Aanvullende Privacyverklaring Cliënten Jeugdbescherming & Reclassering

De verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die iets zegt over een persoon of herleidbaar is naar een persoon. Iedere handeling die LJ&R kan uitvoeren met persoonsgegevens, wordt het verwerken van persoonsgegevens genoemd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het opvragen van informatie of het delen van informatie met iemand anders. LJ&R acht het van groot belang dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens van cliënten en anderen wordt omgegaan. Hoe wij dat doen leggen wij hieronder uit.[1] Wilt u meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan, dan kunt u ook ons privacyreglement raadplegen Privacyreglement GI voor cliënten. Er is ook een landelijke privacy app waar jeugdigen en ouders informatie kunnen vinden over hun privacy en rechten, zie https://www.jeugdconnect.nl/privacy/.[1] Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en andere betrokkenen.

Doel en rechtsgrond persoonsgegevens

LJ&R is een gecertificeerde instelling die de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Dit is een vorm van gedwongen hulpverlening en wordt ook wel de ‘jeugdbescherming’ genoemd.  Onze deskundigheid kan door de gemeente ook in het vrijwillig kader worden ingezet. LJ&R komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of als crimineel afglijden voor een jeugdige dreigt. Wij hebben een maatschappelijke opdracht om kinderen te beschermen. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Jeugdwet. Om deze opdracht goed te kunnen uitvoeren zijn wij verplicht om persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken.  Daarnaast verwerkt de GI persoonsgegevens van personen met wie in het kader van de uitvoering van de jeugdbescherming direct of indirect contact is, zoals van familieleden, pleeggezin en betrokken hulpverleners.

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens waarvoor speciale wetten gelden. Dat geldt ook voor strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Ook het verwerken van het BSN mag alleen als de wet dit voorschrijft. Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming. In principe is het verboden om deze extra gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Wij zijn echter als uitzondering op deze regel op grond van de wet bevoegd om deze gevoelige persoonsgegevens te verwerken. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om een goed beeld van de situatie te krijgen zodat wij  de jeugdige, de ouders en andere gezinsleden goed kunnen begeleiden en dat ook kunnen verantwoorden.  

LJ&R bewaart gegevens van de jeugdige en het gezin in een dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens van de jeugdige(n) en de overige gezinsleden zoals naam, adres, geboortedatum en BSN. Ook staat in het dossier relevante inhoudelijke informatie die LJ&R over de cliënt heeft ontvangen of heeft verzameld. De informatie is meestal door de betrokkene zelf aangedragen of door bijvoorbeeld een school of huisarts. Bij verwerking van persoonsgegevens leggen we daarom vast waar de informatie vandaan komt. Het dossier bevat privacygevoelige informatie. Dat betekent dat het dossier niet zomaar op te vragen is of in te zien is door anderen. Alle medewerkers van LJ&R hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij vertrouwelijk moeten omgaan met de persoonsgegevens van de betrokkene.

Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

LJ&R hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een rechtmatige, betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • LJ&R verwerkt alleen persoonsgegevens die voor de uitvoering van de taken noodzakelijk zijn. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.
 • LJ&R verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
 • LJ&R zorgt dat steeds wordt bekeken wat voor de betrokkene de minst ingrijpende manier is om gegevens te verzamen.
 • LJ&R zorgt er voor dat de persoonsgegevens die worden gebruikt juist en nauwkeurig zijn.
 • LJ&R bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of op grond van de archiefwet is vereist, en niet langer dan wettelijk is toegestaan.
 • LJ&R neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Alleen personen met de juiste bevoegdheden en geheimhoudingsplicht kunnen persoonsgegevens verwerken. Met organisaties die toegang hebben tot de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals een ICT-bedrijf, hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Het leger des Heils ((LdH) beschikt o.a. voor LJ&R over een register van verwerkingen dat informatie bevat over de persoonsgegevens die wij verwerken.  Dit register bevat meer gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor wij die gegevens gebruiken.

Wie heeft toegang tot het dossier?

Uitvoering dienstverlening

 • Medewerkers van LJ&R die betrokken zijn bij de uitvoering van de jeugdbescherming van de jeugdige hebben toegang tot informatie in het dossier. Dat geldt ook voor de vervanger van deze medewerker. Voor gedragswetenschappers en juristen die om advies worden gevraagd kan het ook nodig zijn dat zij toegang tot het dossier hebben. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden in een casus.
 • Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben administratief medewerkers toegang tot het dossier.

Onderzoek & controle

 • Daarnaast kunnen leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles, interne audits en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
 • LJ&R kan er voor kiezen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van het algemeen belang. Voor dit onderzoek worden dossiers geselecteerd. Indien onderzoekers toegang krijgen tot een dossier dan gelden strikte voorwaarden zoals het kunnen aantonen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook voor de onderzoekers geldt de verplichting t.a.v. het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Tevens zullen in de uiteindelijke onderzoeksrapportage nooit persoonsgegevens zijn opgenomen.
 • Jaarlijks krijgt LJ&R bezoek van de accountant en het Keurmerkinstituut. Voor de financiële en kwaliteitscontroles die deze instanties uitvoeren, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de Inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan onze medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers. Dat geldt ook voor een onderzoek door de (kinder)ombudsman.  Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.

Met wie wisselt LJ&R persoonsgegevens uit?

LJ&R mag persoonlijke gegevens van de betrokkene niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over de betrokkene opvragen.  Het uitgangspunt is dat voor het uitwisselen van persoonsgegevens toestemming van de betrokkene nodig is om de geheimhoudingsplicht te kunnen doorbreken. En wij moeten beoordelen of door het uitwisselen van informatie niet de privacy van andere personen wordt geschonden.   In de volgende situaties kunnen wij zonder toestemming van de betrokkende informatie met een derde uitwisselen:

 • Bij een ondertoezichtstelling mogen wij zonder toestemming informatie bij andere beroepskrachten opvragen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. En de beroepskrachten moeten ons deze informatie geven. Ook als zij een geheimhoudingsplicht hebben.
 • LJ&R is wettelijk verplicht informatie te verstrekken, zoals aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij een calamiteit of het verstrekken van het BSN aan een jeugdhulpaanbieder om jeugdhulp te kunnen inzetten.
 • LJ&R mag zonder toestemming gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de rechterlijke macht en openbaar ministerie en Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden als dat nodig is om de jeugdige te beschermen.
 • Als het voor het uitvoeren van de jeugdbescherming noodzakelijk is, verstrekt LJ&R gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening.
 • LJ&R mag gegevens uitwisselen met onze klachtencommissie, tuchtcolleges en de Nationale- en Kinderombudsman in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 • Als een medewerker vindt dat hij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor de jeugdige of een andere betrokkenen kan voorkomen kan de medewerker bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan de politie of de casus inbrengen in samenwerkingsverband zoals een Zorg- en Veiligheidshuis.
 • LJ&R geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk of die voor de gemeente noodzakelijk zijn voor de toegang tot jeugdhulp.

LJ&R is bevoegd om een melding te doen in de verwijsindex risicojongeren. In de VIR staat alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan. De reden van de melding of inhoudelijke informatie die de GI over de jeugdige wordt er niet in vermeld. Een melding omvat alleen het BSN van de jeugdige, de naam en contactgegevens van de GI en de datum van de melding.

Kunt u het dossier inzien?

De betrokkene kan om inzage in het dossier vragen. De betrokkene kan alleen gegevens inzien over hemzelf of over de jeugdige als hij de (wettelijk) vertegenwoordiger van de jeugdige is. . Gegevens over andere personen in het dossier kunnen alleen inzien met toestemming van die ander worden ingezien.

Inzien dossier door jeugdige:

 • Is een jeugdige jonger dan 12 jaar? De jeugdige kan in principe niet zijn eigen dossier inkijken. Alleen een ouder met gezag of voogd kan dat namens de jeugdige doen.
 • Is een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jeugdige als ouder met gezag of voogd kunnen het dossier inzien. De ouder met gezag of voogd heeft hiervoor geen toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Alleen de jeugdige heeft recht op inzage. Wil de ouder met gezag of voogd inzage in het dossier? Dan is toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is de jeugdige wilsonbekwaam? Dan komt het recht op inzage toe aan de ouder met gezag of voogd. Is de jeugdige 18 jaar of ouder? Dan komen het recht op inzage toe aan de (wettelijk) vertegenwoordiger van de jeugdige.

Welke rechten heeft u nog meer?

De betrokkene heeft, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht op:

 1. Recht op informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens,
 2. Correctie en aanvullen van persoonsgegevens wanneer deze feitelijke onjuist of niet volledig zijn opgenomen,
 3. Vernietiging van het dossier, tenzij bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene of als de wet zich hiertegen verzet. ,
 4. Beperking van het verwerken van persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist (deze persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder verwerkt worden),
 5. Verzet tegen het verwerken van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stop gezet),
 6. Het verkrijgen van een afschrift van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het dossier.

Voor jeugdigen jonger dan 12 jaar of jeugdigen die wilsonbekwaam zijn, kunnen de rechten door de wettelijk vertegenwoordig van de jeugdige worden uitgeoefend. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent ook nog het recht op vergetelheid, dataportabiliteit en een menselijk blik bij organisaties die op basis van automatische verwerkte gegevens besluiten nemen. Deze rechten zijn niet toepassing op de gegevensverwerking door LJ&R.

Bent u een betrokkene en wilt u een van bovengenoemde rechten uitoefenen? Dan kunt u hiervoor schriftelijk argumenten aandragen aan de jeugdbeschermer/ Clustermanager (zie contactgegevens). Deze functionaris zal dan, na overleg met u en de betrokken medewerkers een advies geven aan u en de directie van LJ&R om wel/niet aan uw verzoek te voldoen. Uiterlijk binnen een maand na uw aanvraag ontvangt u een reactie. Bij complexe of meerdere verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. U ontvangt hiervan tijdig een bericht.

Hoe lang wordt een dossier bewaard?

LJ&R bewaart het dossier van een cliënt die begeleid is in het kader van jeugdreclassering of in het vrijwillig kader gedurende 20 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de begeleiding is afgesloten. Dossiers in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel worden tot 30 jaar na het meerderjarig worden van de jeugdige bewaard.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

Klachten en rechtsbescherming

Heeft u een klacht of een opmerking over hoe LJ&R omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens? Bij voorkeur zien we dat een betrokkene en de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, samen bespreken. Ook kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) betrokken worden, die over de situatie onafhankelijk advies kan geven.

Wat kunt u nog meer doen bij klachten of als u het niet eens bent met onze beslissing die wij hebben gegeven op uw verzoek om uw rechten uit te oefenen:

 • (zie contactgegevens hieronder).Vindt u dat wij niet goed hebben beslist op uw verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegeven? Bijvoorbeeld omdat wij geen gehoor geven aan uw verzoek om het dossier te vernietigen, maar u toch het dossier vernietigd wilt hebben? Dan kunt u binnen zes weken na het antwoord van LJ&R bij de burgerlijke rechter een verzoek indienen om hier een beslissing over te nemen. Voor deze procedure bij de rechtbank is geen advocaat nodig.

Contactgegevens

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering

Postbus 2055

3500 GB Utrecht

Tel. 088 – 0901000

Fax 088 – 0901799

www.legerdesheils.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk) benaderen voor advies en informatie rondom privacy. De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan u als aan de organisatie onafhankelijk advies.

Leger des Heils
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3006
1300 EH Almere

fg@legerdesheils.nl

 

Autoriteit Persoonsgegevens

T 0900 - 2001 201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/vragen-aan-de-autoriteit-persoonsgegevens