Leger des Heils Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het Leger des Heils wil verantwoord omgaan met ecologische systemen en natuurlijke hulpbronnen. In 2018 is een duurzaamheidsprogramma gelanceerd om de bedrijfsvoering te verduurzamen. We werken hard om de gestelde doelen te behalen.

Duurzaamheid is belangrijk om die reden heeft het Leger des Heils in 2019 de Green Deal Zorg ondertekend. Dit is een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen, brancheorganisatie en het ministerie van VWS met gezamenlijke doel om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen om 55% CO2-reductie te realiseren in 2030 en energieneutraal te zijn in 2050.

Zonnepanelen

Afgelopen jaren zijn er 23 grote locaties voorzien van zonnepanelen, goed voor de productie van ruim 1 miljoen kWh elektriciteit, zo’n 7% van het jaarlijkse verbruik. Daarnaast maakt het Leger des Heils vanaf 2021 gebruik van volledig groene stroom, waarvan 10% Nederlandse wind.

"Het Leger des Heils zet zich elke dag in voor mensen die geen helper hebben. Dat is onze missie. En daar hoort aandacht voor duurzaamheid ook bij. Want mensen staan niet los van hun leefomgeving." Bert van de Haar, Raad van Bestuur

Afvalscheiding

In 2020 is onder supervisie van VWS een samenwerkingsverband gestart tussen een aantal Nederlandse zorginstellingen. Hierdoor is het mogelijk om ook PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons) in het bedrijfsafval te scheiden. In elk van onze regio’s is een kartrekker aangesteld die alle locaties van het Leger des Heils helpt om beter afval te scheiden. Het doel is om eind 2021 op vijftig grote locaties het afval grondig te scheiden, zodat we minder restafval produceren. In mei 2021 is de Maatschappelijk Opvang in Ede als pilotlocatie enthousiast met gescheiden afvalinzameling gestart.

Duurzame Mobiliteit

Ook op het gebied van mobiliteit worden stappen gezet. Zo wordt er voor privé lease gebruik gemaakt van elektrische voertuigen en worden parkeerplaatsen voorzien van elektrische laadpalen. Maar ook grotere voertuigen worden steeds meer elektrisch.

Duurzaam op weg

Duurzaam op weg

30 maart 2022 •
Bij het Leger des Heils in Amsterdam zijn op 8 maart jl.4 elektrische bussen opgeleverd.

Led-verlichting, isolatie en andere besparende maatregelen

In 2021 en 2022 wordt op ca. 40 grote locaties alle verlichting vervangen door LED-verlichting en worden isolatiemaatregelen uitgevoerd. Om een goed beeld te krijgen van de benodigde investeringen in komende jaren is een CO2-routekaart opgesteld. Deze maakt inzichtelijk op welke locaties welke zaken aangepakt moeten worden. Ook brengt het de kosten en besparing door minder energieverbruik in beeld. Zo draagt het Leger des Heils bij aan het verminderen van de CO2 voetafdruk.

"In onze investeringsbegroting reserveren we jaarlijks middelen om onze CO2-footprint te verkleinen. Ook stimuleren we onze medewerkers om slimme en creatieve duurzame ideeën te ontwikkelen, zodat we als organisatie bijdragen aan een gezondere leefwereld voor onze medemens en de generaties na ons." Bert van de Haar, Raad van Bestuur

Milieuthermometer Zorg

In 2021 is het Leger des Heils gestart om op alle grote locaties het milieumanagementsysteem ‘Milieuthermometer Zorg’ in te voeren. De Milieuthermometer helpt medewerkers en deelnemers op locatie om praktisch handen en voeten te geven aan duurzaamheid. Doel is om in 2023 voor al deze locaties het bijbehorende keurmerk te behalen.

Textielinzameling– en hergebruik

De textielindustrie is goed voor zo’n 10% van alle CO2-uitstoot wereldwijd, dat is meer dan alle internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. Dat geeft genoeg reden om in te zetten op meer textielhergebruik en hiermee niet alleen voor mensen te zorgen, maar ook voor onze moeder aarde. Daarom zamelt het Leger des Heils al meer dan 135 jaar gebruikte kleding en textiel in en geeft hier een nieuwe bestemming aan. Sinds 2006 doen wij dat onder de naam ‘ReShare’: opnieuw delen.

Voor elke kg textiel die wordt hergebruikt, besparen wij 3,4 kg CO2 uitstoot en circa 7000 liter water. Leger des Heils ReShare beschouwt het als haar opdracht om in samenwerking met gemeenten en andere partners de textielketen zo goed mogelijk te sluiten. Het ultieme doel is om de textielketen volledig circulair te maken. 

“Zorg voor onze medemens én onze aarde is wat ons en mij drijft. Niets doen is dan dus geen optie.” Simon Smedinga - Operationeel Directeur Leger des Heils ReShare