WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, is Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier. Aux. kapt. Peter Berkenbosch assisteert zijn vrouw in de diverse taken.

Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor, envoy Luppo Smook, de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

TOT NADER ORDER :

* is onze WINKEL GESLOTEN.
Ook onze koffie-inloop komt voorlopig te vervallen
Wel kunt u op afspraak komen winkelen bij Korps Winschoten.

* zijn alle vaste ACTIVITEITEN AFGELAST

Wel kunt u op maandagmiddag onder de coronamaatregels terecht voor het inloopspreekuur schuldhulppreventie.

Elke dinsdag wordt bij de Lidl vanuit onze kemper een GRATIS MAALTIJD uitgegeven namens de kerken van Winschoten vanaf circa 16.30 uur.

* zijn de SAMENKOMSTEN op zondagmorgen OPGESCHORT.De komende tijd zal elke zondag een samenkomst vanuit korps Almere worden gestreamd

Om 10 uur: https://www.legerdesheils.nl/korpsalmere/uitzending-meekijken
DIENSTVERLENING

Heeft u tijdens de coronacrisis een nood voor u zelf of een ander, bent u hartelijk welkom bij het Leger des Heils.
- Heeft u behoefte aan een luisterend oor?
- Is er ergens een maaltijd nodig?
- Is er kleding nodig?
- Is er bij iemand een maatschappelijk probleem?
Belt u ons alstublieft.
Telefoon 0597416650.
Als we er niet zijn, spreekt u dan alstublieft uw naam in en uw eigen telefoonnummer.
De korpsofficier belt u dan zo spoedig mogelijk terug om met u te bespreken, hoe binnen de grenzen van de overheidsmogelijkheden hulp geboden kan worden.
SELF DENIAL 2021

Inmiddels beleven we samen, en ieder op zijn eigen manier, de Veertigdagentijd. Het is een tijd van bezinning.
Het is misschien wel 60 jaar geleden dat ook in het Leger des Heils in die Veertigdagentijd aandacht gevraagd werd voor zelfverloochening.
Een woord dat we tegenwoordig bijna niet meer gebruiken. Het betekende dat je in ieder geval in de weken voor Pasen, je bewust werd van dingen die misschien niet zo noodzakelijk waren in het leven van alle dag.
Door bv. bij de warme maaltijd geen toetje te eten of een paar keer per week geen vlees eten, behoorde dan tot de mogelijkheden om het geld wat je daar niet voor uit hoefde te geven, apart te zetten voor een goed doel van het Leger des Heils wereldwijd.
Tijdens verschillende reizen die ik maakte, bv. naar Engeland en Indonesië, viel mij op dat in die landen er in de tijd voor Pasen nog altijd aandacht aan gegeven wordt.
Nu, in 2021, pakt het Leger in Nederland die draad weer op en nodigt mensen uit om aan de actie ‘Self Denial’ (zelfverloochening) weer mee te gaan doen.
Je kunt zelf je doelen bepalen, bv. minder TV kijken, geen koffie drinken, even geen Facebook, of….noem maar op. Door sommige producten even niet te eten of te drinken, kun je dan een mooi bedrag uitsparen.
In de eerste plaats is dit alles bedoeld om eens goed na te denken over waar we mee bezig zijn. Bezinning voor jezelf.
De corona-pandemie heeft ons misschien wel een eindje op weg geholpen. Waar zijn we eigenlijk mee bezig?

Laten we ons juist in deze tijd nog eens bezinnen op alles wat we doen of laten.
En laten we ons dan laten leiden door het voorbeeld van Jezus, door de stilte op te zoeken en ons afhankelijk op te stellen van onze Hemelse Vader.

Als we onze lege handen naar Hem uitstrekken, dan wil Hij ze vullen met warmte, liefde, troost, vriendschap en aandacht en wil Hij ons leren om zo in het leven te staan, dat we dit alles kunnen delen met onze medemens.

Majoor Tineke van Huffelen, oud-korpsofficier Weekagenda

GEDACHTEN


God is… ontferming.
In de Oosters-Orthodoxe kerken worden diverse litanieën zingend gebeden als onderdeel van de eredienst. De diaken noemt daarbij verschillende intenties, het koor antwoordt met “Ontferm U, Heer”. De litanie wordt door de priester afgesloten met een gebed. Bekend zijn de Griekse woorden “Kyrie, eleison”, waarbij de Heer aangeroepen wordt met die koninklijke titel Kyrios.

Ontfermen… betekent dat ‘beschermend zorgen’? Ontferming biedt jou een veilige plaats, beschutting. En zorg… om niet (gratis) te ontvangen. Kun je zeggen, dat je ontferming moet verdienen? Als God onze tekorten en fouten gaat tellen, wie van ons houdt het dan uit?

Ontferming komt voort uit barmhartigheid.
Je kunt je alleen ontfermen over je naaste -over een medemens- als je barmhartig kunt zijn.
Zouden we kunnen vaststellen dat wij ons pas over anderen kunnen ontfermen, als we zelf de beschermende zorg door anderen als een warme deken om ons heen kunnen slaan?

Onze wereld is dikwijls een donkere plek. Al een jaar bepaalt het corona-virus bijna geheel ons bestaan.
Ruim 75 jaar na de bevrijding is aangetoond dat nota bene een Kamerlid homoseksuele en donkere mensen discrimineert.
Ligt in ons zuchten naar ontferming niet een diepe afhankelijkheid besloten of wanhoop?


Wat kunnen wij anders dan zoeken naar de ogen van God als wij
- bang zijn voor wapengeweld, ziekte of de dood?
- geconfronteerd worden met leugen, manipulatie en wegzetten door anderen?
- beelden zien uit de Derde Wereld van hongerige, zieke volwassenen en kinderen?
- zelf te rade gaan in ons geweten en ervaren hoe kwetsbaar wij zijn af te dwalen van het levenspad dat leidt naar de Eeuwige?

Ziet onze hemelse Vader de nood van ons mensen wel?
Waar vind ik Zijn beschermende vleugels? Zijn er ergens goddelijke vleugels voor u, voor mij?
Marjo, een vroeger koorvriendinnetje, kan het met het huidige koor Sostenuto in Apeldoorn zo mooi zingen.
“Die zegt God te zijn, laat Hij te voorschijn komen” – Kyrios… ontferm U toch.
Want het water staat ons dikwijls aan de lippen, geen hand zien we dan voor ogen.
Niet zelden is ons eigen gedrag daar de oorzaak van.

Alles is genade. Het was het levensmotto van pastor Höfte. Onze korps sergeant-majoor spreekt dat ook uit, vaak in gebed. Hoe houdt de Vader het vol?
Oude woorden uit de negentiende eeuw van Kohlbrugge leggen ons uit:
God denkt niet zoals wij.
Waar wij onze naaste met regelmaat veroordelen of laten zitten, Hij doet dat niet met ons.
God ontfermt Zich, toont ons Zijn barmhartigheid en genade.
Niets kunnen wij doen of laten, spreken of denken, dat Hij Zich ervan zou laten weerhouden Zich over Zijn schepselen te ontfermen.
Hij is het, die onze harten wil aanraken – toen… heden… altijd.
Immers… Zijn Liefde kent geen grenzen of einde.

Gods Liefde is betoond op de dag waarop wij ons in de Lijdenstijd voorbereiden. Goede Vrijdag, waarop het Bloed van de Heer Jezus vergoten is.

Christus, even goddelijk als menselijk.
God houdt zo van mensen, dat Hij in de Heer Jezus, Zijn eigen Zoon, naast ons is komen staan in het menselijk bestaan. Hij wilde zelfs onze dood doorstaan, opdat de mens deel zou krijgen aan Zijn goddelijke heerlijkheid.

In de Heilige Schrift getuigen diverse teksten van Gods ontferming over de mens en wereld.
We mogen het nalezen in psalm 51 dan wel het verhaal over Maria Magdalena of de barmhartige Samaritaan.
Als ons die oneindige ontferming en liefde van God ten deel valt, duidt dat niet aan, dat mensen, ook u en ik, daarvan behoren te delen – heel concreet, altijd en overal waar het nodig is?

Moge de Lijdenstijd ons bemoedigen.
Dat wij ons openen op Gods ontferming voor alle mensen van goede wil.
Dat wij groeien in onze ontfermende zorg voor elkaar.
Lied 227 uit onze bundel helpt ons op weg.

Heeft u soms ’t gevoel dat niemand met u meeleeft,
naar u luistert en u wezenlijk begrijpt?
Weet: God zelf is in de ander vaak dicht bij u…
door de hulp van and’ren wil Hij u genezen,
gloort er hoop als zij er troostend voor u zijn.Onno Weinberg (met theologische adviezen door majoor Tineke van Huffelen)


meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

VREDESWENS

Wees in vrede, trek de wereld in
om te doen waartoe u geroepen bent,
en weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heer,
die u bij dag en nacht houdt in de holte van Zijn hand.OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP


!!!!!
TOT NADER ORDER IS ONS KORPSGEBOUW GESLOTEN ALS GEVOLG VAN DE LOCKDOWN

(In verband corona zijn de openingstijden uitgebreid, zodat we beter de noodzakelijke regels kunnen realiseren.

Maandag 09.00 – 16.00 uur

Dinsdag 09.00 – 11.30 u. en 12.00 – 16.00 uur
Woensdag gesloten
Donderdag 09.00 – 11.30 u. en 12.00 – 16.00 uur
Vrijdag 09.00 – 15.00 uur)


KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50
OM UIT TE SPREKEN IN GEBED

Vader in de hemel.
Wij danken U, want U bent een God van hoop en toekomst.
De belofte van de komst van een stralend licht zou onvervuld zijn gebleven,
als er geen mensen waren die het licht wilden zien.
U zou Uw Woord van genade vergeefs hebben uitgesproken, wanneer er geen mensen waren die dat woord wilden horen.
Daarom bidden wij:
Maak dat wij de tekenen van Uw aanwezigheid herkennen en, ieder op zijn eigen manier, waar maken in ons dagelijks bestaan.
Dat vragen wij U omwille van het Kind, wiens geboorte wij vierden, omwille van de Heiland die Hij werd,
Jezus Christus, Uw zoon en onze Heer.

Amen.


Meer over kleding