Ambulante begeleiding regio Gooi en Vechtstreek

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding en hulp
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Hilversum
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier Ambulant LdH-MN (docx)
Toon meer
Ambulante begeleiding regio Gooi en Vechtstreek />
								<div class=
location_on
Contactadres
Van Hengellaan 6
1217 AS Hilversum

Informatie & kenmerken

Voortgang is tijdelijke, specialistische hulp aan huis (ambulante begeleiding). Meestal is er sprake van meervoudige problematiek, zoals verslaving in combinatie met geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen of schulden. Samen pakken we stap voor stap leefgebieden aan, door te helpen met administratie, het huishouden, psychiatrische problemen, verslaving en omgaan met justitie.

accessibility
Doelgroep
Kinderen
Jongeren
Volwassenen

Specificaties

Onze korte of langdurende specialistische ambulante begeleiding is er voor jeugdigen, gezinnen (met echtscheidingsproblematiek) en volwassenen. We benutten daarbij de eigen kracht van de deelnemer en bouwen die uit. We werken integraal om multiproblematiek effectief aan te pakken. De vraag van de deelnemer is hierbij leidend.

Volwassenen

Onze ambulante begeleiding is er voor volwassenen met complexe problemen. Door deze problemen lopen zij het risico maatschappelijke ontregeld te raken. Denk aan (dreigende) dakloosheid, woonoverlast, delinquent gedrag, maar ook zorgmijding, hoarding of zelfverwaarlozing. Vaak zijn deze zichtbare problemen het gevolg van onderliggende spanningen of (niet) erkende kwetsbaarheden of aandoeningen. We bouwen de relatie op, stabiliseren samen met het netwerk zoveel mogelijk de situatie en werken met de volwassene aan zijn/haar herstel. We hebben een krachtgerichte en coachende houding en pakken door als de situatie dit vraagt. Indien wenselijk ondersteunt onze behandelstaf bij diagnostiek en behandeling. Ons doel is om de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten, zodat mensen hun eigen regie en zelfvertrouwen terugvinden.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdigen

We zijn er voor de begeleiding en behandeling van jeugdigen. Daarbij maken we gebruik van de verschillende methodes zoals hieronder beschreven.

Kinder- en jeugdcoaching

Extra ondersteuning voor kinderen & jeugdigen van 3 tot 18 jaar
Het programma kinder- en jeugdcoaching biedt extra ondersteuning voor kinderen & jeugdigen van 3 tot 18 jaar. Door omstandigheden krijgen kinderen in de thuissituatie niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Daardoor beschikken ze vaak over onvoldoende vaardigheden om de ontwikkelingstaken, waar ze voor komen te staan, uit te voeren. Het doel van de begeleiding door een kinder- & jeugdcoach is het vergroten van de draagkracht van kinderen/jeugdigen, waardoor protectieve factoren toenemen. Onderwerpen die onder andere tijdens de coaching aan bod komen zijn: zelfbeeld en zelfvertrouwen, emoties, sociale vaardigheden, (faal)angst, pesten, rouw en lichamelijke gesteldheid. Ook is er een speciale module voor kinderen die te maken hebben met complexe echtscheiding. Juist dan is het van belang dat kinderen hun verhaal kwijt kunnen bij een neutraal persoon.

Behandeling en diagnostiek

Als er onvoldoende zicht is op de aard en ernst van problematiek bieden wij, als onderdeel van het integraal behandelaanbod, psychodiagnostisch onderzoek. Het doel van het onderzoek is om handelingsadviezen te kunnen geven t.a.v. behandeling en begeleiding van de deelnemer. Dit kan gaan om kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar of volwassenen met (vermoedens van) LVB-problematiek.

Het psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit een onderzoeksfase en adviesgesprek met de aangemelde deelnemer en, indien van toepassing, zijn of haar ouders/verzorgers.

Afhankelijk van de aard van de klachten bestaat het onderzoek uit:

 • Een intelligentieonderzoek
 • Psychologisch onderzoek
 • Ontwikkelingsamnese
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Schoolobservatie

Op basis daarvan worden handelingsadviezen opgesteld, bijvoorbeeld:

 • Enkelvoudig trauma
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Theraplay

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezinnen

Wij zijn er voor de begeleiding en behandeling van gezinnen met complexe problematiek. We begeleiden gezinnen als geheel, en hebben daarbij aandacht voor zowel de individuelen vragen en problemen van ieder gezinslid. Daarbij maken we gebruik van de verschillende methodes zoals hieronder beschreven.

Snelle Inzetbare Hulp

Snelle hulp in crisissituaties
Snelle inzetbare hulp kan ingezet worden in een situatie die dusdanig ernstig is dat een uithuisplaatsing dreigt ofwel de inzet van een gedwongen maatregel. De situatie is dusdanig ernstig dat er niet gewacht kan worden met de start van reguliere ambulante hulp. De hulp dient binnen 2 werkdagen na aanmelding te starten. Het is een kort en intensief hulptraject van maximaal 4 weken, waarbij er gedurende de week veelvuldig contact is met het gezin.

Het doel van de hulp in om de veiligheid en rust in het gezin te herstellen.Ook richten we ons op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de gezinsleden en het herstellen van de basisroutines van de jeudigen en hun ouder(s)/verzorger(s). Aan het einde van het traject adviseren we het gezin en de verwijzer over de eventuele vervolghulp.

Individuele Thuis Begeleiding

Voor gezinnen met opvoedingsvragen
Intensieve Thuis Begeleiding (ITB) kan worden ingezet als ouders problemen ervaren in de opvoeding van hun kind. Het hoofddoel van ITB is de krachten van het gezin versterken, zodat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg, waarbij sprake is van adequate fysieke, psychische, affectieve en veilige omstandigheden voor de kinderen. Er wordt toegewerkt naar het vergroten van de opvoedingsvaardigheden en de affectieve beschikbaarheid van de ouder.

Doelgroep
Gezinnen met minimaal één kind in de leeftijd van 0-18 jaar, of in verwachting van een kind, die opvoedingsvragen hebben. De hulp richt zich zowel op de kinderen in het gezin, de ouders, als op het betrokken sociaal netwerk.

Contra-indicatie:

 • Een acute crisissituatie in het gezin, zoals acute onveiligheid of directe fysieke bedreiging van een gezinslid.

Globale werkwijze
De hulpverlening bestaat uit drie fasen en start met de intakefase. In deze fase ligt de focus op het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren en ordenen van de situatie, de problemen en krachten van het gezin in kaart brengen en het gezamenlijk formuleren van de doelen voor de hulp. Vervolgens wordt in de interventiefase gewerkt aan de opgestelde doelen en komt de hulpverlener hiervoor wekelijks op huisbezoek bij het gezin. In de afrondingsfase werkt de hulpverlener samen met het gezin toe naar afsluiting van de hulp. De focus in deze fase ligt op het zich eigen maken en volhouden van de geleerde dingen door de gezinsleden.

10 voor toekomst

Intensieve ambulante begeleiding voor gezinnen met complexe multi-problematiek
10 voor Toekomst is een interventie die zich richt op intensieve ambulante gezinsbegeleiding voor gezinnen met complexe problemen op verschillende leefgebieden. Het doel van de hulpverlening is het behouden van de zelfstandigheid van het gezin als geheel en het zelfstandig blijven wonen binnen algemeen aanvaarde maatschappelijke grenzen. De veiligheid van het gezinssysteem staat centraal. Samen met het gezin wordt gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de problemen. De nadruk ligt op het stimuleren en versterken van de eigen mogelijkheden van het gezin en de gezinsleden, met als doel de zelfredzaamheid te vergroten en te bereiken dat het gezin zo zelfstandig mogelijk kan blijven wonen en leven. Zo komt er weer perspectief voor de toekomst.

Doelgroep
Multi-probleemgezinnen die integrale hulpverlening nodig hebben. Op alle leefgebieden van een gezin dient intensieve en langdurige hulp te worden geboden. 

Globale werkwijze
De hulpverlening start met de startfase van 6 weken. De eerste interventies zijn er op gericht om de eventuele crisissituatie beheersbaar te maken en de opvoedingssituatie veiliger. In samenspraak met het gezin en de verwijzer worden hiervoor doelen geformuleerd. Daarnaast is de hulpverlening in deze fase gericht op het opbouwen van vertrouwen en een goede werkrelatie tussen het gezin en de gezinscoach. Tijdens de gesprekken vindt probleemverheldering plaats en worden doelen voor de komende periode opgesteld. Vervolgens start de hulpverleningsfase waarin samen met het gezin aan de doelen wordt gewerkt. Vaardigheden worden aangeleerd en vergroot. Hierbij kan o.a. Video Interactie Begeleiding worden ingezet. Ten slotte vindt de nazorgfase plaats. Hierin staat het bestendigen van de aangeleerde vaardigheden en afscheid nemen centraal.

Zo thuis als mogelijk

Uithuisplaatsing voorkomen
Bij kinderen en jongeren die opgroeien in een gezinssituatie (thuis, pleegzorg of gezinshuis) kan het soms mis dreigen te lopen. Vaak is de stress zo langdurig en hoog opgelopen, dat er een uithuisplaatsing van het kind dreigt. Door eerder hulp in te zetten, als er nog geen crisis is, proberen we een plaatsing naar een residentiele groep te voorkomen. Deze hulp kan bestaan uit ambulante hulpverlening of specialistische GGZ-zorg, eventueel aangevuld met een vorm van respijtzorg. Er is hiervoor een intensieve samenwerking tussen het Leger des Heils en Levvel, waardoor snel passende hulp kan worden ingezet. 

Doelgroep
Zo thuis als mogelijk is bedoeld voor kinderen en jongeren (0 t/m 18 jaar) met verschillende problematieken (psychiatrie, ASS, LVB) die opgroeien in een gezinsachtige constructie waar het dreigt mis te lopen.

Globale werkwijze
Wanneer een kind aangemeld is, wordt er met een multidisciplinair team, (pleeg)ouders en betrokken hulpverleners gekeken wat er nodig in het gezin. Dit wordt gedaan door middel van screening, observatie en dossieranalyse. Vervolgens stelt iemand uit het multidisciplinair team samen met ouders en betrokken hulpverleners een behandelplan op en wordt er gekeken naar passende interventies. 

De kinderen worden een aantal jaren binnen het programma gevolgd waarbij er op en afgeschaald kan worden in intensiteit van zorg. Vaak zijn er bij deze kinderen in verschillende fasen van hun leven kritieke perioden die de kans op een breakdown of uithuisplaatsing vergroten. Door de kinderen langdurig te volgen kan er proactief gehandeld worden en op maat gekeken worden welke aanpak binnen de omstandigheden het meest effectief is. 

Netwerkpleegzorg

Soms kan een kind voor korte of langere tijd niet bij de ouders wonen en wordt het kind opgevangen door zijn/haar netwerk. Dit wordt ook wel netwerkpleegzorg genoemd.
Het doel van netwerkpleegzorg is het veilig kunnen opgroeien van kinderen in hun eigen netwerk, waarbij een gezonde (psycho-sociale) ontwikkeling wordt gestimuleerd en hun zelfredzaamheid wordt versterkt.

Doelgroep
Jongeren van 0-18/21 jaar met meervoudige en/of complexe (gezins-) problematiek die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en ondersteund worden door personen uit hun netwerk. Netwerk wordt bedoeld in de brede zin van het woord, zoals familie, vrienden, kennissen, maar ook tandarts, juf van school, etcetera.

Globale werkwijze
Vaak woont het kind bij aanmelding al bij het netwerkpleeggezin. Bij de start van het traject worden de pleegouders eerst gescreend via netwerkonderzoek. Dit duurt ongeveer 3 maanden. Daarna wordt een multidisciplinair besluit genomen of de pleegouders een definitief contract krijgen en daarmee de pleegzorgbegeleiding opgestart kan worden. Aansluitend wordt in veel gevallen de nulmeting van de beoordelingsboog ingevuld om te onderzoeken of een thuisplaatsing een optie is, en aan welke doelen de biologische ouders kunnen werken om deze kans te vergroten.

Na een jaar wordt dan de beoordelingsboog herhaald en wordt in het zorgteam het perspectief bepaald na een advies vanuit de beoordelingsboog. De pleegzorgbegeleider is er in eerste instantie voor de begeleiding van de pleegouders en pleegkind. Is er hulp of ondersteuning nodig voor de biologische ouders, dan wordt hier een ambulant werker voor aangevraagd. Bij pleegzorgbegeleiding vindt minimaal 1x per 6 weken een huisbezoek plaats. Bij pleegoudervoogdij is dit 2x per jaar.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezinnen en echtscheiding

Wij zijn er ook voor de begeleiding en behandeling van gezinnen met complexe echtscheidingsproblematiek. Daarbij maken we gebruik van de verschillende methodes zoals hieronder beschreven.

Ouders voor altijd

Het creëren van een veilig opvoedingsklimaat
Het doel van OVA is het creëren van een veilig opvoedingsklimaat waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en er geen sprake meer is van (chronische) conflicten tussen beide opvoeders. Een klimaat waarin er vanuit ouders voldoende vertrouwen is om als opvoeders samen te kunnen werken en de kinderen onbelast contact kunnen hebben met hen beiden. OVA richt zich op het de-escaleren van de strijd tussen beide ouders, zodat de aandacht voor het conflict zich kan verplaatsen naar aandacht voor de opvoeding van het/de kind(eren) en de ouder-kindrelatie.

Doelgroep
De methodiek Ouders voor Altijd (OVA) richt zich op gezinnen met kinderen tot 18 jaar die te maken hebben met ernstige echtscheidingsproblematiek. De conflicten tussen ouders staan op de voorgrond waardoor zij niet of onvoldoende in staat zijn om vorm te geven aan positief ouderschap en verminderd aandacht hebben voor de ouder-kind relatie. Hierdoor wordt de ontwikkeling van hun kinderen belemmerd.

Contra-indicaties voor deelname zijn:

 • Verslaving die op de voorgrond staat bij één of beide ouders.
 • Psychose bij één of beide ouders.
 • (Licht) verstandelijke beperking bij één of beide ouders.
 • Doorgaand actueel geweld in de familierelatie.
 • Niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal.

Globale werkwijze
OVA start met een onderzoeksfase van 9 weken. Door middel van gesprekken met ouders en kinderen, observaties en screeningslijsten wordt zicht verkregen op de belemmerende factoren die het conflict in stand houden, de problemen die de individuele gezinsleden ervaren en de beschermende factoren. De onderzoeksfase wordt afgesloten met een advies over welke interventies ingezet moeten worden om het doel (het de-escaleren van het conflict tussen ouders, het creëren van een veilig opvoedklimaat en het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van de kinderen) te bereiken. De interventies die ingezet kunnen worden zijn:

 • KIES
 • Kinder- en jeugdcoaching
 • Opvoedondersteuning in de vorm van 10 voor Toekomst of intensieve thuisbegeleiding
 • Individuele ouderbegeleiding
 • Ouderschapsbemiddeling
 • SCHIP-behandeling
 • Begeleid bezoek
Ouderschapsbemiddeling

Afspraken maken over het praktisch invullen van gezamenlijk ouderschap
Een kind heeft een veilige opvoedsituatie nodig waarbij het contact/omgang met beide ouders kan hebben. Om dit te bereiken wordt ouderschapsbegeleiding als interventie ingezet waarbij ouders werken aan de door hen gestelde doelen met betrekking tot het gezamenlijk ouderschap. Het doel is te komen tot een goed lopende zorgregeling, ouderschapsplan of het verbeteren van de communicatie.

We werken daarbij vanuit het volgende uitgangspunt: elk kind heeft recht (wetboek) op omgang met beide ouders. Ouders hebben derhalve de plicht hier zorg voor te dragen.

Doelgroep
De interventie is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die er samen niet uitkomen. Ouderschapsbemiddeling kan ouders helpen om samen vorm te geven aan de zorg voor hun kind(eren). Voorwaarde voor ouderschapsbemiddeling is dat ouders in staat zijn tot gezamenlijke gesprekken en bereid zijn mee te werken aan de interventie.

Contra-indicaties zijn:

 • Lopende rechtszaken/raadsonderzoeken
 • Onvermogen tot communicatie/gedragsverandering als gevolg van eigen (forse) psychiatrische problematiek van een ouder
 • Grote onveiligheid in een van de thuissituaties
 • Geweld jegens de ex-partner
 • Geen motivatie bij (een van) de ouders
 • Niet beheersen/begrijpen van de Nederlandse taal

Globale werkwijze
Ouderschapsbemiddeling is gericht op het maken van afspraken over het praktisch invullen van het gezamenlijk ouderschap. Gedurende 6 tot 10 maanden zullen er een keer in de twee weken bemiddelingsgesprek worden gevoerd met ouders door twee hulpverleners. In deze contacten wordt gewerkt aan communicatieherstel tussen beide ouders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bemiddelingstechnieken, oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering, betrekken van het netwerk en psycho-educatie. Er wordt toegewerkt naar concrete afspraken die schriftelijk worden vastgelegd in een verslag of een ouderschapsplan.

KIES - Kinderen in echtscheidingssituaties

Verwerken van een scheiding voor kinderen van 7-12 jaar
KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar en heeft als doel kinderen een stem te geven in scheiding situaties en hen te leren kiezen voor zichzelf. Er wordt een eigen plek en ruimte aan kinderen aangeboden, samen met leeftijdsgenootjes, waar ze kunnen vertellen en delen wat ze meemaken, vragen kunnen stellen en hun zorgen kunnen delen. Het doel is dat kinderen zelf kunnen (leren) kiezen voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat ze ervaren, wensen en hopen. 

Doelgroep
KIES is er voor alle kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar met gescheiden ouders die daar behoefte aan hebben. KIES is een manier om kinderen met gescheiden ouders in een groep te begeleiden. Dit kunnen allerlei scheidingsituaties zijn: de scheiding is kort of al langer geleden, de scheiding verloopt zoals een gemiddelde scheiding of wat moeizamer, er worden wel of geen problemen ervaren. Er hoeft niets 'aan de hand' te zijn om deel te nemen aan KIES om er voordeel van te hebben. 

Globale werkwijze
KIES bestaat uit een informatieavond voor ouders, 8 wekelijkse groepsbijeenkomsten voor de kinderen en een evaluatie bijeenkomst voor ouders. Alle trajecten van KIES zijn gericht op het perspectief van het kind, de behoefte en het welzijn van het kind bij scheiding en het leren omgaan met de lastige dingen die een scheiding met zich kan meebrengen. Onder leiding van twee KIES-coaches wordt in 8 bijeenkomsten van 1 uur het proces van de scheiding doorlopen. Tijdens de bijeenkomsten wordt met de groep gewerkt met verschillende werkvormen die afgestemd zijn op de behoeftes van de groep kinderen. Voorbeelden van deze werkvormen zijn: gesprek, rollenspel, creatieve werkvormen, spel en stellingen. De 8-10 kinderen in de groep leren beter met hun eigen situatie en de gevolgen die zij ervaren van de scheiding om te gaan. Er wordt gewerkt aan het leren vinden van eigen best haalbare oplossingen voor wat ze als moeilijke dingen ervaren.

Ook ouders krijgen handreikingen en handvatten om elkaars positie beter te kunnen zien en begrijpen. Daardoor kunnen ze zelf ook steeds beter opnieuw kiezen hoe zij met de situatie van de scheiding en vragen van het kind om kunnen gaan.

Begeleide omgang

Ontspannen contact tussen ouder en kind
Begeleide omgang is een interventie waarbij het kind op een verantwoorde (veilige) manier omgang heeft met de uitwonende ouder in een door beide ouders overeengekomen frequentie. Het uiteindelijke doel is contact-/relatieherstel tussen ouder en kind om uiteindelijk (bij voorkeur) toe te kunnen werken naar onbegeleide omgang tussen beiden. Wanneer duidelijk is dat dit niet haalbaar is, wordt bekeken welke hulp nodig is.

Doelgroep
Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met hun scheidende/gescheiden ouders waarbij de omgang met een van beide ouders niet plaatsvindt, lange tijd niet heeft plaatsgevonden en/of problematisch verloopt als gevolg van conflicten tussen beide ouders en/of problematiek van (een van de) ouders.

Contra-indicaties zijn:

 • Een of beide ouders zijn niet akkoord met het begeleid bezoek
 • Ouders communiceren op belastende manier over de andere ouder in bijzijn van het kind
 • Het kind heeft geen toestemming van (de) ouder(s) om positief contact te hebben met de andere ouder
 • De veiligheid van het kind is niet gewaarborgd

Globale werkwijze
Begeleide omgang is een interventie waarbij het contact tussen de uitwonende ouder en het kind wordt begeleid door een hulpverlener. De frequentie van de begeleide omgang is afhankelijk van de gestelde doelen en wordt vooraf met de betrokkenen vastgesteld. De termijn van de begeleide omgang is in principe maximaal 1 jaar.

Het begeleide bezoek vindt in eerste instantie plaats in het omgangshuis van O.C. Trompendaal. Het traject wordt gestart met een afstemmingsgesprek tussen aanmelder en beide ouders, waarin onder andere doelen worden geformuleerd en overeenstemming over die doelen wordt bereikt. Deze doelen worden vastgelegd in het eerste hulpverleningsplan. Na de afstemming wordt er met de uitwonende ouder tijdens een individueel gesprek afspraken gemaakt over de invulling van de begeleide omgang en maakt het kind kennis met de omgangsruimte. Daarna vinden de bezoeken plaats. De doelen worden geëvalueerd na 3 en 6 maanden in aanwezigheid van beide ouders en de verwijzer.

Tijdens de begeleide bezoeken kan gebruik gemaakt worden van Video Interactie Begeleiding, Modeling, Theraplay en Psycho-educatie, afhankelijk van de gestelde doelen. De begeleiding kan eventueel ook onderdeel zijn van bijvoorbeeld een plaatsing van een kind op een van de residentiele leefgroepen, gezinshuizen of projectgezinnen. 

SCHIP-behandeling

Co-ouderschap positief vormgeven
Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbij gegaan aan wat beide (ex-)partners verloren hebben. Het is belangrijk de onderliggende verlieservaringen van de echtscheiding ‘boven tafel te krijgen’. De SCHIP-aanpak is een herstelmethode, waarbij er samen met beide ex-partners gewerkt wordt aan conflict- en verliesverheldering. Zij doorlopen het proces van post-relationele rouw. Het doel is het herstellen van de verbroken verbinding tussen de ex-partners, waardoor de weg vrijkomt om de overgang te maken van partnerschap naar gezamenlijk ouderschap.

Doelgroep
De SCHIP-behandeling richt zich op (ex-)partners met kinderen die verwikkeld zijn in een (complexe) echtscheiding. De ex-partners zijn gemotiveerd om met elkaar in gesprek te gaan en willen zich inzetten om de communicatie te verbeteren en het onderlinge vertrouwen te herstellen.

Contra-indicaties voor deelname zijn:

 • Ernstige psychiatrische problematiek waarvoor behandeling nodig is en/of verslavingsproblematiek die op de voorgrond staat.
 • Een ernstige onveilige opvoedingssituatie bij een van de ex-partners.

Globale werkwijze
Onder leiding van de SCHIP-behandelaren gaan ouders met elkaar in gesprek. De gesprekken duren 1,5 uur en vinden wekelijks (of om de week) plaats. Tussen de gesprekken door krijgen ouders huiswerkopdrachten mee die de volgende sessie besproken worden.

Tijdens het traject worden 5 fases doorlopen. In de eerst vier fases is er aandacht voor wat de ex-partners hebben verloren, het verlies dat onder de conflicten schuilgaat, elkaars pijn en het geschonden vertrouwen. Er wordt gewerkt aan herstel van de beschadigde elementen, zodat ex-partners zich kunnen onthechten van elkaar als partner. Pas als de eerste vier fases goed doorlopen zijn, kan er een basis ontstaan om de ex-partnerrelatie te stabiliseren. In de laatste fase ligt de nadruk op het herstel van het wederzijds vertrouwen. Aan de hand van de narratieve therapie wordt gezocht hoe ouders opnieuw betekenis kunnen geven aan hun relatie en zich zo weer open kunnen stellen naar elkaar.

Gezinsonderzoek

Zicht krijgen op pedagogische en communicatieve vaardigheden van ouders
Het gezinsonderzoek is bedoeld voor een ouder of ouders wanneer er meer zicht moet komen op hun pedagogische en communicatieve vaardigheden en de interactie tussen ouder en kind. Ouders krijgen vragenlijsten over dagelijkse routine, knelpunten worden geanalyseerd en er worden gesprekken gevoerd met de ouder(s) over o.a. de huidige problematiek in het gezin, toekomstperspectief en het in kaart brengen van het sociale netwerk.

Een gezinsonderzoek wordt meestal aangevraagd door de gemeente of jeugdbescherming om meer zicht te krijgen op een bepaald gezinssysteem. In maximaal 3 maanden vinden er wekelijks bijeenkomsten van 1,5 uur met de ouders plaats. Goed om te noemen is dat het onderzoek slechts een momentopname is en daarom niet alle mogelijke opvoedsituaties waarin ouders zich kunnen bevinden onderzoekt. Zo zegt dit onderzoek niets over het handelen van ouders in stresssituaties of de psychische gesteldheid van ouders. Na het onderzoek kan advies worden gegeven over welke vorm van hulpverlening eventueel nodig is.

Verhalen vanuit ambulant

'Intens genieten van mijn werk'

'Intens genieten van mijn werk'

12 juli 2023 •
Martiene Huigen werkt als ambulant hulpverlener in de Gooi- en Vechtstreek en helpt vooral mensen die te maken hebben met complexe echtscheidingen. "Dat...

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!