Kwaliteit van onze zorg

Clienttevredenheid

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de cliënten worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen.

Lees verder

Zelfevaluatie wijkverpleging

In april 2016 heeft het Leger des Heils in de VV&T sector ( wijkverpleging ) een zelfevaluatie uitgevoerd op de zes meest risicovolle zorgaspecten voor cliënten. Deze zelfevaluatie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de aspecten in de zorg die meer aandacht moeten krijgen en op die wijze de zorg voor cliënten te verbeteren. Aan de hand van de uitkomsten zijn er verbetermaatregelen voorgesteld. Alle verbetermaatregelen worden besproken met de Cliëntenraad.

Lees verder

Wijkverpleging: beleid valpreventie thuis

Valincidenten doen zich regelmatig voor bij ouderen. Het aantal valpartijen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Vallen is daarom een groot probleem voor de oudere cliënt met vaak een slechte uitkomst. Professionals kunnen het vallen van ouderen bij voldoende kennis over preventie en behandeling voor zijn.

Lees verder

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg formatiegegevens

Voor het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is één van de vereisten dat zorgorganisaties inzicht geven in de personeelssamenstelling. In deze beschrijvingen staan per locatie, waar het Kwaliteitskader voor geldt, gegevens over de doelgroep beschreven en vanuit welke visie naar de personeelssamenstelling wordt gekeken. 

Downloads

Kwaliteitsrapport 2018 Samenvatting Kwaliteitsrapport 2018 Kwaliteitsrapport_Gehandicaptenzorg_WG-2017 Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg 2019 Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg 2019 samenvatting Zorgverkoop Wijkverpleging 2016 Mantelzorgbeleid Leger des Heils versie 2.0 Augustus 2015 Cliënt tevredenheidsmeting wijkverpleging 2015 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg formatiegegevens Flevoland Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg formatiegegevens Gelderland Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg formatiegegevens Midden-Nederland De Blinkert Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg formatiegegevens Midden-Nederland Merenhoef Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg formatiegegevens Zuid West Nederland