Leger des Heils brief jeugdbescherming

Jeugdbescherming onhoudbaar geworden!

FNV, Partners voor Jeugd en Leger des Heils dringen aan op verandering

Nieuws 26 november 2021

Het huidige systeem van de jeugdbescherming is onhoudbaar en moet per direct veranderen. Daarvoor pleiten vakorganisatie FNV Zorg en Welzijn en de twee landelijke jeugdbeschermingsorganisaties (Leger des Heils en Partners voor Jeugd) bij de Tweede Kamer. Jeugdbeschermers bezwijken onder véél te hoge caseloads en uit de hand gelopen administratieve taken, te veel keren hun vak de rug toe en de hulp aan kwetsbare kinderen is in het geding. De organisaties hebben de Tweede Kamer via een brief opgeroepen om per direct te gaan staan voor het belang van de meest kwetsbare kinderen in ons land.

De organisaties pleiten voor een oplossing op de korte termijn voor de jeugdbescherming om zo de druk op de sector te verlichten en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg en Welzijn: “De verhalen die we horen vanaf de werkvloer zijn hemeltergend. Er moet nú iets gebeuren om het tij te keren. En dat kan ook, want gemeenten krijgen in 2022 miljarden voor Jeugdzorg. Genoeg om tekorten te dichten én om eindelijk te investeren in een nieuw en beter systeem. Maar veel gemeenten gebruiken het geld liever voor andere zaken. Nu niet investeren in bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden, betekent dat nog meer jeugdzorg-professionals stoppen of omvallen en de wachtlijsten verder toenemen. Met alle gevolgen van dien.”

Veel gemeenten gebruiken het geld liever
voor andere zaken.

Uithuisplaatsingen voorkomen

De organisaties vragen met klem om extra inzet op preventie om het aantal uithuisplaatsingen terug te dringen. De huidige problemen vragen om een gerichte, gemeenschappelijke doorbraakaanpak. Daarbij moeten schotten verdwijnen en ingezet worden op bestaanszekerheid en achterliggende problematiek. Een gezamenlijke opdracht voor het Rijk, gemeenten en de GI’s om uithuisplaatsingen te voorkomen en binnen de context van het gezin aan oplossingen te werken zodat gezinnen kunnen opbloeien tot sterke en veilige plekken om op te groeien.
Pim Croiset van Uchelen, voorzitter Raad van Bestuur van Partners voor Jeugd, geeft aan: “Uithuisplaatsingen zijn een laatste redmiddel voor kinderen, maar ook een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van deze kinderen. Er moet meer geïnvesteerd worden om die maatregel te voorkomen. Bijvangst: jeugdbeschermers krijgen meer tijd om zich te richten op de gezinnen waar zo’n zware maatregel alsnog wordt opgelegd, met als doel om de kinderen – waar mogelijk – op enig moment weer thuis verder te kunnen onderbrengen: veilig, kansrijk en gelukkig.”  

Meer aandacht voor kind en gezin via nieuwe methodiek

Het Leger des Heils heeft, als voorbeeld, een nieuwe methodiek ontwikkeld waarbij onder directe regie van een jeugdbeschermer, gezinnen samen met gezins- en kinder-/jeugdcoaches werken aan oplossingen. Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp: “De grens is bereikt. Er moet meer aandacht komen voor het kind en minder voor het dossier. We weten dat er vaak veel meer aan de hand is in de gezinnen waar kinderen deel van uitmaken. Intensieve begeleiding van gezinnen als geheel kan dan enorm helpen. Daarom deze methodiek, waarin ook gekeken wordt naar het hele gezin en we direct kunnen bijsturen als dat nodig is”.
Door in te zetten op een stabiele gezinssituatie voor zowel ouders als jeugdigen, kunnen uithuisplaatsingen worden voorkomen en daarmee ook het risico op verdere ontwrichting op latere leeftijd met bijvoorbeeld dakloosheid als gevolg. Want in de maatschappelijke opvang hebben 70-80% van de cliënten een achtergrond in de jeugdzorg.

"Er moet meer aandacht komen voor het kind en minder voor het dossier." Bestuursvoorzitter Harm Slomp

Oproep aan kabinet

Volgens de organisaties moet het Rijk niet langer wachten met verantwoordelijkheid nemen voor uniforme en passende financiering van de Jeugdbescherming. Het is daarnaast van belang dat zowel de landelijke overheid als gemeenten niet alleen financieel gedreven keuzes moeten maken, maar ook durven te investeren in programma’s die het verschil maken op alle levensgebieden om zo uithuisplaatsingen te voorkomen.

In het huidige stelsel heeft de Jeugdbescherming alleen invloed op de inzet van jeugdhulp, terwijl de combinatie met volwassenhulp een sleutel voor duurzame verandering en het oplossen van problemen is. Dat vraagt om integratie van de domeinen jeugdzorg, wmo en volwassenhulpverlening in het sociaal domein, waarbij ook de volwassen-GGZ en andere volwassenzorg aangehaakt worden.

Meer informatie via:

Menno de Boer – Leger des Heils Marketing, Communicatie en PR
telefoon: 06-51217653
e-mail: menno.de.boer@legerdesheils.nl