WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, is Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier. Aux. kapt. Peter Berkenbosch is op retraite gesteld, maar assisteert zijn vrouw in de diverse taken.

Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor, envoy Luppo Smook, de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL


SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden -aangepast aan de coronacrisis- samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


De diensten staan onder leiding van de aux. kapiteins, onze envoy of gastvoorgangers.


ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een liturgische gezangen uit de "schatten" van de diverse kerken en het Leger des Heils.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"DE KORPSBRIEF

Dit jaar verschijnen nog een tweetal korpsbrieven: 1 november - herdenkingsbrief Eeuwigheidszondag eind november - Kerstbrief


Weekagenda

HULP CORONACRISIS - MAALTIJDUITGAVEHeeft u tijdens de coronacrisis een nood voor u zelf of een ander, bent u hartelijk welkom bij het Leger des Heils.
- Heeft u behoefte aan een luisterend oor?
- Is er ergens een maaltijd nodig?
- Is er kleding nodig?
- Is er bij iemand een maatschappelijk probleem?
Belt u ons alstublieft.
Telefoon 0597416650.
Als we er niet zijn, spreekt u dan alstublieft uw naam in en uw eigen telefoonnummer.
De korpsofficieren bellen u dan zo spoedig mogelijk terug om met u te bespreken, hoe binnen de grenzen van de overheidsmogelijkheden hulp geboden kan worden.


UITGIFTE MAALTIJDEN

Iedere dinsdag zal vanuit de camper van het Leger des Heils maaltijden worden verstrekt aan degenen die dat nodig hebben.
De maaltijd worden uitgedeeld door het Leger des Heils namens alle kerken van Winschoten.
De bus van Korps Winschoten staat hiervoor op dinsdagmiddag om 16.30 uur bij de Lidl.
Zegt het voort, zegt het voort!
U kunt zich opgeven voor het afhalen van een maaltijd. T 416650


meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

VREDESWENS

Wees in vrede, trek de wereld in
om te doen waartoe u geroepen bent,
en weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heer,
die u bij dag en nacht houdt in de holte van Zijn hand.OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

In verband corona zijn de openingstijden uitgebreid, zodat we beter de noodzakelijke regels kunnen realiseren.

Maandag 09.00 – 16.00 uur

Dinsdag 09.00 – 11.30 u. en 12.00 – 16.00 uur
Woensdag gesloten
Donderdag 09.00 – 11.30 u. en 12.00 – 16.00 uur
Vrijdag 09.00 – 15.00 uur


KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50
GEBED VAN HUUB OOSTERHUIS


Laat ons bidden – wat zullen wij bidden?
Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld ook.
O lieve God en vriend wijd om ons heen –
Gij zwijgt zo diep in alle talen, dat het voelt alsof Gij niet bestaat.
Ondenkbaar God, die afdaalt om te bevrijden,
die mensen stuurt naar mensen in nood.
Gezegend Gij.
Moge het waar zijn, wat geschreven staat
dat ooit de dood, die laatste vijand, overwonnen zal zijn,
onderworpen – de dood gedood, en Gij alles in allen.

Gezegend Gij om dagen van morgen,
toekomst die wij verwachten.
Om ieder nieuw begin,
om ieder sprankje hoop in onze harten.
Keer U om naar ons,
keer ons toe naar elkaar.
Zie, in duisternis, uw ontelbare mensen –
hoe zij neerliggen, kruipen, proberen op te staan, weer vallen.
Zie hun schaamte, wanhoop, onmacht, schuld.
Zie Uw mensen in Syrië, in Oekraïne,
in Palestina en Israël, in Afghanistan.
Zie wat wij doen met Uw mensen in ons midden,
vluchtelingen, (uit lijfsbehoud)
die wij schaamteloos als misdadigers behandelen.

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.
Voor onze kinderen, die zullen opgroeien in een wereld
van geweld en leugens.
Dat zij veilige plaatsen zullen vinden
en mensen ontmoeten die hen behoeden.
Dat zij weerbaar mogen worden en helder van hart en verstand.
Voor kinderen die van verweg hier gekomen zijn:
dat zij niet worden uitgestoten,
dat wij hen geven wat zij nodig hebben,
dat wij hun hoop op een gelukkig leven niet beschamen.

Voor uw aangezicht in stilte onze doden,
naam voor naam.
Voor uw aangezicht gedenken wij
al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen,
de namelozen die zijn afgeslacht in oorlog na oorlog.
Voor uw aangezicht onze levenden.
Kinderen, ouders, vrienden, geliefden…
allen die bij ons horen, aan ons toevertrouwd.

Gezegend Gij, Eeuwige hier nu,
om Uw Woord in deze wereld,
in mensen die het volbrengen in volharding.
Gezegend Gij om al het goede dat gedaan wordt.
Zo bidden wij U
met al uw joodse mensen die uw Thora betrachten,
met al uw moslimmensen die U aanbidden, Barmhartige
en met al uw christenmensen, die U herkennen in Jezus van Nazareth.

Zo moge het zijn.


Meer over kleding