Perspectief voor Roma door Roma

Hoe het Leger des Heils met Roma-gemeenschappen werkt.

In bepaalde Roma-gemeenschappen in Nederland is er sprake van zware multi-problematiek: langdurige werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid, overlast, criminaliteit, verslaving, psychische problemen, schoolverzuim, kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, en het inzetten van kinderen voor criminele activiteiten.

Het Leger des Heils is vanuit verschillend hulpaanbod betrokken bij deze families, waaronder via 10 voor Toekomst en Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. Het is echter lastig om goed aansluiting bij deze gezinnen te vinden en tot een duurzame oplossing en verandering te komen.

‘Ik weet hoe je zaadjes kunt planten’

‘Ik weet hoe je zaadjes kunt planten’

Milo vertelt hoe hij uit de criminaliteit stapte en nu als brugfiguur andere Roma helpt.

Wat doen we?

Het Leger des Heils werkt in de hulpverlening aan het inzetten van ervaringsdeskundigen op verschillende levensgebieden. Het Leger ziet dat verandering van de Roma-gemeenschap van binnenuit tot beter perspectief kan leiden, dan wanneer verandering door gewantrouwde “instanties” of de “gadje” (niet-Roma, buitenstaanders) wordt afgedwongen. Daarom willen we de zelforganisatie van Roma en de inzet van Roma-brugfiguren ondersteunen.

Bijvoorbeeld door deze brugfiguren in te zetten bij gezinnen met multi-problematiek en bij jongeren die uit het onderwijs dreigen te vallen. Zo proberen we gedwongen maatregelen (uithuisplaatsingen, huisuitzettingen, etc.) te voorkomen, en integratie en participatie (waaronder onderwijsparticipatie) vergroten. We promoten in deze zaken de samenwerking tussen instanties (gemeente, politie, jeugdbescherming) en de Roma brugfiguren.

TOY

Het Leger des Heils neemt deel aan het Europese project TOY for Inclusion. Dit project zet in op toegang tot onderwijs en zorg voor kinderen uit achtergestelde gemeenschappen, waaronder Roma. Hierbij is specifieke aandacht voor kinderen onder de vijf jaar. Door middel van een Play Hub komen Roma en niet-Roma kinderen en hun ouders bij elkaar om te spelen en aan activiteiten deel te nemen.

De Play Hub is een laagdrempelige, non-formele dienst om (voorschoolse) educatie, gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning bij de families en kinderen te brengen. Activiteiten worden georganiseerd door een Lokaal Aktie Team van verschillende organisaties, samen met Roma ouders en brugfiguren. In Enschede en in Lelystad zijn de Play Hubs te vinden.