Veel gestelde vragen

Wat is het doel Leger des Heils?

De verkondiging van het evangelie, de boodschap van Gods liefde voor mensen, in woord en daad. De engelse oprichter William Booth ontdekte dat hij mensen niet van Gods erbarming kon overtuigen, zonder daar iets van te laten zien. Daarom predikte hij niet alleen, maar deelde hij ook voedsel uit en zorgde hij onder andere voor onderdak voor daklozen. Zijn visie vatte hij samen in de kreet soup, soap and salvation. Tot op de dag van vandaag komt het Leger des Heils tegemoet aan zowel geestelijke als aan materiële en sociale noden. Officieel luidt de missie van het Leger des Heils als volgt: Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Wat doet het Leger des Heils in Nederland?

(1) Evangeliseren (vertellen over het geloof en getuigen)
(2) Hulp verlenen op zeer uiteenlopende manieren zijn de hoofdactiviteiten 
(3) Signaleren van problemen en misstanden in de maatschappij en publiceren van onderzoeken naar maatschappelijke kwesties
(4) Het inzamelen van kleding en goederen
(5) Family Tracing Services

Hoe is het Leger des Heils in Nederland georganiseerd?

Sinds eind 1988 bestaat het Leger des Heils in Nederland uit een kerkgenootschap en vier stichtingen. Voor die tijd was de organisatie, juridisch gezien, een kerkgenootschap. De herstructurering vond plaats om beter aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en tegemoet te komen aan de eisen van de overheid. Het kerkgenootschap en de stichtingen maken deel uit van ‘The Salvation Army’, ofwel Leger des Heils. De kernfuncties van het Kerkgenootschap Leger des Heils, dat uit 75 korpsen (kerkelijke gemeenten) met 100 vestigingen bestaat, zijn evangelisatie, geestelijke groei, onderlinge verbondenheid en dienstverlening aan de naaste. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat uit 16 werkeenheden met ruim 180 vestigingen. De stichting is verantwoordelijk voor de professionele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, gezondheids- en ouderenzorg, jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en preventie en maatschappelijk herstel. De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving houdt zich, zoals de naam al zegt, bezig met het werven van fondsen onder derden. Deze stichting is erkend als Keurmerkhouder van het CBF-Keur. De Stichting Leger des Heils is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en de verdeling van de centrale inkomsten over de andere stichtingen en het kerkgenootschap. De Stichting Leger des Heils Dienstverlening verleent tegen kostprijs ondersteunende diensten aan de andere stichtingen en het kerkgenootschap. Ook verzorgt zij, vanuit ca. 20 vestigingen en met behulp van honderden containerplaatsen, de inzameling, herverdeling en verkoop van gedragen kleding en andere goederen.

Hoe groot is het Leger des Heils?

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt jaarlijks in Nederland hulp aan ruim 35.000 mensen. Deze stichting telt circa 3.500 medewerkers in vast dienstverband. Het Kerkgenootschap Leger des Heils heeft bovendien ruim 6.500 leden. Wereldwijd is het Leger des Heils actief in meer dan 125 landen.

Wat doet het Leger des Heils Nederland internationaal?

Het Leger des Heils Nederland faciliteert, versterkt en ondersteunt via de afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking (IOS) projecten van lokale partners en medewerkers van de organisatie in ontwikkelingslanden. Vanuit Nederland richten wij ons voornamelijk op dertien zogeheten focuslanden en enkele noodhulpgebieden. De activiteiten van het Leger des Heils gaan verder dan alleen het financieren van projecten. Het Leger des Heils is zelf in de gebieden gevestigd en de activiteiten (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en watervoorziening) worden geleid door lokale medewerkers, gebaseerd op hun eigen behoeftes. Het opbouwen van kennis en capaciteiten bij de lokale hulpverleners en in de lokale gemeenschap speelt een grote rol in het verbeteren van de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de achtergestelde groepen. De uitgangspunten van het werk van het Leger des Heils in andere landen zijn in basis weinig anders dan die in Nederland. De basale behoeftes van mensen liggen namelijk niet ver uiteen. Natuurlijk zijn er culturele verschillen, maar we willen uiteindelijk allemaal liefde, respect en een eerlijke kans om jezelf te kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie over de internationale organisatie kijk op www.salvationarmy.org.

Biedt het Leger des Heils alleen hulp aan dak- en thuislozen?

Nee. het Leger des Heils zet zich behalve voor de maatschappelijke opvang ook in op de terreinen van jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, reclassering, ouderenzorg, verpleegzorg, verslavingszorg en sociaal-cultureel werk. We helpen dus niet alleen dak- en thuislozen maar ook tienermoeders, mensen die uit de gevangenis zijn gekomen, gezinnen die uit hun huis gezet dreigen te worden, jongeren die op het criminele pad zijn geraakt, geïsoleerde ouderen, kinderen met een licht verstandelijke handicap, enzovoort. 

Mensen aan de rand van onze samenleving kampen vaak met meer dan een probleem. Iemand kan bijvoorbeeld dakloos zijn én verslaafd én problemen hebben met justitie. Het Leger des Heils is in staat om iemand vanuit verschillende disciplines hulp te bieden. 

Daarnaast biedt het Leger vanuit het Kerkgenootschap ook sociale en geestelijke hulp: pastorale zorg maar ook bijvoorbeeld maaltijdprojecten.

Wat zijn heilssoldaten?

Heilssoldaten zijn de belijdende leden van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Zij onderschrijven de leerstellingen (geloofsbelijdenis) en hebben beloofd zich in te zetten om de idealen van het Leger te realiseren. Heilssoldaten roken niet en gebruiken geen alcohol of drugs.

Waarom dragen heilssoldaten een uniform?

De oprichter van het Leger des Heils, William Booth (negentiende eeuw), zag zijn organisatie graag als een leger omdat hij ermee ten strijde trok tegen ongeloof en onrecht in de achterbuurten van Londen. In de vorm van een leger kan het Leger des Heils vaak sneller reageren op noodsituaties die zich onverwachts voordoen. Met het uniform laten de leden zien waar ze voor staan. Het is aan de ene kant een getuigenis. Ze maken zichtbaar dat ze Jezus Christus hebben leren kennen en dat mensen die hulp nodig hebben, een beroep op hen kunnen doen. De S op de kraag duidt op het Engelse woord ‘salvation’, wat ‘heil’ of welzijn’ betekent. Aan de andere kant kunnen mensen de heilssoldaten aan het uniform herkennen, waardoor ze weten dat ze een beroep op hen kunnen doen.

Moet je heilssoldaat zijn om bij het Leger des Heils te horen of te werken?

Nee. De samenkomsten (kerkdiensten) en andere bijeenkomsten zijn in het algemeen voor iedereen toegankelijk. Om als vrijwilliger of betaalde kracht bij het Leger te werken is het niet verplicht om heilssoldaat te zijn. Wel vraagt het Leger des Heils van zijn medewerkers dat ze een christelijke levensovertuiging hebben en de doelstelling onderschrijven.

Wat is het verschil tussen een heilssoldaat en heilsofficier?

Een heilssoldaat is een belijdend lid van de kerk van het Leger des Heils. Een heilssoldaat verbindt zich aan het kerkgenootschap en zet zich daar ook in eigen vrije tijd voor in. Een heilssoldaat kan dus gewoon een baan hebben bij een bank of in een winkel maar kan ook huismoeder of huisvader zijn. In Nederland zijn er ruim 5000 heilssoldaten. 

Wanneer een heilssoldaat zijn of haar leven volledig in dienst willen stellen van het Leger des Heils kan hij of zij een officiersopleiding volgen. Je wordt dan opgeleid om voorganger te worden binnen een korps (kerkelijke gemeente) van het Leger. Een heilsofficier (dit kan een kapitein, majoor of andere rang zijn) krijgt geen salaris maar wel een vergoeding om te kunnen wonen en leven. Er zijn circa 170 officieren actief in Nederland.

Wat voor rangen kennen jullie en hoe werkt dat?

De oprichter van het Leger des Heils, William Booth zag zijn organisatie als een groep christenen waarmee hij ten strijde trok tegen ongeloof en onrecht. De betrokkenen geloven dat het evangelie vraagt om daadwerkelijke actie. Een op militaire leest geschoeide organisatie lag daardoor voor Booth voor de hand. En bij een militaire organisatie horen ook militaire rangen. 

Heilssoldaten, de 'gewone' belijdende leden van het Kerkgenootschap van het Leger des Heils, hebben geen rang. Officieren daarentegen wel. Officieren zijn heilssoldaten die een plaats in de maatschappij hebben opgegeven in antwoord op de geestelijke roeping om hun tijd, gaven en energie te wijden aan de dienst van God en mensen. Nadat zij de vereiste periode van opleiding met goed gevolg hebben afgesloten, worden zij bevestigd als officier en uitgezonden in dienst van het evangelie van Jezus Christus.

Op dit moment kent het Leger des Heils de volgende rangen:

Generaal:
Officier die door de Hoge Raad gekozen is tot hoogste leider van het wereldwijde Leger des Heils.

Andere rangen zijn:

Luitenant: Bij bevestiging en uitzending – 1 ster op de epauletten.

Kapitein: Na vijf dienstjaren als officier – 2 sterren op de epauletten.

Majoor: Na vijftien dienstjaren als officier – crest op de epauletten.

Lt.-kolonel: rang gereserveerd voor hogere vormen van leiderschap, bijvoorbeeld chef-secretaris in een klein territorie of leider van een commandement. - epauletten met crest en zilveren rand.

Kolonel: rang voor bijvoorbeeld chef-secretarissen in grotere territories en territoriaal leiders in kleinere territories  - epauletten met crest en zilveren rand op epauletten en rond de S’en.

Commissioner: leiders van een groot territorie of met internationaal grote verantwoordelijjkheid - rode fluwelen epauletten met crest en zilveren rand op epauletten en rond de S’en.

Hoe is het Leger des Heils ontstaan?

The Salvation Army, de engelse naam voor het Leger des Heils, is in Engeland opgericht door de methodistenpredikant William Booth. William Booth, geboren in 1829, werd in zijn tienerjaren christen en besteedde veel tijd aan het doorvertellen van het Goede Nieuws.

Zo kwam Booth in aanraking met de arme bevolking van Oost Londen. Door deze confrontatie voelde hij het sterke verlangen ook iets voor deze mensen te betekenen.

Booth besloot in 1865 The Christian Mission op te richten. Vanaf een zeepkist sprak hij vol enthousiasme over de liefde van God. Hoe mooi zijn boodschap ook was, landen deed zij vaak niet bij zijn toehoorders. Later kwam Booth tot de conclusie dat hongerige magen nu eenmaal geen oor hebben voor het evangelie. Behalve een boodschap bracht hij daarom samen met een aantal anderen ook brood bij de mensen.

Pas toen de naam The Christian Mission in 1878 werd omgedoopt in The Salvation Army begon het werk van Booth duidelijke vruchten af te werpen. Het idee van een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en maatschappelijke wantoestanden, sprak velen aan.

Wat betekent de naam ‘Leger des Heils’?

De naam Leger des Heils geeft aan dat wij willen strijden (leger) om mensen te vrij te maken (te redden: heil) van alles wat hen ervan weerhoudt om volwaardig mens te zijn, namelijk onrecht en ongeloof.

Hoe komt het Leger des Heils aan zijn naam?

In 1878 beschreef een van de medewerkers de toenmalige organisatie in een artikel als a volunteer army (een leger van vrijwilligers). Bramwell Booth, de zoon van optichter William, maakte bezwaar tegen deze uitdrukking. “Ik voel mij een doodgewone dienstplichtige!”, zei hij. Daarmee drukte Bramwell uit dat hij zijn werk zag als een goddelijke opdracht. Vervolgens streepte zijn vader het woord volunteer door en schreef daarvoor salvation in de plaats.

Wanneer werd het Leger des Heils in Nederland actief?

De eerste Nederlandse heilssoldaat was Gerrit Juriaan Govaars. Govaars was 21 jaar toen hij van een vriend een Franse Strijdkreet te lezen kreeg. Deze krant van het Leger des Heils maakte hem zo enthousiast dat hij de herkenbare koperen S-en aanvroeg en het heilsteken op zijn jas naaide. 

Op 8 mei 1887 organiseerde Govaars, in die tijd lid van de Weteringkerk, samen met enkele anderen de eerste Nederlandse samenkomst van het Leger des Heils. Dit was in de Gerard Doustraat in Amsterdam. Een ‘kerkdienst’ die de buitenwacht met argusogen bekeek. Het Leger leek zich namelijk weinig aan te trekken van traditionele liturgische regels binnen de kerken. 

De publieke opinie over het Leger des Heils ondervond in de strenge winter van 1890 een positieve omslag. Het Leger voelde zich als christelijke organisatie betrokken bij de honderden dak- en thuislozen die te lijden hadden van de extreme kou. Hun werd daarom hulp geboden door de deuren van de beschikbare lokalen te openen. Het maatschappelijk werk van het Leger des Heils was begonnen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Leger des Heils door de Duitse overheersers verboden. Dit omdat het leger als stichting Engels bezit zou zijn. Enkele leidinggevenden van het Leger besloten op hun beurt de Geloofsgemeenschap Het Leger des Heils op te richten. Hierbij deed men een beroep op de wet op de kerkgenootschappen van 10 september 1853. Het Leger kreeg, doordat het een kerk werd, weer bestaansrecht. 

Het Leger des Heils heeft altijd als doel blijven houden voortdurend in te spelen op de actuele behoeften. Met een directe en energieke aanpak werd hulp verleend aan alle zwakkeren van de Nederlandse samenleving, ongeacht hun religieuze achtergrond. Net als elders op de wereld zetten zowel vrijwilligers als beroepskrachten van het Leger zich in voor alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuislozen, prostituees en iedereen die door de samenleving min of meer is uitgestoten. 

Inmiddels is het Leger des Heils in Nederland uitgegroeid tot een organisatie met duizenden vrijwilligers en vaste medewerkers. De nood in Nederland is groot. Ondanks de economische welvaart lijkt het verschil tussen arm en rijk toe te nemen. Daarbij komt dat steeds minder mensen Jezus Christus persoonlijk kennen. De strijd van het Leger des Heils is daarom ook nog lang niet gestreden.

Waarom is het Leger een leger?

De oprichter van het Leger des Heils, William Booth zag zijn organisatie als een groep christenen waarmee hij ten strijde trok tegen ongeloof en onrecht. De betrokkenen geloven dat het evangelie vraagt om daadwerkelijke actie. Mobiliteit en snelle inzetbaarheid zijn daarbij belangrijk. Een op militaire leest geschoeide organisatie lag daardoor voor de hand.

Wat voor blad is de Strijdkreet?

De Strijdkreet is een evangelisatieblad. Met het tijdschrift wil het Leger des Heils vertellen hoe mensen God kunnen leren kennen. Ook vertelt het blad welke uitwerking het geloof heeft in het leven van alledag. Het is mogelijk een abonnement te nemen op Strijdkreet en in sommige plaatsen wordt de Strijdkreet op straat verspreid.

Waarom zamelt het Leger des Heils tweedehands kleding in?

Dat gebeurt om verschillende redenen. Allereerst verstrekt het Leger kleding aan mensen die geen geld hebben om kleding te kopen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan dak- en thuislozen, asielzoekers of mensen die door een brand alles zijn kwijtgeraakt. Een ander deel wordt op verschillende manieren verkocht. Zo heeft het Leger des Heils eigen kledingwinkels en een eigen kledingmerk: 50/50. De opbrengst komt ten goede aan de hulpverlening. Met de inzameling van gebruikte kleding levert het Leger des Heils overigens ook een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu. 

Het Leger des Heils is in Nederland bekend als de langst bestaande kleding inzamelorganisatie. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlander zijn kleding graag aan het Leger des Heils doneert. 

Het onderdeel van het Leger des Heils dat deze inzamel-activiteiten verzorgt heeft een nieuwe naam gekregen: ReShare. Per jaar zamelt ReShare ongeveer 25 miljoen kilo kleding in. De kleding wordt op verschillende manieren ingezameld, waarvan de meeste kleding door inzameling via kledingcontainers in de gemeenten wordt opgehaald. Daarnaast kent ReShare in veel gemeenten de kledinginzameling door huis-aan-huis acties. 

Zie ook de website van ReShare

Hoe komt het Leger des Heils aan geld?

De professionele hulpverlening wordt voor 90% gesubsidieerd door de overheid. De overige 10% hiervan, het kerkelijk sociaal en geestelijk werk en de internationale hulpverleningsactiviteiten worden betaald uit eigen bijdragen van cliënten en leden van de kerk, giften van het Nederlandse publiek en uit opbrengsten van beleggingen en de verkoop van tweedehandskleding en -goederen. Om giften van het Nederlandse publiek in te zamelen worden verschillende fondsenwervende activiteiten ingezet. Het Leger des Heils is in het bezit van een CBF-keurmerk.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat het leven een geschenk is. Een kostbaar geschenk. Iets waarmee je niet vrijblijvend kunt omgaan. Het leven brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. 

Wij geloven dat de Bijbel richtlijnen bevat voor het leven. Niet om ons te onderdrukken, maar om onze vrijheid en waardigheid te beschermen. We hebben overigens niet de illusie dat we het over alle ethische zaken met elkaar eens zijn. Ook niet dat we over alles de absolute waarheid in pacht hebben. Maar dat is geen reden te zeggen dat iedereen het zelf maar moet uitzoeken. Als Leger des Heils spreken wij ons uit. Geven we onze mening. Durven we ergens voor te staan. 
Veel teksten uit de Bijbel kun je op verschillende manieren uitleggen. Toch zijn we het over de kern wel eens: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is het grote gebod, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Het Leger des Heils gelooft in de mogelijkheid om met elkaar te werken aan een betere samenleving. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een samenleving naar Gods bedoeling. Wij geloven in de kracht die er is in het Woord van God; in zijn Geest die ons leidt en beïnvloedt om oog te hebben voor elkaar.

Wat is het (belangrijkste) verschil tussen de kerk van het Leger des Heils en andere kerken?

Wat opvalt is dat het Leger zijn eigen "uiterlijk" heeft. Heilssoldaten (de belijdende leden van onze kerk) mogen een uniform dragen; onze gemeenten heten korpsen; onze voorgangers heten (korps)officieren en ze hebben rangen als kapitein of majoor. En dan de muziek: het Leger des Heils heeft muziekkorpsen en zangbrigades, brassmuziek i.p.v. een kerkorgel.

Die "uiterlijkheden" worden pas echt een verschil, wanneer we kijken naar de inrichting van de kerkdienst. Het Leger des Heils heeft er bewust voor gekozen geen gebruik te maken van de sacramenten, zoals doop en avondmaal om te voorkomen dat mensen dit als een voorwaarde zouden zien om bij God te mogen komen. Met name in de tijd dat het Leger des Heils ontstond wilde men er in (andere) kerken nog wel eens zo over denken. In die tijd beschouwde een korps van het Leger des Heils zichzelf ook niet als een kerk, maar meer als een laagdrempelige evangelisatiepost. 

Daarnaast werd er - vooral in het verleden - in andere kerken (te) veel nadruk gelegd op de sacramenten. Volgens het Leger kan dit ten koste gaan van waar het om gaat, namelijk het Evangelie, geloof in Jezus Christus en groei daarin. Het Leger des Heils erkent de sacramenten overigens wel. 

Daar staat tegenover dat het Leger des Heils tijdens dienst kerkgangers de gelegenheid geeft naar voren te komen om een getuigenis uit spreken of te knielen bij de zogenoemde "heiligingstafel" en samen met anderen, met name de korpsofficier, te bidden.

De geloofsbelijdenis ("samenvatting van de leer") van het Leger des Heils wijkt inhoudelijk niet veel af van de belijdenisgeschriften van andere protestantse kerken. Maar als je heilssoldaat wilt worden, onderschrijf je niet alleen deze belijdenisartikelen, maar doe je ook een aantal beloften m.b.t. je persoonlijke leven. De meest bekende zijn wel het je onthouden van drugs, alcohol en rookartikelen.

Waarom doen jullie niet aan dopen / avondmaal?

Het Leger des Heils heeft er bewust voor gekozen geen gebruik te maken van de sacramenten, zoals doop en avondmaal om te voorkomen dat mensen dit als een voorwaarde zouden zien om bij God te mogen komen. Met name in de tijd dat het Leger des Heils ontstond wilde men er in (andere) kerken nog wel eens zo over denken. In die tijd beschouwde een korps van het Leger des Heils zichzelf ook niet als een kerk, maar meer als een laagdrempelige evangelisatiepost. 

Daarnaast werd er - vooral in het verleden - in andere kerken (te) veel nadruk gelegd op de sacramenten. Volgens het Leger kan dit ten koste gaan van waar het om gaat, namelijk het Evangelie, geloof in Jezus Christus en groei daarin. Het Leger des Heils erkent de sacramenten overigens wel.

Waarom gelooft u in Woord én daad?

Geestelijke groei, verbondenheid, evangelisatie en dienstbaarheid. Met deze vier kerndoelen willen wij onze missie, het uitdragen van het Evangelie en het verlenen van hulp, concreet maken. Het is onze opdracht om dienstbaar te zijn in Woord én daad in onze samenleving. We willen als kerk niet naar binnen, maar juist naar buiten gericht zijn. Waar het op neerkomt is, dat wij onze deuren voor iedereen willen openzetten. Letterlijk en figuurlijk. Wij zijn een kerk voor iedereen. Ongeacht afkomst, geaardheid, geloof of wat dan ook. Wij bieden iedereen een plek voor ontmoeting, voor rust en voor zorg. Wij geloven in het Woord van God en willen van daaruit mensen laten zien dat we er voor hen zijn.

Wat is het doel van de actie 'Wij geloven' ?

Het Leger des Heils is in het najaar van 2001 gestart met een landelijke media actie. Onder de noemer 'Wij Geloven' zijn er in diverse dagbladen en opiniebladen adverenties geplaatst. Later kwamen daar ook televisiespotjes bij. Met deze actie wil het Leger de maatschappij een spiegel voorhouden en confronteren met belangrijke maatschappelijke problemen. Hoofdthema's zijn sociale uitsluiting, zingeving en eenzaamheid. Daarbij willen we de problemen bespreekbaar maken bij de politiek, beleidsmakers, overheden en het grote publiek. Het Leger des Heils laat zien wat het aan de problemen doet en geeft oplossingsrichtingen aan. Wij willen met de actie 'Wij Geloven' laten zien dat iedereen ertoe doet.

Waarom doet het Leger aan 'Maatschappelijk signaleren'?

De problemen waarmee hulpvragers bij ons aankloppen staan niet op zichzelf maar houden verband met de wijze waarop de samenleving is georganiseerd en de wijze waarop wij met elkaar samenleven. Naast het verlenen van hulp aan mensen-zonder-helper richten wij ons daarom ook op het beïnvloeden van de samenleving: niet alleen dweilen maar ook de kraan dichtdraaien