Cliëntenraad

medezeggenschap voor en door deelnemers

Eén van de manieren om deelnemers te betrekken bij het beleid van Leger des Heils W&G Noord, is de Cliëntenraad. De Cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van alle deelnemers die op wat voor manier dan ook ondersteuning ontvangen binnen Leger des Heils Noord.

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit (ex-)deelnemers of wettelijke vertegenwoordigers van deelnemers. We proberen uit zowel Groningen, Friesland als Drenthe leden in de Cliëntenraad te hebben.

De leden van de Cliëntenraad hebben contact met hun eigen achterban op de afdelingen.
Deelnemers van afdelingen die geen vertegenwoordiging hebben in de Cliëntenraad, kunnen de Cliëntenraad per e-mail benaderen. Deze afdelingen worden regelmatig bezocht door leden van de Cliëntenraad.

Wat doet de Cliëntenraad?

Eens per zes weken vergadert de Cliëntenraad zelfstandig. Daarnaast overlegt zij gemiddeld acht keer per jaar met de algemeen directeur.
De Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie van Leger des Heils Noord, over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de zorg, zoals de Cliënttevredenheid of veranderingen op de afdelingen. Daarnaast adviseert de Cliëntenraad de directie over belangrijke ontwikkelingen zoals veiligheid en leefbaarheid.

Gezamenlijk belang!

De Cliëntenraad staat open voor signalen van deelnemers die gaan over zaken die alle deelnemers van de afdeling/de woonvorm raken. De Cliëntenraad behandeld dus geen individuele klachten. Daarvoor is de Klachtenprocedure of de Cliëntvertrouwenspersoon.

Op een rijtje

  1. Bij klachten (of signalen daarvan) die de Cliëntenraad bereiken en die een hele afdeling betreffen, zal een lid van de Cliëntenraad contact met je opnemen. Vervolgens bespreekt de Cliëntenraad dat punt met de directie tijdens het reguliere overleg.
  2. De Cliëntenraad kan desgewenst een extra vergadering bijeen roepen
  3. De Cliëntenraad kan informatie geven aan deelnemers over belangrijke onderwerpen
  4. De Cliëntenraad kan medewerkers, de Cliëntvertrouwenspersoon of andere deskundigen om advies vragen
  5. De Cliëntenraad wordt ondersteunt door een ambtelijk secretaris die in dienst is van Leger des Heils Noord
  6. De Cliëntenraad zorgt voor een vertegenwoordiging in de lokale adviesraden WMO en GGZ platvormen
  7. Een lid van de Cliëntenraad vertegenwoordigt Leger des Heils Noord in de landelijke Cliëntenraad van het Leger des Heils

 Klik HIER voor de folder van de Cliëntenraad