Cliëntenraad

Binnen het Leger des Heils vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van onze hulpverlening steeds verder te verbeteren. Om dat te kunnen doen, is kritische input van onze deelnemers onmisbaar. De Cliëntenraad is voor onze organisatie daarom een belangrijk adviesorgaan.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit deelnemers die wonen of gebruik maken van diensten van het Leger des Heils. De deelnemer kan ook vertegenwoordigd worden door derden. Om alle taken te kunnen behartigen zijn nieuwe leden van harte welkom. Ieder lid levert vrijwillig vanuit zijn ervaring, opleiding en achtergrond een bijdrage.

De leden van de Cliëntenraad hebben contact met hun eigen achterban op de afdelingen.
Deelnemers van afdelingen die geen vertegenwoordiging hebben in de Cliëntenraad, kunnen de Cliëntenraad per e-mail benaderen. Deze afdelingen worden regelmatig bezocht door leden van de Cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie, over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de zorg, zoals de Cliënttevredenheid of veranderingen op de afdelingen. Daarnaast adviseert de Cliëntenraad de directie over belangrijke ontwikkelingen zoals veiligheid en leefbaarheid.

Moet ik bij de cliëntenraad zijn als ik een klacht heb?

cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntenraad behandelt onderwerpen die alle deelnemers aangaan. Individuele klachten en problemen kun je melden bij de cliëntvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris.

Contact

Hieronder vind je de contactgegevens van de cliëntenraad in jouw regio. 

Regio Rijnmond Zuidwest

Regio Rotterdam Rijnmond: rzw.clientenraadrr@legerdesheils.nl
Regio Zuidwest Nederland: rzw.clientenraad.zwn@legerdesheils.nl

Regio Noordoost

Cliëntenraad Leger des Heils W&G Noordoost
Dokter van Thienenweg 2, 8025 AL Zwolle
T 088 - 065 2240
E no.clientenraad@legerdesheils.nl

Folder clientenraad Noordoost

Regio Midden-Nederland

Voor vragen kunt u contact opnemen met André Verhamme, ambtelijk secretaris van de cliëntenraden van Leger des Heils Midden-Nederland, via: andre.verhamme@legerdesheils.nl.

Goodwillcentra Amsterdam

Rode Kruisstraat 24 
1025 KN Amsterdam
T 020 - 630 11 11 
E clientenraad.gwca@legerdesheils.nl 

Regio Oost

Postbus 1198
7301 KB  Apeldoorn
T.    06-25761765
E.    clientenraadoost@legerdesheils.nl

Folder Clientenraad Oost

Extra informatie over de cliëntenraad Jeugdbescherming & Reclassering

Jeugdbescherming & Reclassering

Door ouders
Wij zijn allemaal ouders die te maken hebben gehad met jeugdbescherming van LJ&R. Daardoor weten we uit ervaring hoe het is om cliënt te zijn en wat belangrijk is bij het krijgen van begeleiding.  

Ons recht
We zijn een officiële en zelfstandige gesprekspartner van LJ&R. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) stelt instellingen zoals LJ&R namelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. Dankzij ons advies- en instemmingsrecht hebben we invloed op het beleid van de organisatie. Die invloed gaat vooral over onderwerpen die kinderen, jongeren en hun ouders/ verzorgers direct raken binnen de begeleiding. Onze ondersteuner helpt ons bij het raadswerk.  

Vergaderen met de directie
We komen elke maand bij elkaar. En regelmatig praten we met de directie. We geven LJ&R zowel gevraagd als ongevraagd advies over onderwerpen die voor ons en jou belangrijk zijn, zoals: 
- De start van een traject: hoe moet dat eruit zien? 
- Informatievoorziening: wat hebben cliënten nodig? 
- De begeleiding van cliënten: wat is er nodig om dat te verbeteren?  

Wat doet de cliëntenraad Jeugdbescherming & Reclassering voor jou?

We komen op voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers die begeleiding krijgen van LJ&R. Dat doen we door: 
- Naar jullie ervaringen en ideeën te luisteren. 
- Gemeenschappelijke ervaringen om te zetten in adviezen aan LJ&R. Op deze manier dragen we bij aan de kwaliteit van de jeugdbescherming.  

Ook meedenken en adviseren?

We zoeken regelmatig mensen die zich met ons willen inzetten voor goede jeugdbescherming. Heb je begeleiding gehad van LJ&R? En kun je goed benoemen wat er goed gaat en wat er beter kan in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders/ verzorgers? In de cliëntenraad kun je hiermee aan de slag. We krijgen ook de mogelijkheid om cursussen te volgen zodat we ons werk goed kunnen uitoefenen. Voor deelname aan de cliëntenraad krijg je een vergoeding. Ook je reiskosten worden vergoed.  

Contact

Heb je vragen, ideeën of is deelname aan de cliëntenraad iets voor jou? Stuur een mail naar de voorzitter van de cliëntenraad via clientenraad.ljr@outlook.com.