WIJ STAAN VOOR...

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde! Dat is het doel van het Leger des Heils. Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil iedereen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Wij willen iedereen -ongeacht afkomst, religie of wat dan ook- graag helpen, bijstaan of begeleiden. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Daarom is iedereen welkom en staat voor iedereen de deur open, ook in Winschoten.


BIJ ONS KORPS.
Elke middag van maandag t/m vrijdag tussen 1 en 3 uur (behalve de woensdag) zijn diverse vrijwilligers in ons korpsgebouw actief om er voor te zorgen, dat wie ook maar binnen wil komen welkom geheten kan worden bij het drinken van een kop verse koffie of thee. Overigens dinsdag- en donderdagmorgen is deze koffie-inloop ook geopend van 9 uur tot half 12. Altijd in combinatie met de kledingwinkel.
Voor de een telt misschien een behoefte aan wat gezelligheid en contact bij het koffiedrinken; voor de ander is een gesprek belangrijk over wat hem of haar bezig houdt in het leven, soms worden mensen in beslag genomen door zorgen en verdriet die hen te neer drukken en die het leven zo donker maken.
U bent hartelijk welkom.


PASTORALE WACHT

Als u in dringende gevallen (situaties van ziekte of overlijden) bijstand en pastorale begeleiding nodig heeft, zijn Peter en Bineke Berkenbosch bereikbaar als korpsofficier.
Het beste kunt u het telefoonnummer van het korpsgebouw bellen. Als er niemand aanwezig is, spreekt u dan alstublieft het antwoordapparaat in. De aux. kapiteins luisteren dit zeer regelmatig af.
Tel.: 0597-416650
Zijn zij afwezig dan neemt in eerste instantie de korps sergeant-majoor Luppo Smook de pastorale wacht waar.


HELPT U ONS .... ?

U kunt ons helpen door een gift over te maken op: Rabobank-rekeningnr. NL92 RABO 0142 4382 43

Of meldt u aan als vrijwilliger.


Wie zijn we?

ACTUEEL

SAMENKOMSTEN (EREDIENST)

We houden samenkomsten op de zondagen om 10.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd bij deze samenkomsten en welkom als wij ons geloof vieren op de zondagmorgen.


De diensten staan onder leiding van de aux. kapiteins, onze envoys of gastvoorgangers.

VREDESWENS

Wees in vrede, trek de wereld in
om te doen waartoe u geroepen bent,
en weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heer,
die u bij dag en nacht houdt in de holte van Zijn hand.ONS FACEBOOK

Volgt u onze Facebook ook? Hier leest u de meest actuele informatie en verdiepingsartikelen.
Op dinsdag de rubriek "Licht op de samenkomst" over de viering van de zondag.
Op zaterdag "De zondag wordt ingeluid" met de komende tijd een aantal gedichten, gebeden of andere mooie teksten over ons geloof.
Op zondagmorgen is er dan nog een item met korte mededelingen "Na de zegen"DE KORPSBRIEF

De eerste korpsbrief van 2020 verschijnt op 1 februari
Deze editie loopt voor de periode tot aan het begin van de Stille Week.Weekagenda

MEDITATIEF MOMENT

Goede mensen.

Het tiende vers van psalm 24 stelt ons een belangrijke vraag: Wie is Hij, deze Koning der Glorie, de Ene?
2 februari is het de veertigste dag na Kerstmis. Een bijzondere dag… de laatste waarvan de datum verbonden is aan 25 december, Kerstmis. De evangelist Lucas schrijft het verhaal van de Opdracht van de Heer. (Lc. 2: 22-40) Vroeger heette deze dag Maria Lichtmis in de liturgische kalender. Alles wat Lucas over Maria vertelt, staat altijd en overal in het teken van haar en Gods Zoon, onze Heer Jezus Christus.
In het Oude Israël werden vrouwen gedurende veertig dagen na hun zwangerschap buiten gesloten van het openbare leven. In het boek Leviticus kunnen we er over lezen. Een moeder moest zich in de tempel laten reinigen door samen met de jonge vader een duif en een ram te offeren. Beviel een moeder van een jongen, dan gebeurde deze reiniging niet na 80 maar na 40 dagen.

Lucas beschrijft het bezoek van Jozef, Maria en het Kind aan de tempel van Jeruzalem. Simeon en Hanna wachten het Kind Jezus op in de tempel.
Simeon had van God de belofte gekregen, dat hij niet zou overlijden vooraleer hij de Messias had gezien. Samen met Hanna heeft hij het vertrouwen in de God van Israel bewaard.
Simeon neemt het Kind Jezus in de armen en jubelt van vreugde: “Met eigen ogen heb ik de Redding gezien, die U bewerkt hebt. Een licht dat geopenbaard wordt aan de wereld. Het strekt tot eer van Israël, Uw volk.”

Met het reinigingsritueel van de moeder wordt Jezus als alle joodse jongens toegewijd aan God, de hemelse Vader.
Maria draagt haar Kind Jezus door het in de tempel van Jeruzalem te brengen als het ware de wereld in.
En dan is de vraag van de psalmist actueel: Wie is Hij, wie is dit Kind?
Simeon en Hanna herkennen dit bijzondere Kind.
Het is alsof God hen aanraakt in hun hart – Dit is Jezus. De Messias, de Heiland.
Dit Kind is geboren als Zoon van God. Hij zal de mensheid tot Zaligmaker zijn en de vrede tussen mensen en hun Schepper herstellen.

Wie is Hij? De psalmist laat er geen twijfel over bestaan: ‘Heft, poorten, uw hoofden, verheft u, deuren van eeuwig, daar komt binnen de Koning der Glorie.’

Dat is wat de Gemeente van Christus mag vieren. Want tot op de dag van vandaag wil Maria haar en Gods Kind in ons leven binnendragen.
Opdat wij ons licht opsteken omtrent de vraag wie Hij is en wat de grootse betekenis is van Zijn geboorte.
Opdat wij ontvankelijk worden voor de Blijde Boodschap die Hij gaat verkondigen.
Opdat wij als Maria Christus de wereld binnendragen door Hem te vieren en groot te maken. Door voor elkaar zo liefdevol, barmhartig en genadig als God te zijn.

Paulus vat het wezen van de Heer Jezus samen in zijn brief:
“De Heer Jezus moest in alles gelijk worden aan de broeders en zusters, opdat Hij een ontfermende en getrouwe hogepriester zou worden in alles bij God, tot verzoening van de tekorten van de gemeenschap.
Beproefd in wat Hij heeft geleden, zal Hij allen die beproefd worden tot hulpe zijn” (naar Hebr. 2: 17)

Twee februari … Het Kind Jezus wordt toegewijd aan God, omdat Hij het Licht voor onze wereld wil zijn.
Licht… dat was toch het eerste scheppingswoord van God? Sinds Zijn menswording in Jezus schijnt er Licht in de kom van onze ziel.
En op de tafel van de Heer brandt in elke eredienst de kaars van Pasen om te symboliseren, dat het Christus is die u en mij tot hele, ongebroken mensen maakt.

Zijn Naam zij geprezen. Van nu tot in eeuwigheid.

meer weten over vrijwilliger zijn

UW AANDACHT GRAAG VOOR...

OPENINGSTIJDEN KLEDINGWINKEL / KOFFIE-INLOOP

Op maandag t/m vrijdag (beh. woensdag) van 13.00 uur tot 15.00 uur

dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.KINDERKOOKCAFÉ

Elke eerste maandag van de maand
15.45-17.15 uur
Elk kind is welkom mee te komen doen met deze toffe kookclub.
Kosten: € 1,00

CREA-MORGEN

Elke eerste woensdag van elke maand
10.00 - 11.30 uur
Graag elke keer apart opgeven bij de kapiteine.
Kosten: € 2,50
TROOSTENDE WOORDEN:

In zijn tekst "Diepe vreugde" schreef ds. Hans Stolp deze indrukwekkende woorden:

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis.
De pijn, de eenzaamheid en het onbegrip
die je op aarde doorleefde,
zijn van je afgevallen.
Wat jou nu vervult is alleen nog maar vreugde,
je bent er als een stralende engel van Licht.

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis.
Maar ware liefde blijft ons verbinden.
En straks,
dan zie ik jou terug, als jij mij opwacht bij de grens
en mij opnieuw met jouw liefde omhult.
Jij, mijn lief,
onze liefde is eeuwig, en sterft nooit.


Meer over kleding