Pastoraleraad

Adressen   Evangelisatie    Financiën   Korpsofficieren   Korpsraad   Missie   Over het Leger des Heils   Pastoraleraad   Sociale Media   Sponsor   Stage   Vrijwilligerswerk   Vrouwen   Zang en Muziek 

Huisbezoek: De korpsofficier is eindverantwoordelijke voor de pastorale zorg in een korps. Hij of zij wordt echter bijgestaan door een team van vrijwilligers, die samen de verantwoordelijkheid draagt voor de huisbezoeken, het ziekenhuis pastoraat en het crisispastoraat van de hele korpsbevolking. Ook het zondagsgebed, het begroetingsteam, de aandachtspersonen en de Bijbelstudiegroepen vallen onder het pastoraat van het korps. Ook mensen van buiten de korpsgemeenschap kloppen bovendien regelmatig bij het Leger aan voor pastorale zorg, want soms gebeuren er ingrijpende dingen in een mensenleven. Vanuit het korps wordt ook dan pastorale zorg verleend o.m. door goede gesprekken die helpen om zaken een plek te geven.

Pastorale raad: Een aantal mensen met pastorale verantwoordelijkheden vormen, onder voorzitterschap van de korpsofficier, de pastoraleraad.

Taken van de raad zijn:
zorg voor goede samenkomsten ook uitbesteed aan eredienstcommissie,
zorg voor de (nieuwe) heilssoldaat en adherenten van het korps,
zorg voor de pastorale ondersteuning aan de pastoraal werkers, kadervorming: zoeken naar leiders voor korpstaken,
zorg in probleemsituaties voor allen die bij het korps zijn betrokkenstandpuntbepaling er uit in ethische vraagstukken.