Stille week - Pasen

Adherentschap   Even er uit avonden   Geestelijke toerusting   Goede vrijdag   Heilssoldaatschap   House party   Informatiecursus   Kerst   NCD (Natural Church Development) (Natuurlijke gemeente ontwikkeling)   Opleiding en toerusting   Pasen   Pinksteren   Symbolisch Bloemenschikken   Toekomst jaarthema

PALMZONDAG

Palmzondag of de intocht in Jeruzalem.
Zoals gebruikelijk in Israel ging ook de Here Jezus met zijn dicipelen op naar Jeruzalem om het paascha te vieren.
Het volk en ook zijn dicipelen hadden de verwachting dat de  Here Jezus het koningschap over Israel zou herstellen en hiermee het juk van de Romeinen zou verbreken.
Toen hij in Jeruzalem kwam legden zei palmtakken en kleding op de grond als eerbetoon aan de koning en juichten ze hem toe.
Echter hij kwam niet op een strijdros maar in alle nederigheid rijdend op een ezel, wetende wat hem te wachten stond , en het volk ziende weende hij,hoe anders zou het een aantal dagen later zijn.

STILLE WEEK

Voor alle Christenen op de gehele wereld is de week vooraf gaande aan het Paasfeest een belangrijke week, daar ligt de kern van ons geloof in de opgestane Heer en Heiland die voor ons verlossing heeft teweeg gebracht.
Ook het Leger des Heils hecht vanaf het beging van zijn bestaan hieraan veel waarde.
Wij beginnen met de feestelijke intocht in Jeruzalem.
Hierna hebben wij een week van bezinning waarbij  we elke avond een korte mediatief moment hebben, en stil staan bij het lijden dat de Here Jezus wacht.
Dit alles mond uit in onze samenkomst op Goede Vrijdag, waarin we het lijden en de dood van de Her Jezus gedenken.
Op stille zaterdag staan we in ons mediatief moment stil bij het graf van de Here Jezus.
Op Paasmorgen beginnen we met een gezamenlijk ontbijt, waarna wij in onze Paasjubelsamenkomst nog eens de nadruk leggen op het volbrachte werk van de Here Jezus.

GOEDE VRIJDAG

De stille week was een bezinning en toeleven naar Goede Vrijdag.
De veroordeling het lijden en sterven  staat deze dag centraal.
Daar op het kruis op Golgotha  heeft de Here Jezus voor onze zonden geboet, zodat wij rein voor God de Vader mogen staan.
Jezus heeft voor ons de weg naar God gebaand.
Ieder die de Here Jezus erkent als God’s zoon heeft toegang tot de Vader en het eeuwige leven.
Wij geloven  dat er na dit leven een eeuwig leven is bij God en dat de Her Jezus dit heeft mogelijk gemaakt aan het kruis op Golgotha.

PASEN

De kern van het Christelijke geloof is het geloof in het nieuwe begin, “in door de dood tot leven komen” en in Jezus  die ons daarin is voorgegaan.
Daarom vieren we dat ook uitbundig met elkaar op Paasmorgen in een opgewekte en blijde samenkomst.
Mensen die niet blij kunnen zijn door geldzorgen of ziekte hebben in de dagen voor Pasen een levensmiddelen of fruitbakje van ons gekregen. Omdat God van alle mensen houd, proberen we ook zoveel mogelijk mensen in die blijdschap te betrekken door hen een hart onder de riem te steken
met een attentie.

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN

Het is in ons korps traditie geworden door midel van een symbolisch bloemschikking ons visueel te bepalen bij de dagen vanaf Palmzondag tot en met Pasen. Elke dag wordt de schikking aangepast aan het onderwerp van die dag. 

Klik >> Symbolisch bloemschikken