Aanmelden

Als er bij u of bij uw cliënt sprake is van één of meer onderstaande problematiek, dan kunt u contact leggen met Bureau Traject Management. Ons werkgebied betreft de AV-regio, Drechtsteden, West-Brabant en Zeeland.

Aanmeldingsprocedure

Bij het Bureau Traject Management (BTM) geeft u een toelichting op de situatie van degene die u wilt aanmelden of van uzelf. BTM plant vervolgens een intakegesprek met u (de client) op één van de locaties. In sommige situaties kan een intakegesprek ook thuis plaats vinden.

Wij helpen u graag als het problemen betreft op één of meerdere van de volgende aandachtsgebieden:

1. Huisvesting (bijvoorbeeld dreigende uitzetting, ontruiming);
2. Woonvaardigheden (te denken valt aan ondersteuning bij het huishouden, hulp bij het weer vinden van een juist dag- en nachtritme);
3. Lichamelijke gesteldheid;
4. Psychische gesteldheid (te denken valt aan trauma's die in het verleden zijn opgelopen, die het moeilijk maken om een gestructureerd leven op te bouwen en/of vast te houden);
5. Verslaving;
6. Sociale vaardigheden (bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning);
7. Relatie met justitie;
8. Financien (ondersteunen bij het vinden van een budgetbeheerder en/of ondersteuning bij het nakomen van afspraken bij de Sociale Dienst of Schuldhulpverlening);
9. Dagbesteding (het niet kunnen vinden van passend werk of dagbesteding door eventueel een verleden met justitie);
10. Zingeving (te denken valt aan geloofsvragen of aan vragen over de zin van het leven).

Aanmelden

Cliënten en verwijzers kunnen contact opnemen met Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland via de volgende telefoonnummers.

Bureau Traject Management Leger des Heils W&G ZWN
T 088 0655111 op werkdagen tussen 9.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur

E btm.mcr@legerdesheils.nl