Ambulante begeleiding regio Gooi en Vechtstreek

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Hilversum
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier (doc)
Toon meer
location_on
Van Hengellaan 6
1217 AS Hilversum

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van complexe problematiek zoals verslaving, geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen, schulden.

Specificaties

Het Leger des Heils biedt in de regio Gooi en Vechtstreek diverse programma’s op het gebied van ambulante begeleiding voor gezinnen. De begeleiding is hierbij gericht op het stabiliseren van complexe gezinssituaties.

Ouders voor altijd
Het creëren van een veilig opvoedingsklimaat
Ouders voor Altijd (OVA) is een totaal product bedoeld voor gezinnen waar complexe echtscheidingsproblematiek speelt. Door stress en spanningen op de verschillende levensgebieden is de kans groot dat de belangen van de kinderen uit het oog raken. Voor de kinderen en hun ouders is het van belang dat er eerst goed zicht komt op het functioneren van het gezinssysteem. Daartoe start OVA met een ‘onderzoeksfase’ waarin door middel van gesprekken, observatie en diagnostiek, duidelijk wordt welke interventies het beste aansluiten bij de vragen en behoeften van het gezin. Binnen OVA kunnen verschillende (behandel)interventies ingezet worden, waardoor maatwerk mogelijk is.

Het doel van OVA is het creëren van een veilig opvoedingsklimaat voor de kinderen waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een klimaat waarin ouders vanuit voldoende vertrouwen kunnen samenwerken, of een klimaat waarin ouders vanuit voldoende vertrouwen elkaar kunnen loslaten. Het gaat om het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. 

Positief opvoeden na scheiding
Leren omgaan met de veranderingen die een echtscheiding met zich meebrengt
Omgaan met de gevolgen van een (echt)scheiding gaat niet altijd vanzelf. Je hebt misschien problemen met je schoonfamilie, ex-partner of nieuwe partner. En je kind zit er middenin. Positief opvoeden na scheiding is een cursus bedoeld voor ouders die net gescheiden zijn en die willen leren omgaan met de veranderingen die een echtscheiding met zich meebrengt. Tijdens de cursus ontmoet je andere ouders die ook met problemen te maken hebben die bij een scheiding of het einde van een relatie komen kijken. De adviseur oefent samen met jou nieuwe ideeën, vaardigheden en strategieën die je helpen omgaan met de dagelijkse drama’s en moeilijkheden in je situatie. Hierdoor leer je omgaan met stress, boosheid en verandering en leer je hoe je ruzies kunt oplossen en beter met je ex-partner kunt communiceren.  

De cursus bestaat uit negen wekelijkse bijeenkomsten van elk twee uur, twee telefonische sessies en een afsluitende bijeenkomst. Je kunt hier alleen aan deelnemen, dit hoeft niet samen met je ex-partner. De cursus wordt gegeven in het omgangshuis. Na afronding zal je meer vertrouwen hebben dat je het juiste doet voor je kind.

Begeleide omgang
Ontspannen contact tussen ouder en kind
Het contact tussen ouder(s) en hun kind kan moeilijk zijn. Soms zien ouders hun kind een tijd niet of verloopt een scheiding heel lastig. Voor de ontwikkeling van een kind is ontspannen contact hebben met beide ouders heel belangrijk. Voor kinderen en ouders die begeleiding nodig hebben bij het contact, biedt het Leger des Heils begeleide omgang. Hierbij kan worden gefocust op het goede contact tussen ouder en kind of het helder krijgen van de rol van de ouder, afhankelijk van de hulpvraag.

Vooraf worden afspraken gemaakt met de ouder(s) om vorm te geven aan de omgang met hun kind. Hierin wordt ook bepaald hoelang en hoe vaak de begeleide omgang zal plaatsvinden. Voor en na de omgang bespreken we het bezoek. Ouders krijgen handvatten om positief vorm te geven aan het bezoek. Als het nodig is voeren we bemiddelingsgesprekken met beide ouders om tot een positieve invulling van het contact met hun kind te komen.  

Begeleide omgang verlenen we altijd op verzoek en in overleg met de gemeente en/of de plaatsende instantie. De begeleiding kan eventueel ook onderdeel zijn van bijvoorbeeld een plaatsing van een kind op een van de residentiele leefgroepen, gezinshuizen of projectgezinnen. De begeleide omgang wordt georganiseerd in het omgangshuis. 

KIES
Kinderen in echtscheidingssituaties - verwerken van een scheiding
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Het doel van KIES is dan ook om kinderen te helpen om samen met leeftijdsgenoten de scheiding van hun ouders te verwerken. In kleine groepen (8 tot 10 kinderen) en onder begeleiding van speciaal getrainde begeleiders komen de kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. Op creatieve wijze, zoals praten, spel, toneel, tekenen en allerlei andere leuke activiteiten, worden zij geholpen om de scheiding van hun ouders een plekje te geven. Na de laatste bijeenkomst van het kind is er ook een evaluatie bijeenkomst voor de ouders.  

Gezinsonderzoek
Zicht krijgen op pedagogische en communicatieve vaardigheden van ouders
Het gezinsonderzoek is bedoeld voor een ouder of ouders wanneer er meer zicht moet komen op hun pedagogische en communicatieve vaardigheden. Ouders krijgen vragenlijsten over dagelijkse routine, knelpunten worden geanalyseerd en er worden gesprekken gevoerd met de ouder(s) over o.a. de huidige problematiek in het gezin, toekomstperspectief en het in kaart brengen van het sociale netwerk. Na het onderzoek kan advies worden gegeven over welke vorm van hulpverlening eventueel nodig is.  

Een gezinsonderzoek wordt meestal aangevraagd door de gemeente om meer zicht te krijgen op een bepaald gezinssysteem. In maximaal 3 maanden vinden er wekelijks bijeenkomsten van 1,5 uur met de ouders plaats. Het onderzoek is slechts een momentopname en onderzoekt niet alle mogelijke opvoedsituaties waarin ouders zich kunnen bevinden. Zo zegt dit onderzoek niets over het handelen van ouders in stresssituaties. Ook wordt de psychische gesteldheid van ouders in het gezinsonderzoek niet onderzocht.

Zo thuis als mogelijk
Uithuisplaatsing voorkomen
Bij kinderen en jongeren die opgroeien in een gezinssituatie (thuis, pleegzorg of gezinshuis) kan het soms mis dreigen te lopen. Vaak is de stress zo langdurig en hoog opgelopen, dat een weg terug niet mogelijk meer is en het kind uithuisgeplaatst wordt. Door eerder hulp in te zetten, als er nog geen crisis is, proberen we een plaatsing naar een instelling te voorkomen. Deze hulp kan bestaan uit ambulante hulpverlening of specialistische pleegzorg eventueel aangevuld met een vorm van respijtzorg. De kinderen worden een aantal jaren binnen het programma gevolgd waarbij er op en afgeschaald kan worden in intensiteit van zorg. Vaak zijn er bij deze kinderen in verschillende fasen van hun leven kritieke perioden die de kans op een breakdown of uithuisplaatsing vergroten. Door de kinderen langdurig te volgen kan er proactief gehandeld worden en op maat gekeken worden welke aanpak binnen de omstandigheden het meest effectief is.  

Zo thuis als mogelijk is bedoeld voor kinderen en jongeren (0 t/m 18 jaar) met verschillende problematieken (psychiatrie, ASS, LVB) die opgroeien in een gezinsachtige constructie en waar het dreigt mis te lopen. Wanneer een kind aangemeld is, wordt er met een multidisciplinair team, (pleeg)ouders en betrokken hulpverleners gekeken wat er nodig in het gezin. Dit wordt gedaan door middel van screening, observatie en dossieranalyse. Vervolgens stelt iemand uit het multidisciplinair team samen met ouders en betrokken hulpverleners een behandelplan op en wordt er gekeken naar passende interventies.