Identiteit

In alle vacature teksten voor betaalde banen staat dat het Leger des Heils van al zijn medewerkers een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging vraagt. Hier krijgen we nog wel eens vragen over. Op deze pagina proberen we deze alvast voor je te beantwoorden.

In vacatureteksten voor betaald werk bij het Leger des Heils vragen jullie van sollicitanten een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging. Wat bedoelen jullie daarmee?

Met een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging bedoelen we dat het christelijk geloof van betekenis is voor jou in je dagelijks leven. Dus dat het geloof in God, zoals we Hem in Jezus hebben leren kennen, deel uitmaakt van je leven.

Ik ben christelijk opgevoed en ik deel jullie christelijke normen en waarden, zoals het helpen van mensen die het moeilijk hebben en het respect voor iedereen. Is dat ook goed?

Het is fijn dat je die waarden met ons deelt en een christelijke opvoeding kan daar zeker aan bijdragen. Toch vragen wij specifiek om een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging. Wij zoeken mensen die niet alleen de christelijke waarden, maar ook de christelijke geloofsovertuiging delen met het Leger des Heils, zoals omschreven bij de vorige vraag.

Waarom vinden jullie een persoonlijke christelijke levensovertuiging zo belangrijk?

Het Leger des Heils is een organisatie met een missie. Alles wat we doen, is daar uiteindelijk naar terug te leiden. Onze hulpverlening komt voort uit onze Bijbelse opdracht om onze naaste lief te hebben, naar het voorbeeld van Jezus Christus. Daarom is een persoonlijk christelijke geloofsovertuiging een voorwaarde om bij het Leger des Heils te komen werken, zodat jij op jouw manier kunt bijdragen aan de missie.

Moet ik per se over mijn geloof vertellen bij het Leger des Heils?

Onze manier van werken wordt gevoed door de gezamenlijke geloofsovertuiging. Dat is de bron van inspiratie en we kunnen elkaar daarop aanspreken. Daarbij willen we in onze hulpverlening aandacht hebben voor sociale, psychische, lichamelijke en geestelijke aspecten. We verlenen zorg en we gaan met mensen op zoek naar zingeving en antwoorden op zingevingsvragen. Als Leger des Heils gaan we overigens niet aan anderen vertellen wat ze moeten geloven. Maar als iemand er naar vraagt, vinden we het wel belangrijk dat een medewerker de ruimte heeft om vanuit eigen christelijke overtuiging te vertellen waarom we als organisatie doen wat we doen. Daarom is de persoonlijke christelijke geloofsovertuiging ook zo wezenlijk.

Moet je lid zijn van een kerk of elke zondag naar een kerkdienst gaan, om bij het Leger des Heils te kunnen werken?

Voor je geloofsleven is het erg waardevol, om lid te zijn van een kerk of gemeente. Je geloof kan worden versterkt als je het samen met anderen in een groep beleeft, zoals tijdens een kerkdienst. Maar of je lid bent van een kerk en hoe vaak je naar een kerk gaat, is voor ons geen criterium om je wel of niet aan te nemen. Het gaat om de eigen overtuiging.

Hoe weten jullie of iemand een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging heeft?

We vragen aan jou om onze missie te onderschrijven. Het is mooi als je er al iets over kunt zeggen in je sollicitatie- of motivatiebrief, maar we gaan er uiteraard ook graag over in gesprek. Daarom is dit doorgaans een punt dat besproken wordt aan het begin van de sollicitatieprocedure. In dat gesprek gaat het over hoe je nu in je geloof staat. Dat betekent niet dat je het in alles eens moet zijn met de interviewer. Want mensen met een christelijk geloof kunnen op heel wat punten met elkaar van mening verschillen. Maar het gaat om de vraag welke betekenis dat geloof voor jou persoonlijk heeft, op dit moment in je leven.

Helpen jullie ook alleen christenen?

Onze hulpverlening is er voor iedereen. Hierin maken wij geen onderscheid op basis van religie, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of burgerlijke staat.

Soms geloof je heel sterk. En soms kan ook zomaar de twijfel toeslaan. Is dat een reden om mij niet aan te nemen of kan dat later reden voor ontslag zijn?

Geloven en twijfel horen bij elkaar. Als iemand twijfelt, kan hij of zij nog wel met christelijk geloven bezig zijn. In dat geval kan de interviewer afwegen om iemand toch een mogelijkheid binnen onze organisatie te geven. Ook als iemand juist met een zogenoemd ‘sterk’ geloof de organisatie binnen komt, kan het gebeuren dat door allerlei omstandigheden het christelijk geloof wat verder weg komt te staan. Dat is dan geen reden voor ontslag. Wel hopen we dat het gesprek over het onderwerp gaande blijft, met collega’s of je leidinggevende. We willen leidinggevenden ook stimuleren hier aandacht voor te hebben. In sommige gevallen voelt iemand zich niet meer thuis bij de organisatie en gaat hij of zij op zoek naar ander werk.

Geldt die eis van een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging alleen voor mensen in de hulpverlening, of ook voor mensen in de ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld ict, facilitair en nachtwakers?

De eis van een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging stellen we altijd en voor alle functies, dus ook voor medewerkers in de ondersteunende diensten. Dat doen we, omdat iedereen op zijn eigen plek een bijdrage levert aan onze missie. Ook mensen die niet in de directe hulpverlening werkzaam zijn, moeten aanspreekbaar zijn op onze gedeelde overtuiging en vanuit persoonlijk geloof antwoord kunnen geven op de vraag waarom wij als Leger des Heils doen wat we doen.

Zijn christenen betere mensen dan anderen?

Het christelijk geloof biedt mooie handvatten om op een respectvolle en integere manier met elkaar om te gaan. Maar christenen zijn ook gewoon mensen met fouten en gebreken. Zoals dat geldt voor ons allemaal, binnen welke godsdienst of levensovertuiging dan ook. Dus nee, christenen zijn geen betere mensen dan anderen.

Mogen jullie deze eis als Leger des Heils zomaar stellen? Is dit geen discriminatie?

Als we andere mensen helpen, doen we dat zonder onderscheid te maken. We helpen iemand ongeacht zijn achtergrond of religie. En als we mensen aannemen, maken we geen onderscheid op grond van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of burgerlijke staat. Op het punt van godsdienst en levensovertuiging beroepen we ons op de uitzonderingsregel. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) is bepaald dat er op grond van godsdienst en levensovertuiging alleen onderscheid mag worden gemaakt, als dit onderscheid wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd is voor het werk van de organisatie. Als het nodig is, toetst het College van de Rechten van de Mens of een organisatie terecht een beroep doet op de uitzonderingsregel. Het Leger des Heils is een paar keer op dit punt gedaagd geweest voor de Commissie Gelijke Behandeling – de voorloper van het College van de Rechten van de Mens – en is daarbij telkens in het gelijk gesteld.

Voor vrijwilligers geldt deze eis niet. Hoe zit dat dan?

Als je lid wordt van het Leger des Heils, of een arbeids- of stageovereenkomst aangaat, word je onderdeel van de organisatie. Leden en betaalde medewerkers zijn de dragers van de identiteit. Ook daarom vragen we een persoonlijke christelijke levensovertuiging. Vrijwilligers zien we als mensen van goede wil, die vanuit de samenleving een bijdrage leveren aan het werk van de organisatie. Dat stellen we buitengewoon op prijs en we geven graag ruimte aan mensen die vanuit hun eigen motivatie goed willen doen. Uiteraard vertellen we aan vrijwilligers wel waar we als Leger des Heils voor staan en we vragen hun om dat ook om te respecteren.