Financiering van uw zorg

Het kan zijn dat u van de overheid een eigen bijdrage moet betalen voor de hulp die u bij het Leger des Heils ontvangt. Dit is afhankelijk van de financieringsvorm van uw zorg en uw persoonlijke omstandigheden als uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. 
 

Financiering en eigen bijdragen per zorgsoort:

Zorg thuis

Begeleiding wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Het is mogelijk dat de gemeente een eigen bijdrage aan u berekent, de hoogte van deze bedragen kunnen per gemeente verschillen.   

  • Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage te betalen.  

Voor meer informatie www.hetcak.nl https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Ambulante jeugdzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor ambulante jeugdzorg zorg bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Zorg met verblijf

Beschermd Wonen wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Voor de WMO bepaalt de gemeente de eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp                    

Jeugdzorg met verblijf wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor alle jeugdhulp met verblijf wordt sinds 2016 geen ouderbijdrage meer gerekend.

Forensische zorg wordt gefinancierd door Justitie en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de DJI of Reclassering (forensisch beschermd wonen en ambulante forensische zorg). Kijk hier voor meer informatie over de DJI op https://www.forensischezorg.nl/kennis-delen/nieuws/informatie-over-wet-forensische-zorg-beschikbaar
Voor de geleverde zorg is GEEN eigen bijdrage verschuldigd.