Zelfevaluatie op zorgaspecten Leger des Heils Wijkverpleging

In mei 2016 heeft het Leger des Heils in de V&V sector ( wijkverpleging ) een zelfevaluatie uitgevoerd op de zes meest risicovolle zorgaspecten voor cliënten. Deze zelfevaluatie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de aspecten in de zorg die meer aandacht moeten krijgen en op die wijze de zorg voor cliënten te verbeteren. Aan de hand van de uitkomsten zijn verbetermaatregelen worden voorgesteld.

Te onderzoeken aspecten van zorg

De aspecten die onderzocht dienen te worden, zijn de zes onderdelen van zorg waarbij cliënten het meest risico’s lopen:

 1. Ondervoeding en overgewicht
 2. Huidletsel
 3. Depressie
 4. Medicijn gebruik
 5. Incontinentie
 6. Vallen

Het uitvoeren van een steekproef bij cliënten die wijkverpleging ontvangen

Het onderzoek is uitgevoerd door per werkeenheid op een peildatum in de maand mei 2016 door m.b.v. een steekproef na te gaan of bij deze cliënten die wijkverpleging ontvangen, aan bovengenoemde aspecten aandacht is besteed.

 De steekproef is uitgevoerd door bij elke 5e cliënt op de uitgedraaide lijst het dossier te onderzoeken. Deze werkwijze garandeert een willekeurige samenstelling van de steekproef, er wordt niet gekozen voor dossiers waarvan men weet dat die op orde zijn.

Uitvoering van het zorginhoudelijk onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de dossiers en zorgplannen van de cliënten te onderzoeken op aanwezigheid,  juiste verwerking en uitvoering van de genoemde zes aspecten van zorg.

Nagegaan wordt of deze aspecten onderdeel uit maken van de anamnese/risico-inventarisatie, de zorgplanning hiervan in het zorgplan, de uitvoering en de evaluatie in het zorgplan volgens de afspraken (PDCA cyclus).

Onderzoeksvragen per cliënt

 1. Maken alle zes bovengenoemde aspecten onderdeel uit van de anamnese en/of risico-inventarisatie en analyse bij de start van de zorg?
 2. Zijn de geïnventariseerde problemen besproken met de cliënten en eventueel met familie en is in de rapportage duidelijk te vinden wat zij willen?
 3. Indien geconstateerd is dat een van de aspecten een zorgprobleem en/of risico vormt, zijn deze aspecten in overleg met de cliënt onderdeel geworden van het zorgplan?
 4. Is er uitvoering gegeven aan preventieve en/of oplossingsgerichte acties?
 5. Is er geëvalueerd op de uitkomsten van deze acties?
 6. Hebben de uitkomsten geleid tot een juiste vervolgstap in de vorm van een nieuwe actie of afsluiting van het probleem? 

Uitkomsten

 In de maand mei 2016 zijn  in het kader van de zelfevaluatie inmiddels 15 cliëntdossiers onderzocht (n=15). In onderstaande tabellen een weergave van de resultaten, waarbij de nummering van de lijst overeen komt met de nummers in de tabellen.

 1. Ondervoeding en overgewicht
 2. Huidletsel
 3. Depressie
 4. Medicijn gebruik
 5. Incontinentie
 6. Vallen