Aanvullende privacyverklaring donateurs, collectanten, websitebezoekers

Het Leger des Heils streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat binnen Leger des Heils afdeling Fondsenwerving en Marketing doen. In alle gevallen houdt het Leger des Heils zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze aanvullende Privacyverklaring vormt een geheel met de algemene Privacyverklaring van het Leger des Heils.

Toepassing

Deze privacyverklaring is in de eerste plaats van toepassing op:

 • donateurs en losse giftgevers;
 • collectanten;
 • deelnemers aan activiteiten, acties en evenementen;
 • nieuwsbriefontvangers;
 • bezoekers en gebruikers van legerdesheils.nl.

Ontvangen van persoonsgegevens

Het Leger des Heils ontvangt en verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van het doel, verwerken wij een of meerdere van onderstaande persoonsgegevens:

 • voorletters, voornaam, achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • IBAN;
 • BSN;
 • donatiegegevens;
 • donatiereden;
 • deelnamegegevens;
 • bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens;
 • ingevulde enquêtes;
 • open invulvelden op contactformulieren;
 • aard van de vraag in contactformulier.

Onze afdeling Nalatenschappen verwerkt extra en bijzondere persoonsgegevens. Dit doet zij alleen na schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Verwerkingsdoel en rechtmatige grondslagen

Het Leger des Heils behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verwerken persoonsgegevens in verband met de volgende doelen:

 • het verwerken en beheren van uw donatie en/of donateurschap;
 • het verzenden van de nieuwsbrief en/of overige informerende e-mails;
 • het bijhouden van wie we wel en niet mogen benaderen per e-mail, telefoon of post;
 • het verwerken van uw aanmelding als vrijwilliger en/of collectant;
 • het verwerken van uw inschrijving voor een activiteit, actie of evenement;
 • het voldoen aan wettelijke financiële en fiscale verplichtingen;
 • het uitvoeren van (direct) marketingactiviteiten;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Als grondslag voor de verwerking van deze gegevens geldt gerechtvaardigd belang. Onze afdeling Nalatenschappen verwerkt extra en bijzondere persoonsgegevens. Dit doet zij alleen na schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Beveiliging en toegang

De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien worden we daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het Leger des Heils neemt deze verantwoordelijkheid serieus. We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen, het beveiligd verzenden van online formulieren en een speciale privacyfunctionaris; de Functionaris Gegevensbescherming.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Aanpassing
U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven via deze pagina of telefonisch op 088 - 065 31 34. In iedere e-mail of tijdens elk telefoongesprek kunt u zich afmelden voor deze vorm van communicatie.

Inzage en verwijdering
kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door het Leger des Heils worden verwerkt of ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Dien uw verzoek schriftelijk in via:

Leger des Heils Fondsenwerving
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 3006
1300 EH Almere

Stuur met uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zo kunnen we uw identiteit verifiëren. Vergeet niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons hebt gehad zoals een machtiging of een schenkingsakte. De Belastingdienst vereist dat wij die overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u niet meer door ons benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, moeten we uw naam registreren om u van toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Bewaartermijn

Het Leger des Heils bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Sommige gegevens worden bewaard omdat dit financieel of fiscaal verplicht is. Het bewaartermijn is maximaal 10 jaar na bijvoorbeeld een laatste donatie of contact. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd voor analyse doeleinden.

Delen met derden

Het Leger des Heils schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van de verwerker. Al onze derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met al onze verwerkers overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Social media

Om op social media-platformen relevante nieuwe doelgroepen te bereiken, adverteren we via kanalen als Facebook. Hiervoor kunnen we gebruik maken van Facebook Custom Audiences. We verstrekken dan op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres aan Facebook. Door het hashen kan Facebook niet je e-mailadres achterhalen, maar wel mensen vinden die vergelijkbare eigenschappen vertonen met jouw profiel, zogenaamde look-a-like groepen. Op deze manier kunnen wij mensen bereiken die wellicht ook geïnteresseerd zijn in ons werk.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die jezelf reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Vragen en klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag of klacht over naleving van dit reglement? Neem dan contact op via:
Contactformulier ‘Vragen en klachten privacy’
of
Leger des Heils
t.a.v. Privacy Officer
Postbus 3006
1300 EH Almere

Functionaris Gegevensbescherming

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming:
fg@legerdesheils.nl
of
Leger des Heils
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3006
1300 EH Almere

Wijzigingen privacyverklaring

Het Leger des Heils behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.

Juli 2021, versie 1.2