Westburgh

Op Westburgh staat de combinatie begeleiden en wonen centraal. Westburgh wil een thuis zijn voor haar deelnemers. Dit komt tot uitdrukking in de manier waarop er met elkaar wordt omgaan en door de activiteiten die er zijn. Binnen Westburgh zijn veiligheid, structuur en rust belangrijke elementen. Het RIBW is erop gericht een zo veilig mogelijke, huiselijke en gezellige woonplek te creëren en samen met de deelnemers te kijken naar zijn/haar mogelijkheden en wensen.
image

Voor wie?

Westburgh is een 24 uurs doorstroom-/woonvoorziening (RIBW) voor 40 dak- en thuisloze mannen en vrouwen. Zij kunnen instromen met psychiatrische stoornissen en/of een psychiatrisch verleden, eventueel gecombineerd met een licht verstandelijke beperking- verslavings- en/of psychosociale problemen. Om de begeleiding aan de deelnemers zo professioneel mogelijk te laten verlopen, wordt het begeleidingsteam ondersteund door een intensieve samenwerking met het GGZ en de GGD (verslavingszorg).

Onze aanpak

Op Westburgh wordt herstelgericht gewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en talenten van de deelnemers. Wij geloven dat deelnemers kunnen herstellen en meer regie over zijn eigen leven kan nemen.

Er wordt gewerkt volgens het 8-fasenmodel. Het is een praktische methode om planmatig te werken aan haalbare doelen en geeft zowel deelnemer als hulpverlener houvast om gerichte activiteiten te ontplooien. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van de zelfredzaamheid of aan het scheppen van voorwaarden om zo prettig mogelijk te wonen.

Voor de deelnemers kan er sprake zijn van een lange of permanente woonsituatie binnen Westburgh. Daar waar mogelijk worden de deelnemers begeleid naar een andere (meer zelfstandige) woonvorm.

Aanmelden

Westburgh is onderdeel van de Beschermd Wonen (BW) keten in Amsterdam. Cliënten worden aangemeld door hun GGZ-behandelaar via www.trajectusamsterdam.itforcare.nl . Na aanmelding vindt een eerste (dossier-) screening plaats en een intakegesprek. Bij toelating tot de BW-keten geeft de gemeente Amsterdam een beschikking af voor een voorziening in Amsterdam (dit hoeft niet per se het Leger des Heils te zijn). In de eventuele wachtperiode krijgt de cliënt een trajecthouder toegewezen, die hem/haar begeleidt bij het plaatsingstraject bij een voorziening.