Wat is het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Het Kerkgenootschap Leger des Heils (stichter William Booth) is een gemeenschap van christenen die een enthousiaste geloofsbeleving combineert met praktische hulpverlening. Korpsleden streven een actief en herkenbaar christendom na. Geestelijke groei en onderlinge verbondenheid zijn kenmerkend voor de organisatie, net als de aanpak van materiële en sociale noden. Wij willen een bijdrage leveren aan een betere samenleving, een wereld volgens Gods bedoeling, door op te komen voor en het verlenen van (materiële en immateriële) hulp aan de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. In woord en daad wil het Leger des Heils laten zien dat ook deze mensen er mogen zijn, er toe doen.
Het Leger des Heils streeft naar: het voorkomen en tegengaan van uitsluiting en armoede; goede kwaliteit van leven; behoud of herstel van zelfstandigheid op gebied van wonen en werken; behoud of herstel van sociale contacten en relaties; bevordering van leefbaarheid en veiligheid in buurten.

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen we bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland Kerken waar elke zondag een dienst wordt gehouden. Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. Kleding die anders in de vuilnisbak beland. Zonde. Want die kleding kunnen we nog prima gebruiken voor hulpverlening of de verkoop. De opbrengsten van de kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger des Heils.