Christelijke Identiteit

Christelijke Identiteit   De Oprichting in Engeland   Het Leger des Heils in Hilversum   Het Leger des Heilsin Nederland   Kerkgenootschap   Korpsen Officieren Heilssoldaten   Organisatie structuur   Over Het Leger des Heils  

Christelijke Identiteit:

Wat bedoelen wij hiermee? Het Leger des Heils staat in de traditie van het christelijke geloof. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden van Jezus Christus. In ons geloof staan de volgende punten centraal. 

God en Jezus: God is de Schepper van alles wat leeft. Hij is de oorsprong van deze wereld en draagt er ook zorg voor. Dat blijkt vooral uit Jezus Christus, die wij zien als de zoon van God. Wij geloven namelijk dat God zelf in Jezus naar onze wereld toe gekomen is. 

Bekering vergeving en eeuwig leven: Door Jezus heeft God duidelijk gemaakt hoe Hij wil dat mensen leven en met elkaar omgaan. Daarmee roept Hij ons ook op om ons af te keren van een leven dat niet goed is. Dat is wat in de Bijbel ‘zich bekeren’ genoemd wordt. Gelukkig maakte Jezus ook duidelijk dat God van mensen houdt, ondanks de verkeerde dingen die wij vaak doen. God wil de mensen vergeven en hij doet dat ook vanwege Jezus. Jezus, heeft namelijk veel geleden, hoewel Hij alleen maar deed wat God wilde. Hij is zelfs de martelaarsdood aan het kruis gestorven. Maar Hij heeft laten zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Zijn leven krijgt zin als wij zijn voetspoor volgen en weten dat ook wij mogen delen in het eeuwige leven met God. Zo beïnvloedt Hij ons leven als wij ons daarvoor openstellen. 

En nu wij: Intussen is God nog steeds aan het werk in deze wereld, in en door mensen. Hij kan hen inspireren. Wij noemen dat zijn Heilige Geest, waardoor mensen God kunnen ervaren en iets van God aan elkaar kunnen laten zien. Hoe wij dan met elkaar om moeten gaan, wordt in de Christelijke traditie vaak omschreven met de belangrijke begrippen: gerechtigheid en barmhartigheid. 

Samengevat: Wat God van ons wil, wordt samengevat door de volgende uitspraak van Jezus: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.' Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: 'Heb uw naaste lief als u zelf.' Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de Profeten staat ( Matteüs 22 vers 37-40 ). 

Typisch Leger des Heils? Het Leger des Heils deelt het geloof, zoals hierboven beschreven staat met veel christenen wereldwijd.Wij brengen wel onze eigen accenten aan. Wat ons met name kenmerkt is, dat wij een strijdbare beweging zijn. Dat blijkt niet alleen uit onze naam en symbolen, zoals onze vlag. Maar ook uit onze instelling. Bij het Leger komt vaak de daad voor het woord, ondernemen we actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. We willen nou eenmaal strijden. Strijden tegen alles wat mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting en zinloosheid. En strijden vóór een leven, zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. 

De Leerstellingen: De leerstellingen, de geloofsbelijdenis van het Leger des Heils, zijn vastgelegd in de Deed of Constitution (Stichtingsakte) van 1878 (zie hoofdstuk II van dit boekdeel) en zij werden bevestigd in de Leger des Heils Akte 1980. 

Alle heilssoldaten onderschrijven de leerstellingen: Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.  

Wij geloven, dat er slechts een God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.  

Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid.  

Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.  

Wij geloven, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn, geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld.  

Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan worden.  

Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn tot ons behoud.  

Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij, die gelooft, daarvan het getuigenis in zich heeft.  

Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om gered te blijven.  

Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 5:23).  

Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, in de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindeloze straf van de goddelozen.