Kerkgenootschap

Christelijke Identiteit   De Oprichting in Engeland   Het Leger des Heils in Hilversum   Het Leger des Heilsin Nederland   Kerkgenootschap   Korpsen Officieren Heilssoldaten   Organisatie structuur   Over Het Leger des Heils  

Het Kerkgenootschap: Het Kerkgenootschap van het Leger des Heils is een evangelische beweging die onderdeel is van de universele Christelijke kerk. Dat wil zeggen: We willen actief vorm geven aan het evangelie, het goed nieuws van Jezus Christus. Daarbij weet het zich verbonden met alle mensen die hem willen navolgen.Wat wij als kerkgenootschap geloven, is samengevoegd in onze geloofsbelijdenis, die voor een groot deel overeenkomt met die van andere (protestants) christelijke kerken.De geloofsbelijdenis is gebaseerd op de Bijbel, die wij wel het woord van God noemen, omdat daarin ondermeer de christelijke richtlijnen voor ons leven te vinden zijn.  

Goed nieuws? Onze belangrijkste doelstelling is het uitdragen van het evangelie. Evangelie betekent “goed nieuws “ en het goede nieuws wat we daarmee bedoelen, staat in de Bijbel. Wij zijn er van overtuigd dat God van de mensen houd en dat Hij dat laat zien in de dingen die Jezus gezegd en gedaan heeft.Daaruit blijk ook dat Gods liefde verder gaat dan het ‘ geestelijk welzijn ‘ van mensen. Jezus was namelijk betrokken bij alle aspecten van het leven. Daarom willen wij in navolging van Hem mensen helpen, ook in hun materiële of sociale nood. Tot welk ras of nationaliteit ze ook horen en welke overtuiging ze ook hebben, alle mensen zijn welkom bij het Leger des Heils.  

Korpsen soldaten: Ons Kerkgenootschap heeft een vijftigtal korpsen. Een korps is te vergelijken met een gemeente of parochie, zoals andere kerken die ook hebben. Het bestaat uit een groep actieve christenen die samen hun geloof willen vieren en daar handen en voeten aan willen geven. Veel leden van onze korpsen dragen het bekende Leger des Heils-uniform.Dat zijn de heilssoldaten. Zij geven hiermee aan dat ze achter de manier staan waarop het Leger des Heils het geloof wil uitdragen, in activiteiten en in het persoonlijk leven.  

Welkom! Ook als je je niet op die manier aan het Leger des Heils wil binden, kun je lid van een korps worden. En zelfs als je geen lid wil worden, ben je van harte welkom. Elke zondag komt de korpsbevolking bij elkaar in samenkomsten vol muziek en zang. Dan wordt er gebeden, en uit de Bijbel gelezen en is er een moment van bezinning op ons dagelijks leven en op wat wij voor anderen kunnen doen.Dat laatste krijgt ook vorm in de verschillende activiteiten die we in de week voor de mensen om ons heen organiseren.