Wijze van evalueren en meten

De verschillende entiteiten van het Leger des Heils in Nederland hebben elk een eigen opdracht en zijn tezamen actief in vele verschillende werkvelden. De impact van onze gezamenlijke activiteiten is terug te vinden in ons jaarverslag en op onze website. De wijze van meten en evalueren van de verschillende activiteiten is onder meer afhankelijk van de eisen die hieraan worden gesteld en de (prestatie)afspraken die hierover worden gemaakt met bijvoorbeeld gemeenten of Rijksoverheid. Voor internationale hulpverleningsprojecten (via IOS) wordt gebruik gemaakt van het Community Project Management Support System.

Het bestuur van de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving stelt fondsen er beschikking aan de uitvoerende entiteiten binnen het Leger des Heils in Nederland. Voor de vaststelling en toetsing van de bijhorende doelstellingen zijn de besturen van deze entiteiten zelf verantwoordelijk. Het bestuur van de Stichting Leger des Heils Fondsenwerving toetst de bestedingen en financieringen op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. Deze toetsing vindt plaats op basis van het projectoverzicht en de projectbeschrijvingen zoals deze bij de aanvraag ingediend worden. De uitvoerende entiteiten hanteren erkende kwaliteitssystemen om een verantwoorde besteding van fondsen te waarborgen. Onder ‘Kwaliteit’ worden die systemen nader beschreven.