Heilssoldaatschap

Adherentschap   Even er uit avonden   Geestelijke toerusting   Goede vrijdag   Heilssoldaatschap   House party   Informatiecursus   Kerst   NCD (Natural Church Development) (Natuurlijke gemeente ontwikkeling)   Opleiding en toerusting   Pasen   Pinksteren   Symbolisch Bloemenschikken   Toekomst jaarthema

Heilssoldaatschap: Een heilssoldaat is iemand die lid is van de kerk - het Leger des Heils - en daarbij een speciale belofte ondertekent.  Verbond van een heilssoldaat

Krijgsartikelen: Daar ik Jezus Christus als mijn Heer en Heiland heb aanvaard en het mijn verlangen is als soldaat van het Leger des Heils te behoren tot de heilige algemene christelijke Kerk, Suit ik nu door Gods genade een heilig verbond. Ik geloof in en zal leven naar de waarheden van het Woord van God, zoals samengevat in de elf leerstellingen van het Leger des Heils. Ik geloof in en zal leven naar de waarheden van het Woord van God, zoals samengevat in de elf leerstellingen van het Leger des Heils.

Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.

Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.

Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid.

Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn. zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.

Wij geloven, dar onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn. geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld.

Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan worden. 

Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn tot Ons behoud

Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Chrtstus, en dat hij, die gelooft. daarvan het getuigenis in zich heeft. 

Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om gered te blijven.

Wij geloven, dat alle gelovigen her voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dar geheel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden zo: de komst van onze Heer Jezus Christus.

Wij geloven, in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan her einde van de wereld. in de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindeloze straf van de goddelozen

lk verklaar dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp:

  • open te staan voor het werk van de Heilige Geest, gehoorzaam te zijn aan zijn leiding in mijn leven, te groeien in genade door God te eren, te bidden, de Bijbel te lezen en de naaste te dienen;
  • mij in mijn levensstijl te richten naar de waarden van het Koninkrijk van God en niet naar die van de wereld;
  • mijn integriteit als christen op eik terrein van mijn leven te bewaren en mij in gedachten, woorden en daden niets te veroorloven dat immoreel, oneerlijkh onwaardig of profaan is;
  • de christelijke idealen te handhaven in al mijn relaties met anderen; allen aan wie ik verantwoording schuldig ben, allen voor wie ik verantwoordelijk ben en met de samenleving in de ruimste zin van het woord;
  • Gods instelling van het huwelijk en het gezin te respecteren;
  • een betrouwbaar rentmeester te zijn van mijn tijd en talenten, mijn bezittingen, lichaam en geest, want ik weet dat ik God verantwoording schuldig ben;
  • mij te onthouden van alcoholische dranken, tabak en het niet medisch voorgeschreven gebruik van drugs in welke vorm dan ook en mij niet in te laten met gokken, pornografie, occultisme en al wat verder nog verslavend kan werken op het lichaam of de geest;
  • trouw te zijn aan het doel waartoe God het Leger des Heils in het leven heeft geroepen door anderen te laten delen in het goede nieuws van Jezus Christus en te proberen hen voor Hem te winnen. lk ben vastbesloten om met Gods hulp in zijn naam te zorgen voor mensen in nood en kansarmen;
  • voorzover ik daartoe in staat ben, betrokken te zijn bij het korpsleven, zowel bij de erediensten als andere activiteiten en een zo groot mogelijk deel van mijn inkomsten te geven om dit werk en dat van het Leger wereldwijd te steunen;—
  • trouw te zijn aan de beginselen en werkwijze van het Leger des Heils, loyaal te zijn aan zijn leiders en zowei in tijden van populariteit als van vervolging blijk te geven van de geest van heilssoldatisme.

lk roep nu allen hier aanwezig op als getuige dat ik dit verbond sluit en uit vrije wil onderteken, in de overtuiging dat Christus, die uit liefde voor mij door zijn dood en opstanding mijn redding heeft bewerkt, deze toewijding van mijn leven aan zijn dienst van mij vraagt voor het heil van de gehele wereld. Daarom verklaar ik dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp een trouw soldaat van het Leger des Heils te zijn.

Naam in blokletters (met voornamen): .

Geboortedatum: . .

Datum: . .

Handtekening: . .

Korps: . .