Maatschappelijke dienstverlening

Maatschappelijke dienstverlening vanuit Korps Almere

Naast haar kerkelijk activiteiten is het Leger des Heils in Almere dienstbaar aan de samenleving onder meer onder de naam Maatschappelijke Dienstverlening korps Almere, afgekort MDV.

Onder Maatschappelijke Dienstverlening verstaan wij het verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp willen aanvaarden, zonder onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. De hulp varieert van noodhulp tot het begeleiden van mensen die ‘t zicht op zaken kwijt zijn geraakt.

De doelstelling van deze activiteiten is:

 • het doorbreken van sociale individuele gevallen
 • een helpende hand bieden bij het vinden van een goede oplossing of begeleiding
 • Voorzien in de eerste behoefte aan hulp

De MDV organiseert hiertoe een groot scala aan activiteiten

 • het op werkdagen openstellen van een raad- & daadbalie waar vanuit hulpvragen worden geïnventariseerd en gecoördineerd
 • begeleiding op maatschappelijk werk niveau bij problemen. Indien nodig wordt doorverwezen naar en contact gelegd met andere instanties
 • begeleiding van mensen die in ‘t Klankbord werkzaamheden verrichten op basis van een (re-)integratie- of werktraject
 • op werkdagen openstellen van een ‘huiskamer voor de buurt’
 • op werkdagen aanbieden van gemeenschappelijke maaltijden en/of soepmaaltijden
 • ontspanningsactiviteiten voor ouderen zoals: een ontspanningsmiddag, bewegen voor ouderen, sjoelen en koersbal
 • verzorgen van cursussen voor het omgaan met de PC en internet
 • de tweede kans winkel, waar kleding voor een kleine prijs wordt verkocht
 • organiseren van hobbyclubs zoals: computerclub, creaclub en blij dat ik brei
 • Nederlandse taallessen
 • het verstrekken van nood- en voedselpakketten in individuele gevallen
 • het gratis verstrekken van kleding in individuele gevallen
 • het verstrekken van kerstpakketten

Organisatie

De activiteiten en alle ondersteunende werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Dit zijn mensen die zich betrokken voelen bij de MDV en de doelstellingen onderschrijven.
Daarnaast zijn er medewerkers vanuit integratiebureaus die de MDV helpen in het kader van een werk- of re-integratietraject.

Samenwerkingsverbanden

Er vindt goede samenwerking plaats met de professionele maatschappelijk dienstverlenende tak van het Leger des Heils, Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg, maar ook met andere maatschappelijk dienstverlenende organisaties en Gezondheidscentra in Almere. Daarnaast wordt samen gewerkt met de Gemeentelijke Sociale Dienst en het UWV.

Financiering van de activiteiten

De activiteiten worden als volgt bekostigd:

 • Bijdragen van de kerkelijke leden
 • Bijdragen van deelnemers aan activiteiten
 • Opbrengst verkoop tweede kans winkel
 • Subsidie van de Gemeente Almere
 • Giften in geld en natura