Huis en Haard

Beschermd wonen voor dak- en thuislozen met psychiatrische problemen

Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de cliënten een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis.

De hulp van Huis en Haard sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft. Er is aandacht voor psychiatrische problematiek, verslavingen en een eventuele relatie met justitie. Als het nodig is hebben we contact met collega-instellingen of instanties.

In de maatschappij

Het doel van Huis en Haard is dat cliënten zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dit doen we onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding en werk. Zo dragen we bij aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Problemen worden hanteerbaar en er worden minder strafbare feiten gepleegd. Hierdoor voorkomt Huis en Haard dakloosheid, overlast en criminaliteit en draagt het programma bij aan het terugdringen van recidive.

Gerrit

"Ik heb moeite om me te concentreren en hoor vaak stemmen in mijn hoofd. Ik heb jaren op straat gezworven, op zoek naar geld en bier om de stemmen te onderdrukken. Dit was niet gemakkelijk. Sinds kort woon ik bij Huis en Haard. Hier leer ik omgaan met mijn problemen en krijgen mijn dagen weer structuur"

Binnen Huis en Haard kunnen deelnemers actief werken aan herstel van autonomie en zelfstandigheid. De doelen die de deelnemer heeft, schrijven we in een plan. Aan de hand van dit plan werken we toe naar de gewenste situatie waarin de deelnemer zo zelfstandig als mogelijk kan functioneren. Wanneer dit haalbaar blijkt werken we er met de deelnemer naartoe om vervolgens weer door te stromen naar een zelfstandige woning. Indien wenselijk is het vaak mogelijk dat de afdeling na het uitstromen betrokken blijft en ambulante begeleiding blijft bieden.

Aanmelden

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden bij Huis en Haard, of worden aangemeld via de dag- en nachtopvang, politie of sociale dienst.