Symbolisch bloemschikken 2017

Symbolisch bloemschikken   Symbolisch bloemschikken 2016   Symbolisch bloemschikken 2017   Symbolisch bloemschikken 2018   Symbolisch bloemschikken 2019   Symbolisch bloemschikken 2020

Het thema van de stille week en Pasen is de Lijdende Mens.

Ik heb geprobeerd om dit via de schikkingen tot uitdrukkingen te brengen.

Het lijden van Jezus is het gevolg van “Zijn leven voor anderen.” Door de eeuwen heen is het verhaal van Jezus intocht in Jeruzalem, Zijn gang naar het kruis een inspiratie voor mensen geweest en nog steeds staan we daar bij stil.

Maar het veerhaal van de Lijdende Mens gaat verder, het stopt niet met de kruisiging op Goede Vrijdag. Want met Hij is opgestaan, dat we mogen vieren met Pasen.

Het feest van de Opstanding, de Lijdende Mens en gaat ons nog steeds voor.

’t Was enkel liefde . Gedicht van M.A.Groeneweg- de Reuver.  

’t Wat heeft U toch bewogen, Heere God, dat U Uw Zoon naar d’ aarde hebt gezonden? Terwijl u wist dat Hij gehoond, bespot zou hangen aan een kruis in diepe wonden.         

Wat heeft u toch bewogen, dat U kwam, Heer Jezus, om de straf te willen dragen voor vijanden? Dat U zich als een lam ten offer brengen liet zonder te klagen. ’t

Was enkel liefde, Heer, die U bewoog. Uw liefde voor de wereld, diep verloren. Daarom zond U Uw Zoon hier, van omhoog en werd Hij in een beestenstal geboren.        

’t Was wond’re Liefde, Heiland, dat U kwam, dat u aan ’t kruis Uw leven wilde geven. heb dank, Heer Jezus, dierbaar Offerlam, want door Uw dood ontvangen wij het leven.

PALMZONDAG 9 APRIL 2017  

Jezus werd binnengehaald in Jeruzalem als een Koning…….

maar Hij moet zich eenzaam hebben gevoeld bij de intocht in Jeruzalem……  

want alleen Hij wist wat Hem te wachten stond, GETHSEMANE !  

HOSANNA !. Gedicht van Jelly Verwaal  

Men komt Hem juichend tegemoet, Men zwaait Hem toe met twijgen. Maar Hij….., Hij weet maar al te goed dat straks hun tong zal zwijgen.  

Gezegend is de Man die kom t! Hosanna in de hoge ! De mensenmassa, saamgedromd, begroet Hem opgetogen.  

De weg ligt voor Hem geplaveid. Nog is Hij Heer der Heren. Maar wie nu mantels voor Hem spreidt, zal straks zich van Hem keren.  

Men rukt de takken van de boom. Men spant Hem erebogen. Maar ’t volk, nu juichend uitgestroomd, ken straks geen mededogen.  

Hun vreugde kent geen grenzen meer. Intens, met ied’re vezel Bejubelen zij Hem als Heer: …..’t Lam, rijdend op een ezel.  

Uitleg schikking:

Het paarse kleed als teken van bezinning, op weg naar het kruis. Terwijl de mensen halleluja roepen en juichen, gaat Jezus de weg van de Vader.

Het jute staat symbool voor onze levensweg, waarop God, in Jezus, ons voorgaat.

De takken verbeelden de chaos, de pijn, de beproevingen in ons leven.

De witte bloemetjes zijn het teken van hoop, die we mogen hebben door de weg die Jezus voor ons is gegaan.

Het kaarsje staat voor Het Licht dat op Pasen weer doorbreekt.

STILLE WEEK 

Maandag, Dinsdag, Woensdag 

Stil staan wil ik bij Uw lijden, bij Uw sterven, dan mag ik weten wie U bent, wat U deed. Omdat het antwoord dan gegeven is. De stilte wordt opgeheven straks als het zondag wordt.   

Uitleg van de schikking

De donkere doek is de duisternis. Het kruis het symbool van lijden.

Naast het kruis een schikking van mos, dat de stilte weergeeft en daarover een pad van rode rozen, als teken van de lijdensweg die Christus moet gaan

Symbool van de rode rozen met doornen: lijden.

 

WITTE DONDERDAG  

Jezus en zijn leerlingen zijn aan het eten. Voordat de maaltijd begint, doet Jezus iets wat de leerlingen vreemd vinden; Hij wast de voeten van Zijn leerlingen. Daarmee laat Hij zien dat het belangrijk is om elkaar te dienen.  

AVONDMAAL Gedicht van Enny Eijkes-Kooger  

Het blanke laken, en het blanke brood. De rode wijn en onze zwarte levens. Uw grote toorn en Uw genade tevens. Wat zijn mijn zondenveel; wat zijn ze groot.  

Uw vlees is waarlijk spijs, Uw bloed is drank, En Gij staat klaar ze ons weer aan te reiken. Wij zouden immers zonder U bezwijken ! Vergeef mijn schulden Heer, aanvaard mijn dank  

Uitleg van de schikking  

Een witte doek: Witte Donderdag Kruis: teken van lijden en opstanding. Brood en wijn: teken van het nieuwe verbond Naast het kruis een schaal met witte opgerolde doeken: de voetwassing.

  

Goede vrijdag

Jezus wordt gevangen genomen en wordt als een misdadiger gekruisigd. Hij neemt het lijden op Zich, zodat wij mogen leven.  

GETHSEMANE GEDICHT: van Hans Bouma

Steeds stiller om Hem heen Steeds donkerder, steeds killer Nooit was een mens zo alleen         

Hij gaat de aangewezen weg Vervult de wet en de profeten Hij doet wat God Hem heeft gezegd

Hij huivert, lijdt, Hij strijdt Hij drinkt de beker tot op de bodem De beker van de menselijkheid

Bloeddruppels op Zijn huid Hij leeft, Hij sterft de ware Adam Doodsangsten staat Hij uit.    

Uitleg van de schikking

Zwarte doek onder de schikking:

het donker komt over Golgotha Het kruis:

Middelpunt van Goede Vrijdag Schaal met Rode Rozen:

Het bloed van Christus

Doornentakken:

symbool van lijden en dood

STILLE ZATERDAG

God laat Jezus niet alleen , langzaam gloort er weer licht aan de horizon. We gaan op weg naar het Paasfeest.  

PAASWAKE Gedicht van Joke Verwoerd  

Zo donker was het niet eerder op aarde, geen hand voor ogen te zien.         

Nu komt het aan op geloof,         

op vertrouwen         

op de belofte dat u ons niet aan ons lot overlaat. Ons lot van teloorgang en teleurstelling werpt U weg in de buitenste duisternis         

en als het licht gloort sluit U de duisternis buiten.  

Uitleg van de schikking

Het kruis staat op de zwarte doek: als teken van ingetogenheid, als teken van de donkere nacht.

Klimop ranken van de voet van het kruis naar boven: God laat Jezus niet alleen.

Aan de voet van het kruis de steen: het gesloten graf.

Witte bloemen met een kaarsje: als teken van Het Licht dat gloort over het graf naar de Opstanding.

PASEN

Als Maria van Magdala en de andere Maria bij het graf komen, komt er een grote aardbeving.

De steen voor het graf is weggerold en er is een engel, die vertelt dat Jezus is opgestaan !

Pasen Gedicht van Joke Verwoerd.

Licht van den beginne, toon ons het Licht op deze dag van vernieuwd bestaan, schijn in onze ogen, kom bij ons binnen en verjaag de donkere gedachte aan de dood.  

Dring het lijden terug, door ons zicht te geven op een toekomst in het Koninkrijk Gods, waar de zon nooit meer ondergaat en de opgestane Heer onze Koning zal zijn i in eeuwigheid  

Waar wij elke dag de stem van de Vader horen zullen als Hij zegt: zie, het is goed, zeer goed !  

Waar wij elke dag de kracht van de Geest zullen ontvangen en delen als Hij ons aanspreekt op vrede en recht.  

Uitleg schikking

Het witte kleed als teken van de opstanding. De schikking staat wat hoger omdat de Opstanding groots is. Gele bloemen als teken van het Licht dat de dood heeft overwonnen. Narcissen in de schikking: als Paastrompetten die aankondigen dat Christus is opgestaan

Symbolischs Bloemschikken 2017 - Korps Hilversum

Uitleg schikking: PALMZONDAG 9 april 2017
Het paarse kleed als teken van bezinning, op weg naar het kruis. Terwijl de mensen halleluja roepen en juichen, gaat Jezus de weg van de Vader. Het jute staat symbool voor onze levensweg, waarop God, in Jezus, ons voorgaat.
De takken verbeelden de chaos, de pijn, de beproevingen in ons leven. De witte bloemetjes zijn het teken van hoop, die we mogen hebben door de weg die Jezus voor ons is gegaan.
Het kaarsje staat voor Het Licht dat op Pasen weer doorbreekt.


Uitleg van de schikking: MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
De donkere doek is de duisternis. Het kruis het symbool van lijden.
Naast het kruis een schikking van mos, dat de stilte weergeeft en daarover een pad van rode rozen, als teken van de lijdensweg die Christus moet gaan. Symbool van de rode rozen met doornen: lijden.


Uitleg van de schikking: WITTE DONDERDAG
Een witte doek: Witte Donderdag Kruis: teken van lijden en opstanding. Brood en wijn: teken van het nieuwe verbond Naast het kruis een schaal met witte opgerolde doeken: de voetwassing.


Uitleg van de schikking: GOEDE VRIJDAG
Zwarte doek onder de schikking:
het donker komt over Golgotha Het kruis:
Middelpunt van Goede Vrijdag Schaal met Rode Rozen:
Het bloed van Christus. Doornentakken: symbool van lijden en dood


Uitleg van de schikking: STILLE ZATERDAG
Het kruis staat op de zwarte doek: als teken van ingetogenheid, als teken van de donkere nacht. Klimop ranken van de voet van het kruis naar boven: God laat Jezus niet alleen.
Aan de voet van het kruis de steen: het gesloten graf. Witte bloemen met een kaarsje: als teken van Het Licht dat gloort over het graf naar de Opstanding.


Uitleg schikking: PASEN
Het witte kleed als teken van de opstanding. De schikking staat wat hoger omdat de Opstanding groots is. Gele bloemen als teken van het Licht dat de dood heeft overwonnen. Narcissen in de schikking: als Paastrompetten die aankondigen dat Christus is opgestaan
Stilleweek 2016 - Korps Hilversum