Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemeen

Het Leger des Heils streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat doen. In alle gevallen houdt het Leger des Heils zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepassing

Op deze pagina vindt u een beknopte samenvatting van de privacyverklaring in het algemeen. Bekijk hieronder op welke manier u met het Leger des Heils te maken heeft en lees via de betreffende link de volledige privacyverklaring:

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien worden we daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het Leger des Heils neemt deze verantwoordelijkheid serieus.

Beveiliging en toegang

We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen, het beveiligd verzenden van online formulieren en een speciale privacyfunctionaris; de Functionaris Gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Het Leger des Heils bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen waaraan het Leger des Heils moet voldoen voordat tot verwijdering kan worden overgegaan. Nadere informatie over bewaartermijnen vindt u in de aanvullende Privacyverklaringen.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Aanpassing
U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven. In de aanvullende Privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren.

Inzage en verwijdering
U kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door het Leger des Heils worden verwerkt of ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. In de aanvullende Privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren; soms gelden wettelijke beperkingen. Wanneer u niet meer door ons benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, moeten we uw naam registreren om u van toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Verstrekking aan derden

Het Leger des Heils schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van de verwerker. Al onze derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met al onze verwerkers overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Links naar derden

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Zij hanteren hun eigen privacystatements. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie. Het Leger des Heils is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hoe deze derde partijen met uw persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding

Iedere medewerker van het Leger des Heils die de beschikking heeft over persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan uitgezonderd situaties waarin wij een wettelijke verplichting hebben om specifieke gegevens te delen met anderen.

Cookies

Het Leger des Heils gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Wij maken gebruik van functionele, analytische, social media en advertentiecookies. Hieronder vindt u een korte uitleg over deze cookies. Lees hier ons volledige Cookiestatement.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan de werking van onze contact- en donatieformulieren. Deze cookies worden standaard geplaatst.

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons bijvoorbeeld inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Analytische cookies worden standaard geplaatst.

Social media cookies
Deze cookies bieden extra functionaliteiten en helpen u informatie vanaf onze website makkelijk met uw eigen online netwerk te delen.

Advertentiecookies
Wij gebruiken online advertenties om ons werk onder de aandacht te brengen. Het Leger des Heils maakt hiervoor gebruik van Google Adwords en Facebook Custom Audiences. Op deze manier kunnen we gericht adverteren en de kosten laag houden. Advertentiecookies worden alleen geplaatst als u daar tijdens een bezoek aan onze website toestemming voor geeft.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Bij een bezoek aan onze website plaatsen we automatisch functionele en analytische cookies. Deze kunt u niet uitschakelen. Wel kunt u bij een eerste bezoek, via onze cookiemelding, social media en advertentiecookies uitschakelen.

Profilering
Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel u in te delen in bepaalde (interesse)categorieën. Voor de opbouw van de profielen kan het profilerings-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals benoemd in de bovenstaande privacy verklaringen, maar ook om  gegevens uit betrouwbare externe bronnen zoals CBS of socio-demografische gegevens op huishoudniveau (zoals inschatting van leeftijdsklasse of gezinssamenstelling) via gespecialiseerde bureaus. 

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we automatisch bepaalde (interesse-)categorieën aan uw profiel toevoegen. Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze websites, apps en e-mails en onze aanbiedingen en advertenties beter bij uw interesses aansluiten. Profilering kan impact hebben op uw privacy. Bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan u hebben gekoppeld. U kunt zich hiervoor afmelden door het contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden: fondsenwerving@legerdesheils.nl. We sluiten u dan in het vervolg uit van profilering.

Vragen en klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag of klacht over naleving van dit reglement? Neem dan contact op via:
Contactformulier 'Vragen en klachten privacy'
of
Leger des Heils
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 3006
1300 EH Almere

Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheden voor klachtenmelding zoals beschreven in een van de aanvullende privacyverklaringen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om zich te wenden tot de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming:
fg@legerdesheils.nl
Leger des Heils
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3006
1300 EH Almere

Wijzigingen privacyverklaring

Het Leger des Heils behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te bregen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.

Juni 2018, versie 1.1

Toepassing

Op deze pagina vindt u een beknopte samenvatting van de privacyverklaring in het algemeen. Bekijk hieronder op welke manier u met het Leger des Heils te maken heeft en lees via de betreffende link de volledige privacyverklaring:

Medewerkers, officieren en vrijwilligersDeelnemers en cliënten (W&G, LJ&R)Bezoekers, deelnemers activiteiten en leden van het kerkgenootschapDonateurs, collectanten, websitebezoekers

Cookiestatement