De vier kernfuncties

Het Leger des Heils houdt in het meerjarenbeleidsplan de vier kernfuncties in het oog die de afgelopen jaren richtinggevend voor het beleid op landelijk en plaatselijk niveau zijn geweest. Deze kernfuncties zijn hulpmiddelen bij het werken aan de missie. In de achterliggende periode is gebleken dat ze in hun onderlinge samenhang moeten worden beschouwd: ze kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Ook daar waar het gaat om het feit of de ene een gevolg is van de andere, is niet echt interessant. Van belang is het vertrekpunt, namelijk het discipelschap en de opdracht van de Zender. Jezus zegt: “Kom achter Mij en Ik zal maken...” Daar gaan we dan voor.

De vier kernfuncties zijn: Evangelisatie, Dienstbaarheid, Verbondenheid en Geestelijke groei
 
 Evangelisatie
Het Leger des Heils is een evangelisatiebeweging en ziet het als haar belangrijkste taak om mensen in aanraking te brengen met Jezus Christus. Het Leger des Heils gelooft dat alle problemen ten diepste ontstaan doordat de mens God uit het oog is verloren. Maar omdat Hij in de persoon van Jezus Christus naar de aarde kwam, heeft God het mogelijk gemaakt dat mensen weer in relatie met Hem kunnen leven. Daardoor krijgt het leven zin, komen mensen tot hun bestemming en krijgen ze uitzicht op eeuwig leven. Woord- en daadverkondiging gaan bij deze evangelisatie hand in hand. Vanouds was in het Leger des Heils vooral een groepsbenadering gebruikelijk. In de moderne maatschappij is een effectieve evangelisatie echter meer het gevolg van individuele contacten.
 "Trek er daarom op uit om alle volken tot mijn volgelingen te maken.” (Matth. 28:19, GNB)
 
Dienstbaarheid
Liefde vraagt om actie. De verkondiging van het evangelie is ongeloofwaardig als zij niet gepaard gaat met daadwerkelijke actie. Jezus sprák niet alleen over de liefde van zijn Vader, maar bewéés door zijn intense medeleven ook dat die liefde werkelijk bestaat. Hij was bewogen met zieken en zwakkeren en verklaarde zich solidair met de armen. In navolging van Jezus wil het Leger des Heils hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. Daarbij richt zij zich op actuele gebeurtenissen in de samenleving. Zeker met het oog op het wetsontwerp, de wet ‘werk en bijstand’, dreigt toename van werkeloosheid en de problematiek van eenzaamheid. Het dient te gaan om het principiële handelen, vanuit een Bijbelse ethiek. Het evangelie is een hoogwaardige boodschap, welke werkgever van ons is en zich dienstverlenend inzet in onze gemeenten. Daarnaast dienen we er als Leger voor te waken niet alleen aan symptoombestrijding te doen, maar de problematiek ook bij de landelijke, regionale en lokale politiek aankaarten vanuit bijbelse rechtvaardigheid.
 "Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.” (1 Joh. 3:16, GNB)
 
Verbondenheid
Het Leger des Heils denkt dat het ontmoeten van God niet kan zonder het ontmoeten van andere gelovigen. God woont met zijn Heilige Geest in het hart van iedere gelovige. Het is een Goddelijke opdracht om een gemeenschap te vormen van mensen die elkaar liefhebben, zoals Christus iedereen liefheeft. "Allemaal samen bent u het lichaam van Christus; afzonderlijk is ieder er een deel van.” (I Kor. 12:27, GNB)
 
Geestelijke groei
Geloven betekent het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Het Leger des Heils wil mensen helpen God steeds sterker te ervaren, met andere woorden: te groeien in hun verhouding tot God. De doorwerking van de Heilige Geest is hiervoor onmisbaar. Het Leger des Heils wil bewerken dat mensen Hem steeds beter leren kennen en zijn aanwezigheid steeds sterker gaan ervaren. Vanuit de ontmoeting met hun Schepper krijgen mensen het juiste zicht op wie ze zijn en wat ze in deze wereld mogen betekenen.
 "En dit is het eeuwige leven: dat de mensen U kennen, U, de enige ware God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.” (Joh. 17:3, GNB)