Wat is het Leger des Heils?

Het Leger des Heils is een protestantse geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme en een middenpositie inneemt tussen de evangelische beweging en de traditionele reformatorische kerken. William Booth is de stichter van deze wereldwijde organisatie. Het Leger is zowel lid van de Raad van Kerken als van de Evangelische Alliantie. In Nederland is de organisatie verdeeld over twee hoofdonderdelen, te weten: het "Kerkgenootschap" en "Welzijn en Gezondheid". Het Kerkgenootschap Leger des Heils heeft in Nederland 55 kerkelijke gemeenten met ruim 100 vestigingen en korps Breda is er hier dus één van. Kernfuncties van deze gemeenten zijn evangelisatie, geestelijke groei, onderlinge verbondenheid en dienstbaarheid aan de naaste. De kerk van het Leger des Heils is te vergelijken met veel andere kerken. We hebben een geloofsbelijdenis, voorgangers, leden, erediensten en liederen en we streven ernaar om buitenkerkelijken te bereiken met de boodschap van Gods liefde. Het uniform is daarvan een voorbeeld. Met dit pak geven de heilssoldaten uiting aan hun geloof. Het uniform zegt als het ware: ik geloof. Spreek me daar gerust op aan. Iedereen is van harte welkom. Op zondag houden we onze samenkomsten. Hier krijgt iedereen de kans zich te bezinnen op de zin van het bestaan, anderen te ontmoeten en tot rust te komen. De kerkdiensten kenmerken zich door enthousiaste samenzang en een praktijkgerichte bijbeloverdenking. Tijdens de samenkomsten is niet alleen de korpsofficier (voorganger) aan het woord. Ook andere mensen, die iets willen vertellen over hun persoonlijke geloofsbeleving, krijgen daartoe de gelegenheid. Vaak zorgt een muziekkorps voor de muzikale begeleiding. Meestal is er voor kinderen een apart programma: de kindernevendienst.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat het leven een geschenk is. Een kostbaar geschenk. Iets waarmee je niet vrijblijvend kunt omgaan. Het leven brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

Wij geloven dat de Bijbel richtlijnen bevat voor het leven. Niet om ons te onderdrukken, maar om onze vrijheid en waardigheid te beschermen. We hebben overigens niet de illusie dat we het over alle ethische zaken met elkaar eens zijn. Ook niet dat we over alles de absolute waarheid in pacht hebben. Maar dat is geen reden te zeggen dat iedereen het zelf maar moet uitzoeken. Als Leger des Heils spreken wij ons uit. Geven we onze mening. Durven we ergens voor te staan.
Veel teksten uit de Bijbel kun je op verschillende manieren uitleggen. Toch zijn we het over de kern wel eens: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is het grote gebod, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Het Leger des Heils gelooft in de mogelijkheid om met elkaar te werken aan een betere samenleving. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een samenleving naar Gods bedoeling. Wij geloven in de kracht die er is in het Woord van God; in zijn Geest die ons leidt en beïnvloedt om oog te hebben voor elkaar.

De leerstellingen van het Leger des Heils

 1. Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.
 2. Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.
 3. Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid.
 4. Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus, de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.
 5. Wíj geloven, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn, geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld.
 6. Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan worden.
 7. Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zíjn tot ons behoud.
 8. Wíj geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij, die gelooft, daarvan het getuigenis in zich heeft.
 9. Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodíg ís om gered te blíjven.
 10. Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus (1Tess. 5:23).
 11. Wij geloven, in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardígen en de eíndeloze straf van de goddelozen.