Financiering van uw zorg

Het kan zijn dat u van de overheid een eigen bijdrage moet betalen voor de hulp die u bij het Leger des Heils ontvangt. Dit is afhankelijk van de financieringsvorm van uw zorg en uw persoonlijke omstandigheden als uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. 
 

Financiering en eigen bijdragen per zorgsoort:

Zorg thuis

Begeleiding wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Het is mogelijk dat de gemeente een eigen bijdrage aan u berekent. In 2017 gaat deze eigen bijdrage omlaag. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk de gezinssituatie als volgt:  

  • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50.
  • Meerpersoonshuishoudens  boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50.
  • Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.  

Voor meer informatie www.hetcak.nl http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-zorg-thuis.html

Ambulante jeugdzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor ambulante jeugdzorg zorg bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de ZvW. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige. Voor wijkverpleging bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Zorg met verblijf

Beschermd Wonen wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Voor de WMO bepaalt de gemeente de eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-zorg-met-verblijf.html                         

Jeugdzorg met verblijf wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor alle jeugdhulp met verblijf wordt een ouderbijdrage bepaalt door de gemeente. Het CAK int de ouderbijdrage. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-15-ouderbijdrage-jeugdwet  

Forensische zorg wordt gefinancierd door Justitie en u heeft hiervoor een indicatie nodig van het NIFP of Reclassering (forensisch beschermd wonen en ambulante forensische zorg). Kijk hier voor meer informatie over het NIFP https://www.nifpnet.nl   Voor de geleverde zorg is ook een eigen bijdrage verschuldigd. De zorg moet door uzelf gemeld worden bij het VGZ. Het VGZ is aangesteld om de eigen bijdrage voor de zorg te innen. Voor meer informatie zie www.vgz.nl . https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/inkoop-forensische-zorg/veel-gestelde-vragen