bezuinigingen jeugdhulp

Leger des Heils: bezuinigingen jeugdhulp leidt tot grote problemen

Nieuws 18 januari 2022

Het Leger des Heils is bezorgd over de voorgenomen bezuinigingen van het nieuwe kabinet. Vanaf 2025 wil de nieuwe coalitie 500 miljoen bezuinigen op jeugdhulp. Juist de hulp aan de meest kwetsbare gezinnen en kinderen lijkt hierdoor getroffen te worden. Het Leger des Heils roept het kabinet dan ook om het geld juist te investeren in de hulp aan de meest kwetsbaren en in het verbeteren van het jeugdstelsel.

"We missen de garantie van het nieuwe kabinet dat de hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbare kinderen en gezinnen gecontinueerd kan blijven.” Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp

Het nieuwe kabinet heeft weliswaar stevige ambities in het oplossen van dakloosheid en de hulp aan kwetsbare jongeren en gezinnen, maar de bezuinigingen die het kabinet op termijn door wil voeren, vormen een ernstige bedreiging. Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp: “We missen de garantie van het nieuwe kabinet dat de hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbare kinderen en gezinnen gecontinueerd kan blijven.”

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland heeft meermaals aangegeven wat de impact van de voorgenomen bezuinigingen is. We moeten leren van de transitie van 2015, toen een stelselwijziging in combinatie van bezuinigingen ook werd doorgevoerd. Dat bleek een grote fout en leidde tot grote problemen in de jeugdzorg. “Laten we dit nu gezamenlijk voorkomen en juist die 500 miljoen investeren om het stelstel beter in te richten zodat de jeugdigen die onze hulp het meest nodig hebben ook daadwerkelijk goed worden geholpen”, aldus kapitein Harm Slomp.

De afgelopen jaren zijn de problemen bij de jeugdbescherming en jeugdhulp alleen maar toegenomen. Er zijn lange wachtlijsten, gemeenten korten op de tarieven en zorg en ondersteuning vallen vaak weg bij het bereiken van het 18e levensjaar. Jeugdbeschermers van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering hebben te maken met een extreem hoge caseload en veel administratieve taken waardoor de hulp aan kwetsbare gezinnen onder druk staat. Eerder stuurde het Leger des Heils, in samenwerking met anderen, al een brief naar de Tweede Kamer waarin oplossingen aangedragen worden voor de huidige problematiek. “Met de bezuinigingen die ons te wachten staan, nemen de zorgen over de toekomst alleen maar toe. Het gebrek aan goede hulp en ondersteuning op jonge leeftijd kan op latere leeftijd dakloosheid of andere problematiek tot gevolg hebben. We moeten daarom de komende jaren vol inzetten op kind en gezin,” aldus kapitein Harm Slomp.

Het Leger des Heils roept het kabinet op om de bezuinigingen terug te draaien en te investeren in kwetsbare gezinnen en het verbeteren van het stelsel. Het is een gezamenlijke opdracht om met structurele oplossingen te komen voor goede jeugdhulp, jeugdbescherming en de huidige arbeidsmarktproblematiek.