Integriteitssysteem

Om ongewenst gedrag binnen de organisatie tegen te gaan heeft het Leger des Heils het volgende geheel aan beleid, protocollen en procedures ingericht.

Gedragsregels

Het Leger des Heils heeft gedragsregels opgesteld voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Deze gaan over omgangsvormen, het (niet) aanvaarden van geschenken, goederen en diensten, (beroeps)houding, het gebruik van telefoon, internet en e-mail en de omgang met persoonsgegevens.

Beleid tegen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie (SIAGPD)

Het Leger des Heils hanteert als uitgangspunt dat ieder mens uniek is. Deze uniciteit dient tot haar recht te komen en gerespecteerd te worden. Anderen hebben geen recht grenzen ten aanzien van de eigenheid van de persoon te overschrijden. (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie berusten op het overschrijden van de grenzen van het individu en worden door het Leger des Heils dan ook niet getolereerd.

Het is belangrijk om continu aandacht te geven aan het SIAGPD-beleid, zodat leidinggevenden en medewerkers zich bewust blijven van de mogelijkheid van het zich voordoen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. In 2019 is een nieuwe notitie ontwikkeld onder de titel ‘In alle zorgvuldigheid’. De nieuwe notitie beoogt dat medewerkers en vrijwilligers de gelegenheid wordt geboden om, als zij slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen – (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie – ruimte krijgen in alle zorgvuldigheid daarover te spreken alsmede dat dit thema in de organisatie kan worden besproken. Daartoe is een systeem opgezet met landelijke en regionale vertrouwenspersonen, met een heldere taakomschrijving, zowel voor wat betreft opvang van slachtoffers als voor wat betreft voorlichting en informatie. In 2020 zal het vernieuwde beleid worden geïmplementeerd. Tevens kunnen medewerkers zich ook richten tot de landelijke klachtencommissie SIAGPD. Het SIAGPD-beleid is digitaal beschikbaar. Tijdens de Leger des Heils Experience Day (LED) voor nieuwe medewerkers wordt het SIAGPD-beleid expliciet besproken en de aangestelde landelijk vertrouwenspersoon geïntroduceerd. Benadrukt wordt dat mensen recht hebben op een veilige omgeving en dat ongewenst gedrag niet door het Leger des Heils wordt geaccepteerd.

Landelijke vertrouwenspersoon, aandachtsfunctionarissen en klachtencommissie

De gegevens van de landelijke vertrouwenspersoon staan vermeld in Intercom, het blad voor medewerkers, heilssoldaten, vrijwilligers en legervrienden. Verder brengen de regionaal aangestelde aandachtfunctionarissen het SIAGPD-beleid onder de aandacht. In 2019 zijn met hen twee trainingsdagen gehouden, verzorgd door bureau Bezemer Kuiper & Schubad. Tijdens deze trainingsdagen komen, behalve SIAGPD gerelateerde zaken, ook eventueel andersoortige klachten aan de orde. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een uiting van onvrede over het handelen, het bejegenen of het nalaten om tot handelen over te gaan. In 2019 is de landelijke vertrouwenspersoon vier keer benaderd. Drie van deze meldingen hadden te maken met intimidatie en pestgedrag op de werkvloer door collega’s onderling, waarvan één te maken had met intimidatie en pestgedrag tussen leidinggevende en medewerker. Deze meldingen zijn zorgvuldig behandeld en hebben geresulteerd in een voortzetting van de werkzaamheden. Eén persoonlijk contact heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie, deze klacht is nog gaande. Verder is de landelijke vertrouwenspersoon 19 keer door een regionale aandachtfunctionaris benaderd met betrekking tot een SIAGPD-vraag.

Externe klachtencommissie

Cliënten kunnen gebruikmaken van een interne klachtenprocedure. Indien een klacht niet tot een (bevredigende) oplossing leidt, dan kan de klacht bij een externe klachtencommissie worden neergelegd. In 2019 werden in totaal 76 klachten bij een externe klachtencommissie ingediend.

Klokkenluidersregeling

Het Leger des Heils heeft een klokkenluidersregeling ingesteld waar betrokkenen een vermoeden van een misstand kunnen melden bij een daartoe aangestelde vertrouwenspersoon en/of een externe derde. In 2019 zijn er geen meldingen gedaan op grond van de klokkenluidersregeling.