijwilligers. Aandacht voor lichamelijke ondersteuning en psycho-sociale begeleiding in nabijheid van de ouder(s) of verzorgenden, in een kleinschalige en kindvriendelijke omgeving, biedt rust en veiligheid. Uitgangspunt is dat het kind zo lang mogelijk zijn dagelijkse bezigheden (spel, ontwikkeling, contact met anderen) kan blijven uitoefenen. Van groot belang is de samenwerking met alle betrokkenen: kind, gezin, ziekenhuis, huisarts, thuiszorg en andere instellingen. Deze combinatie van aspecten geeft Het Lindenhofje een toegevoegde waarde.

Welke zorg wordt er aangeboden?

Verpleegkundige begeleiding en ondersteuning

Wanneer een kind tijdelijk in Het Lindenhofje verblijft en allerlei verpleeg-technische handelingen moet ondergaan, zullen deze handelingen met grote professionaliteit worden uitgevoerd. Ouders kunnen in deze periode leren op geheel verantwoorde wijze deze verpleegtechnische handelingen zelfstandig uit te voeren, zodat deze handelingen geen belemmering hoeven te zijn wanneer hun kind sterk genoeg is om naar huis te gaan. Wanneer ouders in staat zijn om deze handelingen zelfstandig uit te voeren en daarnaast de volledige zorg aandurven, wordt er een traject naar huis gestart. Dit kan ook in samenwerking met gespecialiseerde thuiszorg.


Emotionele begeleiding

Het Het Lindenhofje wil een vervangend thuis zijn. Het bieden van emotionele ondersteuning geeft het kind de kans te leren omgaan met zijn situatie en om geborgenheid te ervaren. Het ruimte geven aan verdriet helpt bij het verwerkingsproces. De aandacht zal daarbij ook gericht zijn op de psycho-sociale ondersteuning van ouders en overige gezinsleden.


Spiritualiteit en levenbeschouwing

Het werk in Het Lindenhofje wordt verricht vanuit de christelijke levensovertuiging. Door deze overtuiging laten de medewerkers zich leiden in hun werk. Zij hebben daarbij respect voor de geloofsovertuiging van het kind en de ouders/verzorgers. Bij het zorgen voor een kind met een beperkte levensverwachting en bij het proces van afscheid nemen spelen levensbeschouwelijke en/of religieuze waarden dikwijls een belangrijke rol. Godsdienstige of andere rituelen kunnen van groot belang zijn bij de verwerking van verdriet en het omgaan met persoonlijk verlies. Pastorale zorg heeft een duidelijke plaats in de ondersteuning die door Het Lindenhofje wordt geboden. Het uitgangspunt voor de pastorale zorg in het Lindenhofje is dat zij zowel ouders/verzorgers als hun kind begeleiden en ondersteunen met alle respect voor de religie en levensbeschouwing van de familie. Mochten ouders behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding vanuit hun eigen geloof kan dat altijd geregeld worden. Het is zeker niet uitzonderlijk om contact te leggen met een imam of rabbijn of anderszins.
 

Thuiszorg en nazorg

De specifieke kennis en vaardigheden zullen ook ambulant beschikbaar zijn, in een zodanige vorm dat er vanuit Het Lindenhofje ondersteuning en advies kan worden gegeven in samenspraak met de thuiszorg.

Partners in samenwerking

De medewerkers van Het Lindenhofje werken nauw samen met de afdeling Kindergeneeskunde van het VU-medisch centrum. Met de kinderarts die optreedt als ‘hoofdbehandelaar’ van het kind wordt nauw samengewerkt. Het Lindenhofje biedt hoogwaardige verpleegkundige zorg, waarbij samenwerking met kinderartsen en andere (para-) medische disciplines voorop staat. Er is ruim aandacht voor het pedagogische aspect. Er wordt gebruik gemaakt van de orthopedagogische expertise die binnen afdeling Jeugdzorg van het leger des Heils ruimschoots aanwezig is. Over de coördinatie, het verpleegplan en de begeleiding worden heldere afspraken gemaakt. Ouders worden daar intensief betrokken, temeer omdat de dagelijkse zorg van hun kind in het Lindenhofje niet anders behoort te zijn dat wat de kinderen thuis gewend zijn. Dit geldt vooral voor de kinderen in respijtzorg. De kinderen met de andere zorgcategorieën hebben een grote behoefte aan hun ouders. De ouders zelf willen graag veel voor hun kind doen en willen ook invloed op deze zorg voor hun kind kunnen hebben. De zorg van de kinderen wordt regelmatig met de ouders geëvalueerd en op basis van bevindingen, indien mogelijk en noodzakelijk, aangepast.

Uitstapjes

In Het Lindenhofje worden er regelmatig initiatieven genomen of aangereikt om met de kinderen, hun familie en/of de verpleegkundigen en vrijwilligers een dag of dagdeel op stap te gaan. Zo gaan de kinderen elk jaar een dagje naar Artis. Ook krijgen de kinderen met hun familie door verschillende stichtingen een verwendag aangeboden. Er zijn diverse organisaties die Het Lindenhofje hierbij ondersteunen. Dit kan zijn in de vorm gratis vervoer of begeleiding. Ook door middel van donaties wordt Het Lindenhofje in staat gesteld om extra materialen, speelgoed of ander ontspanningsmiddelen voor de kinderen aan te schaffen.

Aanmelden en nadere inlichting

De zorg in Het Lindenhofje profileert zich als een verplaatste intensieve thuiszorg en wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. Voor opname is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Omdat het hierbij gaat om een “kinderhospice-indicatie” wordt deze aangevraagd door Het Lindenhofje zelf.
 
Er zijn twee soorten indicaties mogelijk:

  • Verblijf van meer dan 4 dagen per week in Het Lindenhofje. Het betreft dan altijd een ZIN-indicatie en worden externe disciplines bekostigd i.o.m. en door Het Lindenhofje.
  • Verblijf van minder dan 3 dagen per week in Het Lindenhofje. Dit betreft dan een PGB-indicatie met daarin gelabelde dagen voor Het Lindenhofje. Onze dagprijs betreft dan €440.

Voor de kosten van voeding voor ouders en gezinsleden wordt een eigen bijdrage gevraagd.
 
Aanmelding kan geschieden door ouders/verzorgers of voogd, arts of hulpverlener. De teamleider kan u meer informatie geven over een mogelijke opname in Het Lindenhofje en met u bespreken welke mogelijkheden er zijn in uw specifieke situatie.