Een kijkje bij Domus Almere

24-uurs Beschermd Wonen

Beschermd wonen

In Domus Almere wonen mensen van wie het leven zo ontwricht is geraakt dat ze complexe en soms chronische problemen hebben op verschillende levensterreinen. Ze hebben een psychiatrische aandoening, vaak gecombineerd met een verslaving en een licht verstandelijke beperking. Door hun levenskracht aan te boren en de juiste ondersteuning te bieden, kan persoonlijk herstel en meedoen in de samenleving mogelijk worden. Het Leger des Heils biedt deze mensen nieuwe kansen, met integrale, specialistische en praktische hulp op maat, die inzet op herstel van het gewone leven.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

'Ik ken dat gevoel: is er wel een plekje voor mij in de wereld?'

'Ik ken dat gevoel: is er wel een plekje voor mij in de wereld?'

13 oktober 2022 •

Meest gestelde vragen over Domus

Ben je nieuwsgierig naar onze bewoners, deze specifieke vorm van Beschermd Wonen of wat wij onze bewoners zoal bieden in een Domus? Bekijk dan de meestgestelde vragen hieronder. 

1
Mag je drugs gebruiken in een Domus?

Middelengebruik is in een Domus toegestaan, maar alleen op de eigen kamer.

2
Gaan mensen niet meer gebruiken als ze dat onbeperkt kunnen doen?

De ervaring leert dat mensen juist minder gaan gebruiken als ze in een Domus wonen. Doordat de stress van het op straat wonen wegvalt en het gebruik gereguleerd is toegestaan vermindert de drang om te scoren.

3
Wat is de rol van de politie bij een Domus?

De wijkagent is zeer regelmatig in de Domus. Hij of zij kent de problematiek van de bewoners en streeft ernaar een relatie met hen op de bouwen. Als de bewoners elders in de stad overlast geven, dan spreekt de agent hen erop aan.

4
Wat doet het personeel in een Domus?

Het Domus-team bestaat uit persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders, gedragswetenschappers en trajectmanagers. Allemaal hebben ze een eigen rol in het begeleiden van de bewoner. Samen met de bewoner werken ze aan diens zorgplan. Ook onderhouden zij de contacten met ‘buiten’: de politie, de buurt(beheergroep), ketenpartners en collega-zorgverleners.

5
Wat staat er in een zorgplan?

In het zorgplan staat vermeld waar de bewoner aan wil werken, welke doelen hij wil bereiken op de verschillende levensterreinen. De bewoner heeft daarin zelf de regie en wordt daarin begeleid door de persoonlijk begeleider. Het kan zijn dat een bewoner wil afkicken om weer zelfstandig te kunnen wonen en werken. Het doel kan ook zijn: minderen met alcohol, een schuldhulptraject starten of het contact met familie herstellen. Elke stap is er een en als het vandaag niet is gelukt, proberen we het morgen gewoon weer.

6
Zitten bewoners de hele dag op hun kamer?

Dat hangt af van hun problematiek. In het algemeen wordt er gezamenlijk gegeten en zoeken bewoners elkaar op in de gezamenlijke woonkamer. Ook worden er onder leiding van vrijwilligers diverse activiteiten ontplooid zoals samen muziek of kunst maken, sporten of meehelpen met huishoudelijke taken. Voor de ene bewoner is dagelijks uit bed komen een hele prestatie, anderen doen drie of vier dagdelen per week dagbesteding buiten de deur. Activering is een belangrijk onderdeel van de herstelgerichte aanpak van het Leger des Heils. ‘Werk is de beste zorg’.

7
Wat houdt dagbesteding in?

We kijken op maat wat past bij individuele bewoners. Soms zijn het inpakklussen die op de Domus-locatie gebeuren, soms gaan bewoners buiten de deur werken in het groen, de schoonmaak, houtbewerking, assemblage of horeca. Het Leger des Heils heeft hiervoor een aparte tak: 50|50 workcenter. De bewoners verdienen met dit werk een zakcentje, wat welkom is gezien de schuldsaneringstrajecten waar de meesten in zitten.

8
Kan ik meedenken over de invulling van Domus in de wijk?

Om overlast zoveel mogelijk te beperken wordt er ook voor de nieuwe Domus in Almere Poort een beheergroep in het leven geroepen. In de beheergroep zoeken we samen naar oplossingen. De beheergroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente en aan het Leger des Heils.

De beheergroep komt elk kwartaal bij elkaar en zoveel vaker als nodig. De overleggen van de beheergroep duren elke keer ongeveer anderhalf uur en vinden plaats op een tijdstip dat iedereen kan (vaak in de avond dus). De beheergroep komt bijeen op of zoveel mogelijk in de buurt van de locatie van de Domus.

Aan de beheergroep nemen vaste vertegenwoordigers deel die een direct belang hebben bij de Domus. Het gaat dan om omwonenden, scholen, ouders van leerlingen, bedrijven, politie, handhaving, de gemeente Almere, bewoners van Domus en het Leger des Heils. Het aantal leden van de beheergroep is bij voorkeur rond de 15. Dat geeft ruimte om ongeveer drie omwonenden, drie ouders en van de andere partijen één vertegenwoordiger mee te laten doen. Waar toepasselijk kan natuurlijk van deze aantallen worden afgeweken. Als het nodig is, kunnen ook andere betrokkenen of deskundigen aan het overleg deelnemen. De beheergroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Voorafgaand aan de opening van Domus wordt al gestart met de beheergroep. In de aanloopperiode adviseert de beheergroep over de inrichting van de ruimte rond de Domus en de opstelling van het veiligheidsplan.

Opgeven voor de beheergroep kan via deze link of door een mailtje te sturen naar m.spoor@legerdesheils.nl onder vermelding van Beheergroep Domus Almere Poort.

Paul en Hamid wonen in een Domus. Wat betekent het voor hen dat zij na een roerig leven hier wonen en weer vorm kunnen geven aan hun leven? Lees hun verhalen. 

'Niemand komt meer aan mij'

'Niemand komt meer aan mij'

04 oktober 2022 •
'Met mij gaat het goed'

'Met mij gaat het goed'

13 oktober 2022 •