Ambulante begeleiding regio Gooi en Vechtstreek

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Gemeente
Hilversum
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier (doc)
Toon meer
location_on
Contactadres
Van Hengellaan 6
1217 AS Hilversum

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van complexe problematiek zoals verslaving, geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen, schulden.

accessibility
Doelgroep
Kinderen
Jongeren
Volwassenen

Specificaties

Onze korte of langdurende specialistische ambulante begeleiding is er voor jeugdigen, gezinnen en volwassenen. We benutten daarbij de eigen kracht van de deelnemer en bouwen die uit. We werken integraal om multiproblematiek effectief aan te pakken. De vraag van de deelnemer is hierbij leidend.

Volwassenen

Positief opvoeden na scheiding

Leren omgaan met de veranderingen die een echtscheiding met zich meebrengt
Omgaan met de gevolgen van een (echt)scheiding gaat niet altijd vanzelf. Je hebt misschien problemen met je schoonfamilie, ex-partner of nieuwe partner. En je kind zit er middenin. Positief opvoeden na scheiding is een cursus bedoeld voor ouders die net gescheiden zijn en die willen leren omgaan met de veranderingen die een echtscheiding met zich meebrengt. Tijdens de cursus ontmoet je andere ouders die ook met problemen te maken hebben die bij een scheiding of het einde van een relatie komen kijken. De adviseur oefent samen met jou nieuwe ideeën, vaardigheden en strategieën die je helpen omgaan met de dagelijkse drama’s en moeilijkheden in je situatie. Hierdoor leer je omgaan met stress, boosheid en verandering en leer je hoe je ruzies kunt oplossen en beter met je ex-partner kunt communiceren.  

De cursus bestaat uit negen wekelijkse bijeenkomsten van elk twee uur, twee telefonische sessies en een afsluitende bijeenkomst. Je kunt hier alleen aan deelnemen, dit hoeft niet samen met je ex-partner. De cursus wordt gegeven in het omgangshuis in Hilversum. Na afronding zal je meer vertrouwen hebben dat je het juiste doet voor je kind.

Jeugdigen

Kansen voor kleintjes

Observatie op de kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar   
Soms roept het gedrag of de ontwikkeling van kinderen vragen op. Hierdoor kan een pedagogisch medewerker op de eigen vertrouwde peuterspeelzaal of kinderopvang van het kind extra hulp en/of begeleiding nodig hebben om het gedrag van het kind beter in kaart te brengen. In deze gevallen kan er een beroep gedaan worden op de begeleiding van het Leger des Heils. 

KIES - Kinderen in echtscheidingssituaties

Verwerken van een scheiding
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Het doel van KIES is dan ook om kinderen te helpen om samen met leeftijdsgenoten de scheiding van hun ouders te verwerken. In kleine groepen (8 tot 10 kinderen) en onder begeleiding van speciaal getrainde begeleiders komen de kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. Op creatieve wijze, zoals praten, spel, toneel, tekenen en allerlei andere leuke activiteiten, worden zij geholpen om de scheiding van hun ouders een plekje te geven. Na de laatste bijeenkomst van het kind is er ook een evaluatie bijeenkomst voor de ouders.  

Kinder- en jeugdcoaching

Het programma kinder- en jeugdcoaching biedt extra ondersteuning voor kinderen & jeugdigen van 3 tot 18 jaar. Door omstandigheden krijgen kinderen in de thuissituatie niet altijd wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Daardoor beschikken ze vaak over onvoldoende vaardigheden om de ontwikkelingstaken, waar ze voor komen te staan, uit te voeren. Het doel van de begeleiding door een kinder- & jeugdcoach is het vergroten van de draagkracht van kinderen/jeugdigen, waardoor protectieve factoren toenemen. Onderwerpen die onder andere tijdens de coaching aan bod komen zijn: zelfbeeld en zelfvertrouwen, emoties, sociale vaardigheden, (faal)angst, pesten, rauw en lichamelijke gesteldheid. 

SamSam

Intensieve begeleiding voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar   
SamSam is er voor kinderen die dreigen uit te vallen in de kinderopvang als gevolg van hun gedrag en/of ontwikkeling waarbij de adviezen vanuit het traject Kansen voor Kleintjes onvoldoende resultaat opleveren. Bij de uitvoering van ‘SamSam’ vindt begeleiding van het kind op de kinderopvang plaats door pedagogisch medewerkers van de Specialistische Daghulp van het Leger des Heils of van Sherpa. 

Zo thuis als mogelijk

Uithuisplaatsing voorkomen
Bij kinderen en jongeren die opgroeien in een gezinssituatie (thuis, pleegzorg of gezinshuis) kan het soms mis dreigen te lopen. Vaak is de stress zo langdurig en hoog opgelopen, dat een weg terug niet mogelijk meer is en het kind uithuisgeplaatst wordt. Door eerder hulp in te zetten, als er nog geen crisis is, proberen we een plaatsing naar een instelling te voorkomen. Deze hulp kan bestaan uit ambulante hulpverlening of specialistische pleegzorg eventueel aangevuld met een vorm van respijtzorg. De kinderen worden een aantal jaren binnen het programma gevolgd waarbij er op en afgeschaald kan worden in intensiteit van zorg. Vaak zijn er bij deze kinderen in verschillende fasen van hun leven kritieke perioden die de kans op een breakdown of uithuisplaatsing vergroten. Door de kinderen langdurig te volgen kan er proactief gehandeld worden en op maat gekeken worden welke aanpak binnen de omstandigheden het meest effectief is.  

Zo thuis als mogelijk is bedoeld voor kinderen en jongeren (0 t/m 18 jaar) met verschillende problematieken (psychiatrie, ASS, LVB) die opgroeien in een gezinsachtige constructie en waar het dreigt mis te lopen. Wanneer een kind aangemeld is, wordt er met een multidisciplinair team, (pleeg)ouders en betrokken hulpverleners gekeken wat er nodig in het gezin. Dit wordt gedaan door middel van screening, observatie en dossieranalyse. Vervolgens stelt iemand uit het multidisciplinair team samen met ouders en betrokken hulpverleners een behandelplan op en wordt er gekeken naar passende interventies.

Gezinnen

10 voor toekomst

Als een gezin met problemen op verschillende gebieden tegelijk kampt, is het vaak goed om deze problemen in één hulpprogramma aan te pakken. Dat is wat 10 voor Toekomst doet.  

WerkwijzeDe gezinnen die middels 10 voor toekomst begeleid worden hebben vaak al verschillende andere hulpverleners over de vloer gehad. Vaak hebben jongeren meerdere langdurige en complexe problemen die te maken hebben met zowel de ouders als de kinderen. Al die problemen zijn met elkaar verweven. Dat is ook de reden waarom 10 voor Toekomst verschillende aspecten van het gezinsleven tegelijk aanpakken. Door de integrale aanpak leren gezinnen bijvoorbeeld een gezonde dagstructuur te ontwikkelen waarin werk centraal staat. Het doel van 10 voor toekomst is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders. De begeleider komt bij het gezin op bezoek en richt zich dan op alle gezinsleden. Als er andere instellingen bij de hulp betrokken zijn, vervult de begeleider de rol van aanspreekpunt en coach. De begeleiding is intensief en langdurig.  

Begeleide omgang

Ontspannen contact tussen ouder en kind
Het contact tussen ouder(s) en hun kind kan moeilijk zijn. Soms zien ouders hun kind een tijd niet of verloopt een scheiding heel lastig. Voor de ontwikkeling van een kind is ontspannen contact hebben met beide ouders heel belangrijk. Voor kinderen en ouders die begeleiding nodig hebben bij het contact, biedt het Leger des Heils begeleide omgang. Hierbij kan worden gefocust op het goede contact tussen ouder en kind of het helder krijgen van de rol van de ouder, afhankelijk van de hulpvraag.

Vooraf worden afspraken gemaakt met de ouder(s) om vorm te geven aan de omgang met hun kind. Hierin wordt ook bepaald hoelang en hoe vaak de begeleide omgang zal plaatsvinden. Voor en na de omgang bespreken we het bezoek. Ouders krijgen handvatten om positief vorm te geven aan het bezoek. Als het nodig is voeren we bemiddelingsgesprekken met beide ouders om tot een positieve invulling van het contact met hun kind te komen.  

Begeleide omgang verlenen we altijd op verzoek en in overleg met de gemeente en/of de plaatsende instantie. De begeleiding kan eventueel ook onderdeel zijn van bijvoorbeeld een plaatsing van een kind op een van de residentiele leefgroepen, gezinshuizen of projectgezinnen. De begeleide omgang wordt georganiseerd in het omgangshuis. 

Gezinsonderzoek

Zicht krijgen op pedagogische en communicatieve vaardigheden van ouders
Het gezinsonderzoek is bedoeld voor een ouder of ouders wanneer er meer zicht moet komen op hun pedagogische en communicatieve vaardigheden. Ouders krijgen vragenlijsten over dagelijkse routine, knelpunten worden geanalyseerd en er worden gesprekken gevoerd met de ouder(s) over o.a. de huidige problematiek in het gezin, toekomstperspectief en het in kaart brengen van het sociale netwerk. Na het onderzoek kan advies worden gegeven over welke vorm van hulpverlening eventueel nodig is.  

Een gezinsonderzoek wordt meestal aangevraagd door de gemeente om meer zicht te krijgen op een bepaald gezinssysteem. In maximaal 3 maanden vinden er wekelijks bijeenkomsten van 1,5 uur met de ouders plaats. Het onderzoek is slechts een momentopname en onderzoekt niet alle mogelijke opvoedsituaties waarin ouders zich kunnen bevinden. Zo zegt dit onderzoek niets over het handelen van ouders in stresssituaties. Ook wordt de psychische gesteldheid van ouders in het gezinsonderzoek niet onderzocht.

Ouders voor altijd

Het creëren van een veilig opvoedingsklimaat
Ouders voor Altijd (OVA) is een totaal product bedoeld voor gezinnen waar complexe echtscheidingsproblematiek speelt. Door stress en spanningen op de verschillende levensgebieden is de kans groot dat de belangen van de kinderen uit het oog raken. Voor de kinderen en hun ouders is het van belang dat er eerst goed zicht komt op het functioneren van het gezinssysteem. Daartoe start OVA met een ‘onderzoeksfase’ waarin door middel van gesprekken, observatie en diagnostiek, duidelijk wordt welke interventies het beste aansluiten bij de vragen en behoeften van het gezin. Binnen OVA kunnen verschillende (behandel)interventies ingezet worden, waardoor maatwerk mogelijk is.

Het doel van OVA is het creëren van een veilig opvoedingsklimaat voor de kinderen waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een klimaat waarin ouders vanuit voldoende vertrouwen kunnen samenwerken, of een klimaat waarin ouders vanuit voldoende vertrouwen elkaar kunnen loslaten. Het gaat om het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. 

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!

‘Aan het eind van de dag heb ik alleen mezelf’

‘Aan het eind van de dag heb ik alleen mezelf’

Een zelfstandig leven opbouwen na jeugdzorg is best een struggle. Hoe weet je nu of mensen echt van je houden? Happy (20) vertelt hoe ze het leven ervaart...