Taakstraf met zorg geeft kwetsbare cliënten meer aandacht en kansen

Nieuws 14 maart 2023

Bij een flink deel van de taakgestraften lukt het niet om tot een succesvolle afronding te komen. Veel van deze uitvallers zijn cliënten met multi-problematiek. Met een andere aanpak lukt het in veel gevallen wel om deze complexe groep succesvol naar de eindstreep te leiden. Voor deze specifieke groep hebben de Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Reclassering de taakstraf met zorg ontwikkeld.

Minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind: “Taakstraf met zorg is dat je het individu ziet en dat je ook specifieke zorg en ondersteuning geeft om verder te komen, dat is een fantastische combinatie. Je geeft iemand ook weer richting en dat leidt tot echte maatschappelijke resultaten.”

De taakstraf met zorg is een taakstraf met extra begeleiding, gericht op een succesvolle afronding van de opgelegde sanctie. Daarnaast wordt tijdens de uitvoering van de taakstraf aandacht besteed aan de problemen die een rol hebben gespeeld bij het delictgedrag, zoals verslaving, schulden en het ontbreken van een zinvolle dagbesteding. Het gedwongen contact wordt aangegrepen om de cliënt ontvankelijk te maken voor hulp en begeleiding, ook nadat de taakstraf is afgerond. Waar nodig wordt gestreefd naar een warme overdracht richting zorg of sociaal domein.

De taakstraf met zorg is bedoeld voor cliënten met multi-problematiek. Zij hebben over het algemeen een kwetsbare gezondheid, zowel fysiek als mentaal en hebben moeite met zaken als plannen en organiseren, het afzien van gebruik, het aanvaarden van autoriteit en het functioneren in een groep. Kenmerkend voor de ‘taakstraf met zorg’ doelgroep is ook dat zij relatief lichte delicten plegen en dat een deel van deze groep in de publieke ruimte soms overlastgevend gedrag vertoont.

Een samenwerkingsverband bestaande uit de Verslavingsreclassering van Novadic-Kentron, de Reclassering van het Leger des Heils, Springplank 040 en FC Eindhoven is in 2021 begonnen met de uitvoering van taakstraffen met zorg uit te voeren op en rondom het terrein van FC Eindhoven. Door samen te werken met Springplank 040, worden cliënten na afloop van hun werkstraf begeleid naar (vrijwilligers)werk of dagbesteding.

Leger des Heils Reclassering ziet het belang van de taakstraf met zorg voor deze doelgroep en experimenteert daar dit moment mee in samenwerking met Leger des Heils 50|50, een ambulante WMO-begeleiding. Cliënten met een taakstraf worden bij 50|50 geplaats. Naast het verplicht uitvoeren van de werkzaamheden wordt met de cliënt gezocht naar mogelijkheden voor opleiding, dagbesteding of (vrijwilligers)werk. Daarbij wordt aansluiting gezocht met bijvoorbeeld schuldhulpverlening en wordt samen gekeken naar verbetering van huisvesting. De eerste resultaten zijn positief en bieden voldoende mogelijkheden om de samenwerking komende tijd verder vorm te geven.