Veelgestelde vragen

Wat is het doel van het Leger des Heils?

De verkondiging van het evangelie, de boodschap van Gods liefde voor mensen, in woord en daad. De engelse oprichter William Booth ontdekte dat hij mensen niet van Gods erbarming kon overtuigen, zonder daar iets van te laten zien. Daarom predikte hij niet alleen, maar deelde hij ook voedsel uit en zorgde hij onder andere voor onderdak voor daklozen. Zijn visie vatte hij samen in de kreet soup, soap and salvation. Tot op de dag van vandaag komt het Leger des Heils tegemoet aan zowel geestelijke als aan materiële en sociale noden. Officieel luidt de missie van het Leger des Heils als volgt: Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Wat doet het Leger des Heils in Nederland?

1. Evangeliseren (vertellen over het geloof en getuigen)
2. Hulp verlenen op zeer uiteenlopende manieren zijn de hoofdactiviteiten
3. Signaleren van problemen en misstanden in de maatschappij en publiceren van onderzoeken naar maatschappelijke kwesties
4. Het inzamelen van kleding en goederen
5. Family Tracing Services

Hoe is het Leger des Heils in Nederland georganiseerd?

Sinds eind 1988 bestaat het Leger des Heils in Nederland uit een kerkgenootschap en vier stichtingen. Voor die tijd was de organisatie, juridisch gezien, een kerkgenootschap. De herstructurering vond plaats om beter aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en tegemoet te komen aan de eisen van de overheid. Het kerkgenootschap en de stichtingen maken deel uit van ‘The Salvation Army’, ofwel Leger des Heils. De kernfuncties van het Kerkgenootschap Leger des Heils, dat uit 75 korpsen (kerkelijke gemeenten) met 100 vestigingen bestaat, zijn evangelisatie, geestelijke groei, onderlinge verbondenheid en dienstverlening aan de naaste. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat uit 16 werkeenheden met ruim 180 vestigingen. De stichting is verantwoordelijk voor de professionele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, gezondheids- en ouderenzorg, jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en preventie en maatschappelijk herstel. De Stichting Leger des Heils Fondsenwerving houdt zich, zoals de naam al zegt, bezig met het werven van fondsen onder derden. Deze stichting is erkend als Keurmerkhouder van het CBF-Keur. De Stichting Leger des Heils is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en de verdeling van de centrale inkomsten over de andere stichtingen en het kerkgenootschap. De Stichting Leger des Heils Dienstverlening verleent tegen kostprijs ondersteunende diensten aan de andere stichtingen en het kerkgenootschap. Ook verzorgt zij, vanuit ca. 20 vestigingen en met behulp van honderden containerplaatsen, de inzameling, herverdeling en verkoop van gedragen kleding en andere goederen.

Hoe groot is het Leger des Heils?

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt jaarlijks in Nederland hulp aan ruim 35.000 mensen. Deze stichting telt circa 3.500 medewerkers in vast dienstverband. Het Kerkgenootschap Leger des Heils heeft bovendien ruim 6.500 leden. Wereldwijd is het Leger des Heils actief in meer dan 125 landen.

Wat doet het Leger des Heils Nederland internationaal?

Het Leger des Heils Nederland faciliteert, versterkt en ondersteunt via de afdeling Internationale Ontwikkeling & Samenwerking (IOS) projecten van lokale partners en medewerkers van de organisatie in ontwikkelingslanden. Vanuit Nederland richten wij ons voornamelijk op dertien zogeheten focuslanden en enkele noodhulpgebieden. De activiteiten van het Leger des Heils gaan verder dan alleen het financieren van projecten. Het Leger des Heils is zelf in de gebieden gevestigd en de activiteiten (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en watervoorziening) worden geleid door lokale medewerkers, gebaseerd op hun eigen behoeftes. Het opbouwen van kennis en capaciteiten bij de lokale hulpverleners en in de lokale gemeenschap speelt een grote rol in het verbeteren van de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de achtergestelde groepen. De uitgangspunten van het werk van het Leger des Heils in andere landen zijn in basis weinig anders dan die in Nederland. De basale behoeftes van mensen liggen namelijk niet ver uiteen. Natuurlijk zijn er culturele verschillen, maar we willen uiteindelijk allemaal liefde, respect en een eerlijke kans om jezelf te kunnen ontwikkelen. Voor meer informatie over de internationale organisatie kijk op www.salvationarmy.org.

Biedt het Leger des Heils alleen hulp aan dak- en thuislozen?

Nee. het Leger des Heils zet zich behalve voor de maatschappelijke opvang ook in op de terreinen van jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, reclassering, ouderenzorg, verpleegzorg, verslavingszorg en sociaal-cultureel werk. We helpen dus niet alleen dak- en thuislozen maar ook tienermoeders, mensen die uit de gevangenis zijn gekomen, gezinnen die uit hun huis gezet dreigen te worden, jongeren die op het criminele pad zijn geraakt, geïsoleerde ouderen, kinderen met een licht verstandelijke handicap, enzovoort. Mensen aan de rand van onze samenleving kampen vaak met meer dan een probleem. Iemand kan bijvoorbeeld dakloos zijn én verslaafd én problemen hebben met justitie. Het Leger des Heils is in staat om iemand vanuit verschillende disciplines hulp te bieden. Daarnaast biedt het Leger vanuit het Kerkgenootschap ook sociale en geestelijke hulp: pastorale zorg maar ook bijvoorbeeld maaltijdprojecten.

Wat zijn heilssoldaten?

Heilssoldaten zijn de belijdende leden van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Zij onderschrijven de leerstellingen (geloofsbelijdenis) en hebben beloofd zich in te zetten om de idealen van het Leger te realiseren. Heilssoldaten roken niet en gebruiken geen alcohol of drugs.

Waarom dragen heilssoldaten een uniform?

De oprichter van het Leger des Heils, William Booth (negentiende eeuw), zag zijn organisatie graag als een leger omdat hij ermee ten strijde trok tegen ongeloof en onrecht in de achterbuurten van Londen. In de vorm van een leger kan het Leger des Heils vaak sneller reageren op noodsituaties die zich onverwachts voordoen. Met het uniform laten de leden zien waar ze voor staan. Het is aan de ene kant een getuigenis. Ze maken zichtbaar dat ze Jezus Christus hebben leren kennen en dat mensen die hulp nodig hebben, een beroep op hen kunnen doen. De S op de kraag duidt op het Engelse woord ‘salvation’, wat ‘heil’ of welzijn’ betekent. Aan de andere kant kunnen mensen de heilssoldaten aan het uniform herkennen, waardoor ze weten dat ze een beroep op hen kunnen doen.

Moet je heilssoldaat zijn om bij het Leger des Heils te horen of te werken?

Nee. De samenkomsten (kerkdiensten) en andere bijeenkomsten zijn in het algemeen voor iedereen toegankelijk. Om als vrijwilliger of betaalde kracht bij het Leger te werken is het niet verplicht om heilssoldaat te zijn. Wel vraagt het Leger des Heils van zijn medewerkers dat ze een christelijke levensovertuiging hebben en de doelstelling onderschrijven.