WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor, envoy Luppo Smook, de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

GEVOLGEN CORONA-MAATREGELEN - GEEN SAMENKOMSTEN, WINKEL GESLOTEN

Kapiteine Bineke Berkenbosch heeft de opdracht gegeven bekend te maken dat als gevolg van de door de regering afgekondigde maatregelen en het crisisteam Corona van het Leger des Heils TOT NADER ORDER
- GEEN EREDIENSTEN mogen worden gehouden bij onze korpsen
- De KLEDINGWINKEL en KOFFIE-INLOOP gesloten zullen blijven
- Verdere ACTIVITEITEN bij onze korpsen zijn afgelast en opgeschort.

Laten wij allen naar elkaar blijven omzien door vooral telefonisch contact.
Willen we onze zorgen bij Christus leggen in ons gebed: Hij is ook nu met ons.

Laten we elkaar niet los laten!


SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden -los van de coronacrisis- samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


De diensten staan onder leiding van de aux. kapiteins, onze envoys of gastvoorgangers.


ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"



DE KORPSBRIEF

De derde korpsbrief van 2020 wordt op dit moment samengesteld.
Het is een bijzondere uitgave met veel aandacht voor de retraite van onze kapitein. We moeten even bekijken of dit tevens de zomerbrief gaat zijn.



Weekagenda

HULP CORONACRISIS - MAALTIJDUITGAVE



Heeft u tijdens de coronacrisis een nood voor u zelf of een ander, bent u hartelijk welkom bij het Leger des Heils.
- Heeft u behoefte aan een luisterend oor?
- Is er ergens een maaltijd nodig?
- Is er kleding nodig?
- Is er bij iemand een maatschappelijk probleem?
Belt u ons alstublieft.
Telefoon 0597416650.
Als we er niet zijn, spreekt u dan alstublieft uw naam in en uw eigen telefoonnummer.
De korpsofficieren bellen u dan zo spoedig mogelijk terug om met u te bespreken, hoe binnen de grenzen van de overheidsmogelijkheden hulp geboden kan worden.


RECHTSTREEKSE UITZENDING SAMENKOMSTEN

Elke zondag wordt er een samenkomst uitgezonden vanuit korps Almere.
Iedereen kan terugkijken via:

www.legerdesheils.nl/korpsalmere/uitzending-terugkijken

De landelijke livestream van het Leger des Heils heeft ook iedere zondag een uitzending:
Iedereen kan meekijken via:

www.legerdesheils.nl/korpsalmere/uitzending-meekijken

We bidden dat de livestream-uitzendingen tot bemoediging en zegen zijn van hen die meekijken en -luistert.


UITGIFTE MAALTIJDEN

Iedere dinsdag en donderdagmiddag zullen vanuit de camper van het Leger des Heils maaltijden worden verstrekt aan degenen die dat nodig hebben.
De maaltijd worden uitgedeeld door het Leger des Heils namens alle kerken van Winschoten.
De bus van Korps Winschoten staat op dinsdagmiddag om 16.30 uur op de parkeerplaats van de Jumbo.
Op donderdagmiddag staat de camper bij het Vondelhuijs om 16.30 uur en op 17.00 uur bij de Lidl.

Zegt het voort, zegt het voort!
U kunt zich opgeven voor het afhalen van een maaltijd. T 416650


meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

VREDESWENS

Wees in vrede, trek de wereld in
om te doen waartoe u geroepen bent,
en weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heer,
die u bij dag en nacht houdt in de holte van Zijn hand.



OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.



KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50




SPREKEN TOT DE VADER

Laten wij vandaag bij het kruis leggen onze zorgen en verdriet over allen, die de gevolgen ondervinden van de huidige coronapandemie:
dat God troost en genezing schenkt aan de zieken,
hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren,
kracht aan hen die de zieken bijstaan,
inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken,
wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij,
en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.
Barmhartige Vader,
Wij danken U, want U bent de oorsprong en einddoel van het menselijk bestaan.
Wij vragen U.
Verlicht de last van de besmettelijke ziekte die op de wereld drukt en sterk ons geloof, zodat wij ons leven opnieuw afstemmen op U en onze naasten.
Geef, trouwe goede God, dat wij ons toe vertrouwen aan Uw vaderlijke voorzienigheid.
Door onze Heer Jezus Christus, onze Broeder, die met U leeft, God,
in de eenheid van de heilige Geest,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.


Meer over kleding