Jeugdbescherming

Op het gebied van Jeugdbescherming voeren we alle wettelijke maatregelen uit: ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.
image

Veiligheid en ontwikkeling centraal

Bij jeugdbescherming staat de veiligheid van het kind en zijn ontwikkeling centraal. Ieder kind moet zich op een gezonde en evenwichtige manier kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Helaas groeit niet ieder kind op in een omgeving waarin dat vanzelfsprekend is. Soms worden kinderen ernstig beschadigd, of dreigen dat te worden. Voor díe kinderen, in die situaties werkt het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.

Complexe gezinssystemen

Onze doelgroep bestaat uit complexe gezinssystemen, gezinnen die zich verplaatsen over regio- en landsgrenzen, ouders met een gebrek aan een sociaal netwerk en een marginale maatschappelijke positie. Vaak resulteert deze positie in problemen op meerdere leefgebieden, zoals financiën en schulden, verslaving, verwaarlozing, psychiatrische problemen, opvoedproblemen en contacten met politie en justitie. De jeugdige bevindt zich hierdoor in een onstabiele en onveilige opvoedsituatie.

Complexe problematiek

De complexere problematiek bij de jeugdige kan resulteren in of bestaan uit risicogedrag (zoals vroegtijdig school verlaten, overmatig middelengebruik, overlast op straat, seksueel grensoverschrijdend gedrag) in samenhang met beperkte verstandelijke vermogens en/of psychi(atri)sche problemen en contacten met politie en justitie.