Rosaburgh

In de Rosaburgh staat de combinatie begeleiden en wonen centraal. De Rosaburgh wil een thuis zijn voor haar bewoners. Binnen dit thuis zijn veiligheid, structuur en rust belangrijke elementen. Het team van de Rosaburgh accepteert en ondersteunt de individuele bewoner in haar uniciteit, daarbij hoort een uitnodigende en ondersteunende houding.
image

Voor wie?

De Rosaburgh bestaat uit twee afdelingen namelijk de Herstart en de RIBW. De herstart is een afdeling voor vrouwen bij wie in het verleden sprake is geweest van dakloosheid en/of een verslaving of een psychiatrische stoornis. Maar nu klaar zijn om toe werken naar (begeleid) zelfstandig wonen. Voor deze afdeling leveren wij zorg op basis van een MO-indicatie.

De RIBW is een afdeling voor kwetsbare vrouwen bij wie sprake is van een verslaving en/of psychiatrische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Het gaat hier om vrouwen die permanent of een langere periode 24uurs zorg en nabijheid nodig hebben. Voor deze afdeling leveren wij zorg op basis van BW, BW LVB en WLZ indicaties.

Onze aanpak

Op de RIBW werken wij vanuit de presentie gericht benadering. Dat wil zeggen vanuit 24-uurs zorg en nabijheid. Wij bieden de vrouwen een duidelijke dagritme en structuur, volgens de verschillende fases waarbinnen de vrouwen zich bevinden in hun traject: alles tussen instroom en (eventuele) uitstroom of lange termijn begeleiding. Iedere bewoner heeft een externe behandelaar op het gebied van verslaving of psychiatrie. Ook na plaatsing wordt deze betrokken bij de verdere hulpverlening. Daarnaast zijn is activering een grote pijler. Door middel van het inzetten van activiteiten begeleiders bieden wij dagelijks activiteiten aan binnen de Rosaburgh. Binnen 6 weken krijgen de deelnemers een zorgplan die tijdens een multidisciplinair overleg met de deelnemer wordt opgesteld. Zij werken samen met een persoonlijk begeleider en trajecthouder aan hun doelen.

Op de Herstart werken wij vanuit de herstelgericht benadering. Voor deze groep is 24-uurs nabijheid niet meer noodzakelijk. Zij werken samen met een persoonlijk begeleider en trajecthouder aan het herstel van het gewone leven. Dit betekend dat alle doelen gericht zijn op uitstroom, financiële stabiliteit, externe dagbesteding en het opbouwen van gezond sociaal netwerk. Het doel voor deze afdeling is om 1,5 jaar door te stromen naar een vorm van (begeleid) zelfstandig wonen via de Omslag route.  

Aanmelden

De Rosaburgh is onderdeel van de Beschermd Wonen (BW) keten in Amsterdam. Cliënten worden aangemeld via de centrale toegang beschermd wonen (CTBW). Na aanmelding vindt een eerste (dossier-) screening plaats en een intakegesprek. Bij toelating tot de BW-keten geeft de gemeente Amsterdam een beschikking af voor een voorziening in Amsterdam.