Housing First

zelfstandige woning met intensieve begeleiding voor daklozen met meervoudige problemen

Housing First biedt hulp aan dakloze inwoners met meervoudige problemen, psychiatrische stoornissen mogelijk in combinatie met verslaving. Zij krijgen een woning aangeboden met (intensieve) begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.

Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving, die niet zelfredzaam zijn en onvoldoende aansluiting vinden bij het aanbod van (opvang)voorzieningen. Van de doelgroep wordt daarnaast verwacht dat ze met (met begeleiding) in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Zij krijgen een woning aangeboden met intensieve begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. Het gaat primair om mensen die al langer dakloos zijn. Ook komen mensen in aanmerking, die door hun gedragsproblemen steeds maar korte tijd binnen een instelling kunnen worden ondergebracht of anderszins niet goed passen in een (doorstroom) voorziening en hierdoor grote kans lopen om uit te vallen. Incidenteel is Housing First beschikbaar voor personen voor wie binnen het bestaande 24 uurs-aanbod geen passende opvang beschikbaar is.

Housing First kan ook hulp bieden aan mensen die door hun gedragsproblemen maar korte tijd binnen een instelling kunnen wonen of niet goed passen in een (doorstroom) voorziening en hierdoor grote kans lopen om uit te vallen.

We gaan meerdere keren per week thuis op bezoek bij de cliënt. Samen nemen we stap voor stap de leefgebieden onder de loep, zoals de administratie, psychische en/of verslavings- problemen, structuur in de dag, omgaan met justitie en orde in het huishouden. Het vinden en houden van een baan vinden we van wezenlijk belang. We stellen samen met de cliënt doelen op. We beginnen bij wat de cliënt zelf kan versterken en bij het aanleren van (woon)vaardigheden. Successen vieren we. Bij sommige onderwerpen kan de begeleider adviseren de hulp van een collega-instelling in te roepen, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. Indien van toepassing zijn er contacten met de reclassering. Doel is een zo zelfstandig mogelijk bestaan opbouwen, waarbij problemen hanteerbaar zijn en geen strafbare feiten worden gepleegd.

In de maatschappij

We leren mensen mee te doen in de samenleving, onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding. Cliënten leren problemen zelf te voorkomen of op te lossen, waardoor recidivekansen worden kleiner. Door de focus op werk dragen we bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo voorkomt Housing First dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld.

Peter

"Ik leefde al jaren op straat en had een drugs verslaving. Het lukte me niet om hier uit te komen. Ik had geen geld dus ook geen mogelijkheden om zelf iets op te bouwen. Het Leger des Heils bood me een huis aan. Al jaren had ik geen eigen plek, nu ben ik er trots op! Mijn begeleider komt twee keer per week langs of vaker als dat nodig is. Ze leert me hoe ik mijn huis netjes houd en mijn administratie kan bij houden. Ze leert me alles wat ik nodig heb om het straks zelf te kunnen. Sinds kort ben ik ook weer aan het werk, nog even en ik kan weer helemaal voor mezelf zorgen."

Samenwerking

Housing First is een samenwerkingsverband tussen Leger des Heils, diverse wooncorporaties en geestelijke gezondheidszorg.

In de maatschappij

Het doel van Housing First is het verhogen van zelfredzaamheid en woonvaardigheden, participatie en het verhogen van kwaliteit van leven. Centrale thema’s in de woonbegeleiding zijn het zelfstandig voeren van een huishouden en het voorkomen van overlast.

Duur

Eén tot meerdere jaren

Aanmelding

Financiering is mogelijk op basis van een beschikking beschermd wonen of een justitiële indicatie. Aan de beschikking beschermd wonen gaat altijd een telefonische screening en een intakegesprek vooraf. Financiering is ook mogelijk met een justitiële indicatie.