Leger des Heils optimistisch over coalitieakkoord

Leger des Heils optimistisch over coalitieakkoord

Nieuws 16 december 2021

In het gepresenteerde coalitieakkoord ziet het Leger des Heils dat er (meer) aandacht komt voor de positie van kwetsbare mensen. Het Leger is dan ook optimistisch over de voorgenomen plannen van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie.

Aanpak dakloosheid

Er komt jaarlijks 65 miljoen euro structureel beschikbaar voor de aanpak van dakloosheid. De brede aanpak dak- en thuisloosheid die in de afgelopen jaren is ingezet wordt daarmee verlengd. Ook komt er meer aandacht voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. De kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar wordt afgeschaft. En de verhuurdersheffing wordt afgebouwd, wat corporaties de mogelijkheid geeft om meer te bouwen. Een minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke ordening gaat provincies en gemeenten ondersteunen in betaalbaar bouwen. Allemaal onderdelen die de transitie van opvang naar wonen stimuleren. Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp: “We zijn optimistisch over de voornemens van het nieuwe kabinet. Een structureel probleem, vraagt om een structurele oplossing. We zijn blij dat het ingezette beleid wordt voortgezet en we blijven ons samen met Rijksoverheid en gemeenten inzetten voor betaalbare woonplekken en voldoende begeleiding.”

Bestaanszekerheid

Met de verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen dragen de plannen bij aan meer bestaanszekerheid. Ontzettend belangrijk voor kwetsbare mensen die vaak weinig middelen hebben om van te leven en waar schuldenproblematiek voortdurend op de loer ligt.

"... met deze maatregelen worden stappen gezet naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen en een eigen plek heeft” bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp

Extra aandacht voor jeugdzorg en jeugdbescherming blijft nodig

Op het gebied van Jeugdzorg en jeugdbescherming lezen we goede ambities van het nieuwe kabinet. Wel maakt het Leger des Heils zich zorgen over de voorgenomen bezuinigingen. Recentelijk ging er op dit punt nog een brief naar de Tweede Kamer, waarin de zorg werd geuit over te hoge caseloads, uit de hand gelopen administratieve taken en daarmee de hulp aan kwetsbare kinderen. Juist de meest kwetsbare gezinnen en kinderen blijven onze aandacht verdienen. Hier moet in de uitwerking van het Regeerakkoord meer aandacht voor komen.

Bestrijding mensenhandel

Er komen meer middelen beschikbaar voor uitstapprogramma’s voor mensen die werken in de prostitutie en voor de bestrijding van mensenhandel. Voor het uitbreiden en structureel maken van uitstapprogramma’s voor prostituees en de voortzetting van het programma ´Samen tegen mensenhandel´ wordt structureel 3 en 2 miljoen euro gereserveerd.

“Al met al biedt coalitieakkoord perspectief voor mensen die in kwetsbare posities verkeren. We zijn er nog lang niet, maar met deze maatregelen worden stappen gezet naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen en een eigen plek heeft”, aldus bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp.