Visie en Missie

Het Kerkgenootschap van het Leger des Heils is een evangelische beweging die onderdeel is van de universele christelijke kerk. Dat wil zeggen: we willen actief vorm geven aan het Evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, en weten ons daarbij verbonden met alle mensen die Hem willen navolgen. Wat we als kerkgenootschap geloven, is samengevat in onze geloofsbelijdenis, die voor een groot deel overeenkomt met die van andere (protestants-)christelijke kerken. De geloofsbelijdenis is gebaseerd op de Bijbel, die wij wel het Woord van God noemen, omdat wij geloven dat je daarin kunt lezen wat God wil. Goed nieuws? Onze belangrijkste doelstelling is het uitdragen van het Evangelie. Evangelie betekent ‘goed nieuws’ en het goede nieuws dat we daarmee bedoelen, staat in de Bijbel. Wij zijn ervan overtuigd dat God van de mensen houdt en dat Hij dat laat zien in de dingen die Jezus, Gods zoon, gezegd en gedaan heeft. Daaruit blijkt ook dat Gods liefde verder gaat dan het ‘geestelijke welzijn’ van mensen. Jezus was namelijk betrokken bij alle aspecten van het leven. Daarom willen wij in navolging van Hem mensen helpen, ook in hun materiële of sociale nood. Tot welk ras of welke nationaliteit ze ook horen en welke overtuiging ze ook hebben, alle mensen zijn welkom bij het Leger des Heils.