Kwaliteit van onze zorg

Clienttevredenheid

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de cliënten worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen.

Lees verder

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt van zorgaanbieders jaarlijks een kwaliteitsplan op te stellen en een kwaliteitsverslag. In het kwaliteitsplan is onze visie op zorg in het verpleeghuis omschreven en is beschreven hoe we werken aan de thema's uit het kwaliteitskader. In het kwaliteitsverslag reflecteren we op de doelstellingen uit het kwaliteitsplan van het afgelopen jaar. Zowel het kwaliteitsplan als het -verslag zijn ontwikkeld in samenwerking met verpleegkundigen en verzorgenden, cliënten en/of naasten en is voorgelegd aan de VAR, de LCR en de Raad van Bestuur.

Kwaliteitsrapport gehandicaptenzorg

Op verschillende locaties levert Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Bij de Wet langdurige zorg hoort een pakket aan eisen ten aanzien van de kwaliteit en inhoud van de zorg. In dit kwaliteitsrapport leggen we uit hoe we aan die eisen voldoen. We doen dat aan de hand van de bouwstenen uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Zelfevaluatie wijkverpleging

In april 2016 heeft het Leger des Heils in de VV&T sector ( wijkverpleging ) een zelfevaluatie uitgevoerd op de zes meest risicovolle zorgaspecten voor cliënten. Deze zelfevaluatie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de aspecten in de zorg die meer aandacht moeten krijgen en op die wijze de zorg voor cliënten te verbeteren. Aan de hand van de uitkomsten zijn er verbetermaatregelen voorgesteld. Alle verbetermaatregelen worden besproken met de Cliëntenraad.

Lees verder

Wijkverpleging: beleid valpreventie thuis

Valincidenten doen zich regelmatig voor bij ouderen. Het aantal valpartijen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Vallen is daarom een groot probleem voor de oudere cliënt met vaak een slechte uitkomst. Professionals kunnen het vallen van ouderen bij voldoende kennis over preventie en behandeling voor zijn.

Lees verder

Kwaliteitsrapport Forensische Zorg