Een gezinshuis starten

Jij gelooft dat elk kind een thuis verdient

Jeugd- en gezinshulp

Overweeg je om een gezinshuis op te zetten of ben je al een zelfstandig gezinshuis? Dan wil je vast graag weten wat er mogelijk is, wat wij van je vragen en wat er zoal als gezinshuisouder op je af komt. 

Informatiepakket

Op je gemak alles eens rustig (na) lezen over hoe wij graag met je samenwerken als zelfstandig gezinshuisouder? Download onze factsheet waarin we je overzichtelijk vertellen over onze visie, werkwijze en uitgangspunten. 

Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen één of meerdere kinderen en jongeren tussen de 5 en 21 jaar die niet meer thuis kunnen wonen. De problematiek is zo complex dat zij (nog) niet naar een pleeggezin kunnen. In een gezinshuis groeien kinderen op in een gewoon gezin met extra hulp en ondersteuning. Lees meer. 

Waarom een gezinshuis?

Gezinshuizen zijn ontstaan als alternatief voor opvang in een jeugdinstelling. Een gezinshuis is kleinschalig, waardoor er voldoende ruimte, tijd en aandacht is voor een kind of jongere. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een gezinshuis een betere basis vormt om later zelfstandig te kunnen wonen.

Is een gezinshuis een vorm van jeugdhulp?

Onze gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp die vallen onder de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In een gezinshuis worden kinderen opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. Als gezinshuis biedt je 24 uur per dag professionele begeleiding, verzorging en opvoeding aan de kinderen en jongeren die je een thuis biedt.  

Welke impact heeft het op mijn eigen kinderen?

Een gezinshuis starten heeft veel impact op je eigen kinderen, want ook hun thuis verandert. Daarom is het belangrijk dat jouw  kinderen hun plek in het gezin als veilig en vertrouwd blijven ervaren. Wij proberen daarin te ondersteunen door middel van verschillende tools, zoals een handig werkboekje dat aanleiding geeft om samen te praten over de aanstaande veranderingen. 

Welke kinderen en jongeren zijn hierbij betrokken?

Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van gemiddeld 5 tot en met 21 jaar die kampen met meervoudige en/of complexe problematiek en niet langer thuis kunnen wonen. Gedragsproblemen, emotieregulatie problemen en complexe trauma's vormen de belangrijkste uitdagingen. Maar ook problemen binnen het gezin zelf, zoals verwaarlozing, mishandeling of ernstige overbelasting van ouders. Het kind heeft een vervangende gezinssituatie en specifieke zorg en behandeling nodig. Daarnaast is ook begeleiding nodig voor het herstellen of verbeteren van de relatie tussen de eigen ouders en het kind. Meestal is er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Een gezinshuis is geen pleegzorg

Dat klopt! Ook al zijn er overeenkomsten, toch zijn er een aantal belangrijke verschillen: 

  • Pleegzorg is op vrijwillige basis, terwijl gezinshuisouders professionele opvoeders met minimaal een mbo-4 en zorggerelateerde opleiding zijn en betaald krijgen;  
  • Kinderen en jongeren met complexere problemen zijn vaak beter op hun plek in een gezinshuis, omdat er vanuit de professionele invalshoek tijd en aandacht is om aan de slag te gaan met een persoonlijk zorgplan; 
  • Als gezinshuisouder bij het Leger des Heils krijg je ondersteuning van een afdelingsmanager, trajectmanager en gedragswetenschapper. Een pleegouder krijgt vaak begeleiding van een enkele hulpverlener. 

In loondienst of zelfstandig?

Je kunt als gezinshuis kiezen voor een aantal vormen. Belangrijk is dat je goed kijkt naar dat wat bij jullie als gezinshuis past. Wil jij je eigenlijk alleen maar richten op de zorg en opvoeding van de kinderen? Dan past het werken in loondienst mogelijk goed bij je. Vind je het juist leuk om in deze baan als professioneel opvoeder te pionieren en houd je graag zelf de touwtjes in handen? Dan is samenwerken met ons als zelfstandig gezinshuis in een franchiseconstructie of in onderaanneming ook mogelijk. Lees meer hierover. 

Wat verdien ik als gezinshuisouder in loondienst?

Je krijgt een contract van 9 uur per kind per week met een salaris conform de CAO Jeugd en alle bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor gezinshuisouders gelden nog een aantal bijzondere arbeidsvoorwaarden. Op basis van je opleiding en pedagogische ervaring kijken we hoe je wordt ingeschaald. Kom je bij ons in dienst? Dan verwachten we van je dat je onze christelijke doelstellingsverklaring kunt ondertekenen. 

Kan ik in mijn eigen woning blijven wonen?

Ja, dat kan zeker. De enige voorwaarde die wij stellen is dat elk kind een eigen slaapkamper heeft. In het geval van lichamelijke beperkingen bij een kind, moet je huis wel aanpasbaar zijn. Wil je toch liever een andere woning? Het Leger des Heils heeft ook een aantal dienstwoningen beschikbaar voor gezinshuizen in loondienst. In samenspraak kunnen we kijken of dit past bij jullie gezinssituatie. 

Wat ontvangt een zelfstandig gezinshuis?

Alle zelfstandige gezinshuizen ontvangen hetzelfde dagtarief per kind. Wij begrijpen dat je geen financieel risico wil lopen, daarom kun je altijd de voorafgaande maand al declareren bij ons. Ook in gevallen waarbij de juiste beschikking of financiering nog niet op orde is. In principe worden de tarieven elk jaar geïndexeerd, op voorwaarde dat de gemeenten de tarieven ook indexeren. Onze diensten worden gefinancierd uit de zorgindicatie, waarna je als gezinshuisouder een vast dagtarief ontvangt.

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Waar moet ik aan voldoen?

Werken als gezinshuisouder is geen gewone baan. Je moet stevig in je schoenen staan om altijd zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren. Daarom vindt er een speciaal selectietraject plaats, waarbij we de kwaliteitscriteria voor gezinshuizen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NjI) volgen. Ook de plaatsing van kinderen gebeurt volgens ons principe van matched care. Lees meer hierover. 

Heb ik een relevante opleiding nodig?

Ja, dat heb je zeker! Als gezinshuisouder ben je professioneel opvoerder en heb je minimaal een mbo-4 diploma nodig in de richting van sociaal-maatschappelijk werk of pedagogische richting. Bij voorkeur heb je ook een SKJ-registratie of kun je deze aanvragen. 

Hoe ziet het selectieproces eruit?

Voor alle gezinshuizen waar wij mee samenwerken, of je nu in loondienst komt of als zelfstandige werkt, vindt vooraf een uitgebreide screening plaats. Dat doen wij zelf met hulp van een gedragswetenschapper en trajectmanager. Als franchise gezinshuis of gezinshuis in onderaanneming moet je ook het kwaliteitskeurmerk gezinshuizen kunnen behalen. Hierbij kunnen we je ondersteunen. Hiervoor vindt elk jaar een onafhankelijke audit plaats.

Wat is er nodig voor plaatsing van kinderen?

Elk gezinshuis heeft een profiel. Dat profiel is een belangrijke factor bij de matching tussen het kind en jullie. Wij plaatsen altijd zorgvuldig volgens het handboek 'Methodisch matchen' en met instemming van het kind, de ouders, de wettelijke vertegenwoordigers en jullie als gezinshuis. Bij plaatsing houden we bijvoorbeeld rekening met de impact op de groepsdynamiek, het welzijn van de overige kinderen in het gezin en jouw eigen welzijn. Zelf beheren wij actief de wachtlijst. Wanneer er ruimte is voor een nieuwe plaatsing, wordt dit vroegtijdig besproken met gezinshuisouders. Samen zoeken we naar een passende match.

Welke rol spelen de eigen ouders en het sociale netwerk van het kind?

Een zeer belangrijke rol. In de hulpverlening vinden wij het daarom ook heel belangrijk dat kinderen en jongeren in verbinding blijven met de voor hen belangrijke personen in hun leven, bijvoorbeeld de eigen ouders. Daarom hebben we bijvoorbeeld voor (biologische) ouders van kinderen en jongeren die in gezinshuizen wonen, maandelijks een oudergespreksgroep opgestart. Onder leiding van gespreksleiders, die contextueel en systemisch zijn opgeleid, kunnen ouders elkaar ontmoeten en hun ervaringen delen. Daarnaast zijn we onderdeel van de Alliantie Simba Familiezorg. Zij doen er alles aan, dateen kind later kan zeggen: “Mijn ouders hebben zo maximaal mogelijk plek en aandachtgehad in mijn leven en opvoeding.” Samen met een aantal andere, bekende jeugdzorgaanbieders willen we ons hard maken voorhet versterken van familierelaties en waar mogelijk inzetten op duurzame terugplaatsing vankinderen. Binnen onze gezinshuizen hebben we al een aantal trajecten lopen met inzet vansystemisch geschoolde familiebegeleiders.

Professionele ondersteuning en ontwikkeling

Kom je bij ons in dienst, dan kun je rekenen op volledige ondersteuning en ontzorging. Alle aanbestedingen en het contractmanagement regelen wij voor je. Ook vragen wij de juiste indicaties aan en hoef jij je niet druk te maken om de administratieve afhandeling. Je werkt nauw samen in een multidisciplinair team, bestaande uit een gedragswetenschapper, een trajectmanager en een afdelingsmanager. Het team is een constante factor waar je op terug kunt vallen voor begeleiding, expertise en handelingsadviezen. 

Wat als kinderen extra begeleiding nodig hebben?

In een gezinsgroep wonen jongeren die vanwege een complexe hulpvraag extra begeleiding nodig hebben. Of waarbij we inschatten dat de problematiek te intensief is om als gezinshuisouders alleen te dragen. Wanneer er bij een kind of een jongere zwaardere zorgnodig is, dan vragen wij een hogere indicatie aan en kopen we extrapassende begeleiding in. Bijvoorbeeld in de vorm van een pedagogisch medewerker die ondersteuning biedt in het gezinshuis. 

Hoe blijf ik mezelf ontwikkelen?

Alle collega's kunnen gebruikmaken van de interne Leger des Heils Academie waar we een breed scala aan cursussen en trainingen bieden. Als gezinshuisouder kun je bijvoorbeeld de trainingen 'traumasensitief opvoeden' of 'relationeel werken met ouders' volgen. Binnen het Leger des Heils is er veel ruimte voor alle gezinshuisouders om ontwikkelthema's met elkaar te bespreken, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Wij zijn onderdeel van een lerend jeugdhulpstelsel en delen ervaringen met ketenpartners. Wist je dat we verbonden zijn aan een lectoraat en deelnemen aan onderzoeken om de kwaliteit van jeugdhulp in gezinshuizen steeds te blijven verbeteren? 

Hoe blijf ik vitaal in deze baan?

Door goed voor elkaar en jezelf te zorgen met voldoende vakanties, vrije weekenden en eventueel andere ondersteuning, zoals deskundigheidsbevordering of intervisie. Wil je een keer een weekend vrij? Via de vrijwilligerscoördinatoren van het Leger des Heils matchen we regelmatig weekendgezinnen met kinderen en jongeren uit een gezinshuis. Buiten kantoortijden en in de weekenden is er een bereikbaarheidsdienst aanwezig. Bij persoonlijke, individuele vragen kun je terecht bij een interne coach (HR) en bij heftige gebeurtenissen vangt het bedrijfsopvangteam (BOT) je op. 

Weekendgezin: een verrijkende ervaring!

Weekendgezin: een verrijkende ervaring!

22 september 2022 •
Al zes jaar lang verwelkomen Karina en Marcel Ibrahim in hun huis en hart. Een keer in de maand komt hij een weekend bij het stel logeren. En zomers is...

Wat is de visie van het Leger des Heils?

Met onze gezinshuizen bieden wij een stabiele, warme en ondersteunende opvoedsituatie waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Ons uitgangspunt is dat een kind in één keer op de juiste woonplek wordt geplaatst. Om zo normaal mogelijk op te kunnen groeien en onderdeel te kunnen zijn van de maatschappij.

Onze uitgangspunten voor gezinshuizen:

  • Wij geloven in de eigen kracht van een kind en werken herstel- en krachtgericht. Wat zijn hun dromen en wensen? 
  • Wij geloven in het eigen netwerk en werken relationeel met eigen ouders en betrekken het informele netwerk van buren, vrienden, ooms en tantes in het hulpverleningsproces. 
  • Wij geloven in 'zo thuis mogelijk' en bieden zoveel als mogelijk hulp in de nabijheid van de eigen leefomgeving van kinderen en gezinnen.
  • Wij geloven in integraal samenwerken met ketenpartners, omdat herstel plaatsvindt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, zorg, onderwijs en vrije tijd. Een kind ziet 'vaste' gezichten en heeft bij voorkeur een vaste opvoeder of hechtingsfiguur. Alle betrokkenen rondom het kind stemmen frequent af.  
  • Wij geloven in vasthoudendheid en laten een kind of gezin niet los. Ook als plekken ontbreken, tarieven tekort schieten of als er andere beperkingen zijn. Wij blijven aandacht vragen voor wat er echt nodig is.  
  • Wij geloven in inspireren en leren en blijven in een veranderend werkveld zoeken naar mogelijkheden om onze hulpverlening te blijven verbeteren. 
Wordt er een persoonlijk zorgplan opgesteld?

Jazeker! Per kind wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld, waarbij we werken volgens de methodiek van het 'Waaiermodel'. Deze methode richt zich op het duurzaam ontwikkelen van kinderen en jongeren, zodat zij op hun eigen niveau en met hun eigen kwaliteiten een plek in de maatschappij kunnen vinden en vasthouden. 

Met hoeveel gezinshuizen werkt het Leger des Heils samen?

Op dit moment werken we met ongeveer 20 gezinshuizen samen in de provincie Utrecht, Flevoland en de regio Gooi- en Vechtstreek. Kijk op de kaart waar je onze gezinshuizen kunt vinden. 

Hier staat ingevoegde content uit een sociaal media netwerk. Om deze content te zien, hebben we je akkoord nodig voor marketing cookies.
Klik hier om toestemming te geven.

Gezinshuis in loondienst

Gezinshuis in loondienst

Zelfstandig gezinshuis

Zelfstandig gezinshuis

Wil je meer weten?

Onze afdelingsmanagers Annemarie Stam en Natasja van der Maat komen graag met je in contact. Vul onderstaand formulier in en je hoort snel meer van ons. 

Ellen & Anna over gezinshuizen bij GNR

Collega Ellen is gedragswetenschapper bij het Leger des Heils en werkt samen met vier van onze gezinshuizen. Anna is zeventien jaar en woont al sinds haar zevende in een gezinshuis. Hoe is het om op te groeien in een gezinshuis? Waar loop je tegenaan? Op welk moment keer je eventueel terug naar je eigen ouders? En hoe begeleid je als gedragswetenschapper dat traject? In de aflevering van 23 februari 2024 vertellen Ellen en Anna hun verhaal bij Groot Nieuws Radio.