Naar de stembus?

Help de kwetsbare mensen in je gemeente met jouw stem!

Nieuws 07 maart 2022

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. In de verkiezingsprogramma's van de partijen in jouw gemeente kun je lezen wat de plannen zijn voor de komende vier jaar. De mensen die wij als Leger des Heils helpen, zijn vaak afhankelijk van gemeentelijk beleid. Denk aan hoeveel woningen er voor dakloze mensen worden gebouwd in jouw stad, hoe mensenhandel wordt aangepakt of hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor kwetsbare wijken. Met jouw stem kun je dus indirect bijdragen aan een beter leven voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Hieronder lees je waar je op kunt letten als je de verkiezingsprogramma's doorneemt.

Opvang en Wonen

Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakten weer eens pijnlijk duidelijk dat het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland nog altijd veel te hoog is. Het Leger des Heils constateert door heel Nederland een te hoge bezettingsgraad in de maatschappelijke opvang. Bovendien is de mogelijkheid voor doorstroming naar een eigen woonplek (zelfstandig of begeleid) beperkt. Er zijn veel te weinig (betaalbare) woonplekken en de bestaanszekerheid van kwetsbare mensen staat onder druk.

Vind je het belangrijk dat er in jouw gemeente aandacht is voor deze groep, check dan in de verkiezingsprogramma’s van de partijen of de de komende tijd extra woonplekken willen realiseren voor deze groep mensen.

Farrah Mousha moest acht jaar vechten voor een woonplek

Farrah Mousha moest acht jaar vechten voor een woonplek

Influencer Farrah Mousha is vanaf haar achttiende dakloos geweest.

Jongeren en Jeugdzorg

Het Leger des Heils wil inzetten op het voorkomen van uithuisplaatsingen van jongeren en grote problemen op latere leeftijd door te investeren in coaching en begeleiding binnen het gezin. Het is belangrijk om tijdig de juiste hulp in te zetten binnen gezinssituaties om complexe zorg te voorkomen.

Vind jij ook dat kinderen veilig en met perspectief kunnen opgroeien? Wat doet de partij van jouw keuze hieraan?

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child

Systeemtherapeut Natalie Zuijdwegt over zogenoemde probleemjongeren.

Sociale problemen in de wijken

Het is heel belangrijk dat kwetsbare mensen een plek vinden in de wijk en de lokale gemeenschap door middel van een goed functionerende lokale (welzijns)infrastructuur. Het Leger des Heils biedt in veel gemeenten via buurthuiskamers laagdrempelige ondersteuning in de vorm van buurtwerk aan mensen zonder sociaal netwerk. Vind jij dat buurtwerk een onmisbare schakel is in het contact met mensen die eenzaam zijn en weinig sociale contacten kennen?

Wat zijn de plannen van jouw gemeente in de verkiezingsprogramma's? Wat gaan ze doen in kwetsbare wijken? Komt dat overeen met wat jij belangrijk vindt?

Niemand wordt crimineel geboren

Niemand wordt crimineel geboren

Wijkagent Dwight vindt dat we allemaal een rol hebben in het voorkomen van jeugdproblematiek.

Bestrijding van armoede en eenzaamheid

Ook signaleren we hier veel andere problematiek, zoals armoede en eenzaamheid. Veel mensen kampen met schulden en als zij daarbij niet tijdig hulp (kunnen) krijgen, kan dit leiden tot andere problematiek zoals dakloosheid. Maar ook als er geen sprake is van schulden, is een inkomen rond of onder de armoedegrens ongewenst op veel leefgebieden en levert dit voor mensen een dagelijkse worsteling op om rond te komen en hun vaste lasten te betalen.

Zie jij ook dat armoede een (te) zware wissel op mensen kan trekken en vind jij het belangrijk dat jouw gemeentebestuur daar iets aan zou moeten doen? Ga dan eens na of de verkiezingsprogramma’s daarop aansluiten.

Dirk en Jan werden vrienden in het buurthuis in Haarlem.

Dirk en Jan werden vrienden in het buurthuis in Haarlem.

Dirk en Jan werden vrienden in buurthuis Bij Bosshardt in Haarlem. Ze weten van elkaar hoe ze door het leven getekend zijn en dat schept een band.

Uitstappen uit de prostitutie

Het Leger des Heils is zeer betrokken bij het bestrijden van alles wat mensenlevens kapot maakt. Denk aan mensenhandel en prostitutie. We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen verhandeld worden. We beschermen slachtoffers en helpen hen waar mogelijk bij hun re-integratie in de samenleving. In ons werk zijn we vaak getuige van de ernstige traumatisering en gewelddadige exploitatie van slachtoffers. Wij zijn dan ook voor het initiëren van uitstapprogramma’s voor mensen die werkzaam zijn in de prostitutie.

Is prostitutie in jouw gemeente ook een probleem waar mensen het slachtoffer van zijn? En vind je dat exploitatie en traumatisering van als gevolg van mensenhandel en halt moet worden toegeroepen? Check dan eens of de partijen in jouw gemeente hier prioriteit aan geven.

Mensen in de prostitutie worden vaak vergeten

Mensen in de prostitutie worden vaak vergeten

Tijdens de eerste coronagolf is er landelijk een bericht uitgegaan naar de mensen werkzaam in de prostitutie.