POR Pleegouderraad

Medezeggenschap voor Pleegouders

Misschien hebt u nog geen enkele ervaring met pleegzorg of juist het tegenovergestelde. Misschien bent u familie van uw pleegkind. Misschien zorgt u voor een pleegkind op een geheime locatie. Er zijn veel verschillende soorten pleegzorg, maar we hebben allemaal gemeen dat we pleegouders zijn. Pleegouders die zorgen voor een kind dat om wat voor reden ook, tijdelijk of permanent, niet meer thuis kan wonen.

De Pleegouderraad

Het doel van de Pleegouderraad (POR), is de pleegzorg voor pleegouders en pleegkinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen en op te komen voor de gemeenschappelijke belangen van alle pleegouders.
De leden van de POR zijn zelf ook pleegouders en weten dus wat pleegzorg in de praktijk betekent. We weten hoe intensief het is en wat het soms vraagt.  
Binnen de POR is veel ervaring en kennis in het omgaan met pleegkinderen en ouders, inzicht in het financiële veld en wet- en regelgeving.

De POR informeert en adviseert over onderwerpen die pleegouders aangaan zoals  begeleiding, scholing en regelingen.
We zijn een wettelijk ingesteld medezeggenschapsorgaan en overleggen regelmatig met de directie van Leger des Heils W&G Noord.  Juist omdat wij direct aan tafel zitten met de beleidsmakers kunnen wij op de juiste plek zaken onder de aandacht brengen.

Iedereen kan meepraten! 

We vertegenwoordigen u allemaal. Daarom komt de POR graag in contact met  zoveel mogelijk pleegouders. Om inzicht te krijgen in de mening van u als pleegouder of om voor u een luisterend oor te zijn.
Uw mening is voor ons een belangrijke bron van informatie! Vragen, opmerkingen, meningen kunt u aan ons mailen. Maar u als pleegouder, bent ook altijd welkom op onze vergaderingen.  

Gezamenlijk belang

De POR komt op voor de gemeenscháppelijke belangen van pleegouders. Dat betekent dat wij geen individuele situaties en/of klachten behandelen. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw begeleider of de clustermanager van het Leger des Heils. In dat kader wijzen wij u op de Cliëntvertrouwenspersoon en de Klachtenregeling van Leger des Heils W&G Noord (zie website). U kunt natuurlijk wel contact met ons opnemen voor advies en/of ruggespraak.

De POR op een rij

  • Wij komen op voor de gemeenschappelijke belangen van de pleegouders
  • Wij vertegenwoordigen de pleegouders van het Leger des Heils W&G Noord
  • Wij zetten ons in voor een optimale kwaliteit van pleegzorg
  • Wij zetten ons in voor een optimale positie van pleegouders
  • Dat doen we door gesprekken met de  directie van het Leger des Heils W&G Noord en het management van de afdeling Pleegzorg
  • Dat doen we door contact met de LOPOR (Landelijk overleg Pleegouderraden)
  • Dat doen we door er te zijn voor alle pleegouders 

Klik hier voor deze info in een folder.