Ambulante begeleiding provincie Utrecht

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding en hulp
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Utrecht
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier Ambulant LdH-MN (docx)
Toon meer
Ambulante begeleiding provincie Utrecht  />
								<div class=
location_on
Contactadres
Pallas Athenedreef 27
3561 PE Utrecht

Informatie & kenmerken

Voortgang is tijdelijke, specialistische hulp aan huis (ambulante begeleiding). Meestal is er sprake van meervoudige problematiek, zoals verslaving in combinatie met geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen of schulden. Samen pakken we stap voor stap leefgebieden aan, door te helpen met administratie, het huishouden, psychiatrische problemen, verslaving en omgaan met justitie.

accessibility
Doelgroep
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
outlined_flag
Indicatie
Wfz
Jw
Wlz
Wmo

Specificaties

Onze korte of langdurende specialistische ambulante begeleiding en behandeling is er voor jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen. We benutten daarbij de eigen kracht van de deelnemer en bouwen die uit. Waar nodig nemen we de regie voor korte of langere tijd over. We werken integraal om complexe problematiek effectief aan te pakken. De vraag van de deelnemer is hierbij leidend.
Ons zorgaanbod kan per gemeente verschillen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met BTM via 088 - 890 79 00.

Volwassenen

Wij zijn er voor volwassenen met complexe problemen. Door deze problemen lopen zij het risico maatschappelijke ontregeld te raken. Denk aan (dreigende) dakloosheid, woonoverlast, delinquent gedrag, maar ook zorgmijding, hoarding of zelfverwaarlozing. Vaak zijn deze zichtbare problemen het gevolg van onderliggende spanningen of (niet) erkende kwetsbaarheden of aandoeningen. We bouwen de relatie op, stabiliseren samen met het netwerk zoveel mogelijk de situatie en werken met de volwassene aan zijn/haar herstel. We hebben een krachtgerichte en coachende houding en pakken door als de situatie dit vraagt. Indien wenselijk ondersteunt onze behandelstaf bij diagnostiek en behandeling.
Ons doel is om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, zodat mensen hun eigen regie en zelfvertrouwen terugvinden.

Bemoeizorg

Voor mensen die iedere vorm van hulp mijden
Bemoeizorg is er voor mensen die het moeilijk vinden om zelf hulp te vragen of te accepteren, maar waar anderen zich wel zorgen over maken. Het kan hierbij gaan om mensen die dak- of thuisloos zijn of mensen die wel een woning hebben maar complexe problematiek hebben en iedere vorm van zorg mijden.

Werkwijze
De begeleiding heeft een lange adem. Ze leggen contact en winnen stapje voor stapje vertrouwen van mensen door buiten de gangbare hulpverleningsafspraken te denken en te handelen. Waar het kan proberen ze de (niet gangbare) oplossingen die aangedragen worden realiteit te laten worden. We blijven ons inzetten tot de ergste zorgen zijn afgenomen, of tot een deelnemer openstaat voor een passend (regulier) hulpaanbod.

Beschermd Thuis

Zelfstandig wonen met 24-uursbereikbaarheid
Beschermd Thuis is er voor volwassenen vanaf 18 jaar waarbij sprake is van een psychiatrische/psychische aandoening, mogelijk in combinatie met een verstandelijke beperking, psychosociale problemen of verslaving. Over het algemeen is de deelnemer in staat om zelf een oproep te doen op ondersteuning en kan daarbij de hulpvraag 45 minuten uitstellen. De deelnemer beschikt over basale ADL-vaardigheden, is therapietrouw en heeft eigen medicatie in beheer.

Werkwijze
Hulp is indien nodig binnen 45 minuten aanwezig. De deelnemer ontvangt daarnaast ambulante begeleiding. Dit kan op- en afgeschaald worden naar behoefte. Samen met de begeleider wordt toegewerkt naar haalbare wensen en doelen op het gebied van woonvaardigheden om zelfstandig te functioneren en op het stabiliseren van de situatie.
Het doel van Beschermd Thuis is instroom in Beschermd wonen voorkomen of uitstroom vanuit intramurale setting bevorderen.

Forensische zorg

Forensische zorg wordt geboden aan mensen die vanwege een strafrechtelijke titel vallen onder het juridische kader. De ambulante begeleiding maakt onderdeel uit van de strafmaatregel en is gericht op zelfstandig wonende volwassenen die hulpvragen (kunnen) hebben op het gebied van woonvaardigheden, dagstructuur en daginvulling, sociale vaardigheden, financiën, laag-geletterdheid, verslaving of psychische problemen. 

Werkwijze
De begeleider werkt samen met reclassering en coördineert samenwerking met andere betrokken hulpverleners, zoals behandelaren, verslavingszorg, schuldhulp, sociale dienst en dagbesteding.
Een belangrijk doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat de begeleiding erop gericht is om de kans dat iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt beoogt te verkleinen.

Housing First

Een eigen woning met intensieve begeleiding voor langdurig daklozen
Housing First is voor volwassenen vanaf 18 jaar die al langdurig dakloos zijn en kampen met meervoudige problemen. In de meeste gevallen gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslavingsproblematiek. Het gaat primair om mensen die al langer dakloos zijn. Ook komen mensen in aanmerking, die door hun gedragsproblemen steeds maar korte tijd binnen een instelling kunnen worden ondergebracht of anderszins niet goed passen in een (doorstroom) voorziening en hierdoor grote kans lopen om uit te vallen.

Bij Housing First krijgt de cliënt een woning aanboden met (intensieve) ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.

Op weg naar een thuis

Ambulante ondersteuning voor thuisloze mensen
Op weg naar een thuis is er voor volwassenen vanaf 18 jaar met een Nederlandse verblijfsstatus die geen eigen woonruimte hebben. Zij verblijven in hotels, op campings, op kwetsbare kamers of slapen bij mensen op de bank. Daarnaast kampt de volwassene met kwetsbaarheden of zorgvragen op andere leefgebieden, waardoor dakloosheid dreigt.

Werkwijze
Op weg naar een thuis biedt ambulante begeleiding die erop gericht is het eigen- en het professionele netwerk van de deelnemer te herstellen en te verstevigen. We betrekken het netwerk bij het verbeteren van de woonsituatie en zoeken binnen de huidige woningmarktproblemen naar alternatieve maatwerkoplossingen. Dit wordt gedaan middels de resourcemethodiek.
De deelnemer heeft zelf de regie op hoe zijn netwerk betrokken kan worden. De begeleiding ondersteunt hierin en voert zo nodig gesprekken met de mensen uit het sociale netwerk. Het doel daarvan is dat hij aan het einde van het traject een steunende groep mensen om zich heen heeft staan.

Specialistische begeleiding en casusregie

Ambulante begeleiding voor volwassenen met multiproblematiek
Soms is een situatie zo complex dat specialistische hulp voor korte of langere tijd ingeroepen moet worden. Onze begeleiders bieden specialistische begeleiding voor mensen met een chronische- of zeer langdurige psychiatrische en psychosociale klachten. Daarnaast is er sprake van bijkomende problematiek die veelal zorgt voor een ernstige ontregeling of risico in disfunctioneren zoals: criminaliteit; verslaving; verwaarlozing; reclassering.

Werkwijze
Afhankelijk van de hulpvraag en intensiteit komt een ambulant begeleider langs bij de deelnemer thuis. Samen wordt een plan opgesteld waarin doelen worden gemaakt op de levensgebieden waarop de deelnemer wensen heft of problemen ervaart. De zorg is planbaar, waarbij het maken en nakomen van afspraken met de hulpverlener mogelijk is.

Gezinnen

Wij zijn er voor de begeleiding en behandeling van gezinnen met complexe problematiek. Onze hulpverlening aan kinderen en jongeren bieden we altijd in de context van het gezin. We begeleiden gezinnen als geheel, en hebben daarbij aandacht voor zowel de individuelen vragen en problemen van ieder gezinslid. Daarbij maken we gebruik van de verschillende methodes zoals hieronder beschreven.
Al onze specialismen en interventies zijn erop gericht dat zowel de veiligheid als de zelfredzaamheid vergroot wordt. We hebben aandacht voor de dagelijkse stress (o.a. door armoede) en spanningen die ontstaan door trauma. We hebben oog voor de invloed van intergenerationele problematiek, en zoeken naar de mogelijkheden voor herstel in relaties.

CLAS-H

Ondersteuning na huiselijk geweld
CLAS-H is voor mensen van alle leeftijden die te maken hebben met huiselijk geweld en/of seksueel misbruik. CLAS-H is een hulpvorm die zich richt op het verwerken van seksueel en/of huiselijk geweld. De begeleiding wordt geboden aan mensen van alle leeftijden en richt zich op herstel van vertrouwen in beschadigde gezins- en familierelaties. Hierbij is oog voor alle betrokkenen, zowel slachtoffers, getuigen als daders.

Werkwijze
Prioriteit is dat de thuissituatie veilig is. Zo niet, dan stellen we allereerst een veiligheidsplan op. We bepalen met elkaar wie er bij de gesprekken aanwezig zijn. Individuele gesprekken, gesprekken met meerdere gezins- of familieleden en/of in groepsverband met lotgenoten zijn mogelijk. We werken in duo’s van man en vrouw, zodat beide perspectieven aandacht krijgen. Onderwerpen die we bespreken zijn onder andere: vertrouwen, grenzen, angst, veiligheid, toekomst, zelfbeeld, ouderrol en verantwoordelijkheid.

Kinder- en jeugdcoaching

Extra ondersteuning voor kinderen en jeugdigen 
Het programma kinder- en jeugdcoaching biedt extra ondersteuning voor kinderen & jeugdigen van 3 tot 18 jaar. Door omstandigheden krijgen kinderen in de thuissituatie niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Daardoor beschikken ze vaak over onvoldoende vaardigheden om de ontwikkelingstaken, waar ze voor komen te staan, uit te voeren. Het doel van de begeleiding door een kinder- & jeugdcoach is het vergroten van de draagkracht van kinderen/jeugdigen, waardoor protectieve factoren toenemen. Onderwerpen die onder andere tijdens de coaching aan bod komen zijn: zelfbeeld en zelfvertrouwen, emoties, sociale vaardigheden, (faal)angst, pesten, rouw en lichamelijke gesteldheid. 

Ouders voor altijd

Het creëren van een veilig opvoedingsklimaat
Ouders voor Altijd (OVA) is een totaal product bedoeld voor gezinnen waar complexe echtscheidingsproblematiek speelt. Door stress en spanningen op de verschillende levensgebieden is de kans groot dat de belangen van de kinderen uit het oog raken. Voor de kinderen en hun ouders is het van belang dat er eerst goed zicht komt op het functioneren van het gezinssysteem. Daartoe start OVA met een ‘onderzoeksfase’ waarin door middel van gesprekken, observatie en diagnostiek, duidelijk wordt welke interventies het beste aansluiten bij de vragen en behoeften van het gezin. Binnen OVA kunnen verschillende (behandel)interventies ingezet worden, waardoor maatwerk mogelijk is.

Het doel van OVA is het creëren van een veilig opvoedingsklimaat voor de kinderen waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een klimaat waarin ouders vanuit voldoende vertrouwen kunnen samenwerken, of een klimaat waarin ouders vanuit voldoende vertrouwen elkaar kunnen loslaten. Het gaat om het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. 

Signs of Safety

Het creëren van een veilig opvoedklimaat voor kinderen
Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen bij grote zorgen over de veiligheid van het kind. De begeleiding richt zich op het creëren van een veilige opvoedsituatie voor het kind. Voor Signs of Safety bestaan geen indicatie of contra-indicatiecriteria. Het kan ingezet worden bij elk gezin waar een professional te maken krijgt met (mogelijke) onveiligheid van kinderen in het gezin.  

Werkwijze 
Samen met ouder(s) en betrokkenen wordt een veiligheidsplan opgesteld, gericht op het waarborgen van de veiligheid van het kind. De opvoeder(s) bespreken samen met de SOS-werker de zorgen, krachten en doelen met betrekking tot de veiligheid van de kinderen. De SOS-werker gaat in gesprek met de kinderen om in kaart te brengen hoe de kinderen de situatie ervaren en wat hun wensen en behoeften zijn. 

Netwerk
Zowel het privé netwerk van de opvoeders, als het professionele netwerk is van groot belang in het SOS-traject. In een netwerkberaad wordt met de opvoeders en het netwerk besproken wat er moet gebeuren wil het voor de kinderen veilig zijn. Er worden bodemeisen opgesteld voor de opvoeders: dit zijn de eisen waar de opvoeders zich aan moeten houden wil de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Met de opvoeders en het netwerk worden afspraken gemaakt hoe de opvoeders deze bodemeisen gaan behalen en welke ondersteuning hierbij geboden wordt vanuit het netwerk. Deze afspraken worden regelmatig geëvalueerd.

SCHIP-behandeling

Co-ouderschap positief vormgeven
De SCHIP-behandeling richt zich op (ex-)partners met kinderen die verwikkeld zijn in een (complexe) echtscheiding. De ex-partners zijn gemotiveerd om met elkaar in gesprek te gaan en willen zich inzetten om de communicatie te verbeteren en het onderlinge vertrouwen te herstellen.

Werkwijze
Samen met beide ex-partners wordt, onder leiding van behandelaren, gewerkt aan conflict- en verliesverheldering. Zij doorlopen het proces van post-relationele rouw. De gesprekken duren 1,5 uur en vinden wekelijks (of om de week) plaats. Tussen de gesprekken door krijgen ouders huiswerkopdrachten mee die de volgende sessie besproken worden. Het doel is het herstellen van de verbroken verbinding tussen de ex-partners, waardoor de weg vrijkomt om de overgang te maken van partnerschap naar gezamenlijk ouderschap.

Video Home Training

Intensieve pedagogische thuishulpverlening
Video Home Training (VHT) is een intensieve pedagogische thuishulpverlening die kan worden ingezet in gezinnen met complexe problematiek. Het gaat om gezinnen met ernstige en/of langdurige opvoedingsproblemen met als gevolg ontwikkelingsproblemen bij één of meerdere kinderen. Vaak kampen de ouders met problemen (traumatische jeugd, psychische problematiek e.d.) en functioneert het gezin binnenshuis als het gaat om huishouden en buitenshuis qua deelname aan maatschappelijk verkeer niet adequaat. 

Werkwijze 
Centraal in de werkwijze staat de analyse en het terugkijken van korte video-opnames door de begeleider met de ouder(s). Hierbij staan de behoeftes en mogelijkheden van het kind centraal, maar wordt tevens aandacht besteed aan de behoeftes en mogelijkheden van de ouder(s). In overleg en met steun van de begeleider formuleren de ouders op welke manier zij hierop aan kunnen sluiten. De opzet van de methodiek voldoet aan de voorwaarden voor adequate en effectieve hulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek. De begeleider heeft hierbij een coachende rol empowered de cliënt in zijn/haar eigen kracht om deze toe te passen in de situatie van alledag en zo te werken aan een verbetering in de situatie.

10 voor Toekomst

Alle begeleiding in één hulpprogramma
Als een gezin met problemen op verschillende gebieden tegelijk kampt, is het vaak goed om deze problemen in één hulpprogramma aan te pakken. Dat is wat 10 voor Toekomst doet.   

Werkwijze
De gezinnen die middels 10 voor toekomst begeleid worden hebben vaak al verschillende andere hulpverleners over de vloer gehad. Vaak hebben jongeren meerdere langdurige en complexe problemen die te maken hebben met zowel de ouders als de kinderen. Al die problemen zijn met elkaar verweven. Dat is ook de reden waarom 10 voor Toekomst verschillende aspecten van het gezinsleven tegelijk aanpakken. Door de integrale aanpak leren gezinnen bijvoorbeeld een gezonde dagstructuur te ontwikkelen waarin werk centraal staat. Het doel van 10 voor toekomst is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders. De begeleider komt bij het gezin op bezoek en richt zich dan op alle gezinsleden. Als er andere instellingen bij de hulp betrokken zijn, vervult de begeleider de rol van aanspreekpunt en coach. De begeleiding is intensief en langdurig.  

Wonen met zorg

We zoeken naar maatwerkoplossingen om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten zijn.
Soms zijn aangepaste woonmogelijkheden nodig om in een enigszins beschermde setting verder te kunnen herstellen of ondersteuning te ontvangen. Het verschil zit hem in de woonsetting van de deelnemer die anders is dan bij een eigen (sociale huur) woning. Dat verschil kan hem zitten in de aanwezigheid van vrijwilligers, een laagdrempelige inloopmogelijkheid bij ambulant hulpverleners, een huurcontract bij de woningcorporatie die gekoppeld is aan een zorgcontract bij het Leger des Heils of een huurcontract bij onze verhuureenheid LIV en een zorgcontract bij het ambulante team.

Gemengd wonen Nijevelt

Gemengd wonen Nijevelt is een wooncomplex waar begeleide huurders, die uitgestroomd zijn vanuit de maatschappelijke opvang of een beschermde woonvorm, samenwonen met onbegeleide huurders die optreden als goede buur. Samen vormen zij een hechte community en leven ‘Samen op zichzelf’.

Meer informatie over Nijevelt vind je hier. 

Pitstop

Tijdelijke woonvoorziening voor mensen die vastlopen
De Pitstop is bedoeld voor mensen die tijdelijk intensieve hulpverlening en ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Dat kan zijn door een dreigende dakloosheid als gevolg van bijvoorbeeld een scheiding, schulden of sociale problemen.

Binnen de veilige omgeving van de Pitstop wordt verdere achteruitgang voorkomen en werken mensen aan herstel van het normale leven. Door samen te leven en ervaringen te delen, zijn de bewoners elkaar tot steun.

Meer informatie over de Pitstop vind je hier. 

Lichtpenweg Amersfoort

Zelfstandig wonen met ondersteuning voor jongeren
Woonproject Lichtpenweg in Amersfoort is er voor jongeren die na het afronden van hun kamertrainingscentrum zelfstandige woonruimte met ondersteuning zoeken. De overgang van een kamertrainingscentrum naar zelfstandig wonen kan groot zijn. Een risico van deze grote overgang is dat jongeren een terugval in hun ontwikkeling laten zien of hierin zelf stagneren.

De jongeren ontvangen begeleiding daarnaast geven de bewoners samen het samenleven vorm. Daarbij kan gedacht worden aan zaken als het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, gang-vergaderingen, samen eten of leuke dingen doen.

Meer informatie over de Lichtpenweg vind je hier

Fasewoning in Veenendaal

In het fasehuis in Veenendaal bieden wij kleinschalige opvang aan inwoners die dakloos zijn vanwege uitstroom uit detentie. De ambulante begeleiding is gericht op de hulpvragen die er zijn op het gebied van woonvaardigheden, dagstructuur en -invulling, sociale vaardigheden, financiën, laaggeletterdheid, verslaving of psychische problemen. De hulpverlener coördineert de samenwerking met de betrokken hulpverleners zoals behandelaren, verslavingszorg, schuldhulp, sociale dienst en dagbesteding.

Belangrijk doel van de begeleiding is de focus op doorstroom naar een zelfstandige woning, het coachen van ‘goede buur zijn’ en het voorkomen van overlast en recidive.

Omklapwoningen

Na uitstroom uit de beschermde woonvorm of maatschappelijke opvang, is het kunnen betrekken van de huurwoning gekoppeld aan het accepteren van hulp. De inwoner huurt de woning van het Leger des Heils en ontvangt begeleiding van het Leger des heils. Bij Wonen-met-zorg ontvangen inwoners coaching en begeleiding, zodat zij binnen afzienbare tijd, doorgaans na 1 of 2 jaar, weer zelfstandig (zonder of met minder hulp) kunnen wonen en leven. In dat geval wordt de woning ‘omgeklapt’ en gaat de inwoner zelf de woning van de woningcorporatie huren.

Ambulant deelnemer Paul heeft sinds twee jaar een eigen huisje in Houten.

Ambulant deelnemer Paul heeft sinds twee jaar een eigen huisje in Houten.

Eindelijk thuis

Eindelijk thuis

Na vijf jaar op hostel Hirundo te hebben gewoond was het voor Vincent (43) afgelopen jaar tijd om op eigen benen te staan. Dankzij het project Beschermd...
Een eigen plek via Housing First

Een eigen plek via Housing First

‘Het is m’n laatste kans’, zegt Norman vanaf de bank in z’n appartementje op eenhoog. ‘Als ik dit verknal, heb ik niets meer.’

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!