De oprichting in Engeland

Christelijke Identiteit   De Oprichting in Engeland   Het Leger des Heils in Hilversum   Het Leger des Heilsin Nederland   Kerkgenootschap   Korpsen Officieren Heilssoldaten   Organisatie structuur   Over Het Leger des Heils  

De Oprichting in Engeland:

10-04-1928 - 20-08-1912: Engeland was in de jaren eind 1800 een land met grote werkeloosheid en armoede, zo ook in Oost-Londen. De Methodisten predikant William Booth was zeer begaan met de armoede die hij daar zag. Velen waren er die zonder enige bron van inkomen hun gezin moesten onder houden. Door deze confrontatie voelde hij het sterke verlangen om iets voor deze mensen te doen.  

In 1865 besloot hij The Christian Mission op te richten. Vanaf een zeepkist sprak hij over de liefde van God. Hoe mooi echter ook zijn boodschap was, landen deed zij vaak niet bij zijn toehoorders. Later kwam Booth tot de conclusie dat hongerige magen nu eenmaal geen oor hebben voor het evangelie. Behalve het evangelie bracht hij samen met anderen dan ook brood bij de mensen.

In 1878 werd de naam The Christian Mission omgedoopt tot de naam, The Salvation Army. Een beweging, een Leger zonder wapens, met de overtuiging dat er heil gebracht kon worden doormiddel van voedsel, huisvesting en het geloof in God. Personen die zich aangetrokken voelden tot het Leger des Heils moesten wel een belofte doen, en wel dat zij geen geld zouden uitgeven aan alcohol en sigaretten.  

De reden hiervan was dat je nu eenmaal niet iemand helpen kan als je zelf te veel alcohol genuttigd heb. In de persoonlijke gesprekken met hen die om hulp vroegen werd gewezen op de kracht van het geloof in God. William Booth wist dat hij het niet alleen kon, hij wist ook dat God hem de kracht gaf om door te gaan. Hij verkondigde het evangelie op straat en velen bekeerden zich tot het geloof en gingen hem helpen.  

Het werd hem duidelijk dat naast een naam er ook een duidelijke structuur moest komen in The Salvation Army. In veel landen is de naam The Salvation Army, in de eigen landstaal vertaalt, in Nederland Leger des Heil, een officieel erkend kerkgenootschap met veel vertakkingen in kerkelijk werk, thuiszorg, ziekenhuizen, kindertehuizen en vele andere activiteiten.  

Doel: Het doel van het Leger des Heils is tot op de huidige dag in principe nog steeds hetzelfde: mensen helpen in de breedste zin van het woord. In veel steden zie je dan ook dat op maatschappelijk gebied veel wordt gedaan aan directe hulpverlening o.a. door thuiszorg, dagbehandeling, jeugdzorg, reclassering, enz. Naast de maatschappelijke instellingen heeft het Leger des Heils in veel steden korpsen (kerken) waar elke zondag een samenkomst wordt gehouden.