Financiering van uw zorg

Het kan zijn dat u van de overheid een eigen bijdrage moet betalen voor de hulp die u bij het Leger des Heils ontvangt. Dit is afhankelijk van de financieringsvorm van uw zorg en uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. Hieronder vindt u een overzicht van de financieringen per zorgsoort en de (mogelijke) eigen bijdragen.

Zorg thuis

Zorg thuis Begeleiding wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Het is mogelijk dat de gemeente een eigen bijdrage aan u berekent. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Centraal Administratie Kantoor: www.hetcak.nl.

Ambulante jeugdzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor ambulante jeugdzorg zorg bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Hiervoor heeft u een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige. Voor wijkverpleging bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Zorg met verblijf

Beschermd Wonen wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Voor de Wmo bepaalt de gemeente de eigen bijdrage. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Voor meer informatie zie de website van het Centraal Administratie Kantoor.

Jeugdzorg met verblijf wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor alle jeugdhulp met verblijf wordt een ouderbijdrage bepaalt door de gemeente. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de ouderbijdrage. Voor meer informatie zie de website van het Centraal Administratie Kantoor.

Pleegzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een verwijzing nodig van de gemeente, huisarts, medisch specialist of een gecertificeerde instelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de ouderbijdrage. Voor meer informatie zie www.hetcak.nl.

Verzorgings- en verpleeghuis wordt gefinancierd vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor de zorg en verblijf in het verzorgings- / verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor.

Orthopedagogisch centrum voor LVB (Licht Verstandelijke Beperking)/Domus+ wordt gefinancierd vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Voor de zorg en verblijf in het orthopedagogisch centrum betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor.

GGZ / verslavingskliniek wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. De kosten voor de behandeling en verblijf in de GGZ / verslavingskliniek worden in beginsel gedekt door uw zorgverzekering.

Hospice wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of wijkverpleegkundige. De kosten voor zorg en verpleging in het Hospice worden in beginsel gedekt door uw zorgverzekering.  

Forensische zorg wordt gefinancierd door Justitie en u heeft hiervoor een indicatie nodig van het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie) of Reclassering (forensisch beschermd wonen en ambulante forensische zorg). Kijk hier voor meer informatie over het NIFP. Voor forensische zorg betaalt u een eigen bijdrage.

ZorgZwaartePaketten Ontwenningskliniek De Wending

Ontwenningskliniek De Wending is onderdeel van Leger des Heils Oost. De afdelingen van De Wending zijn verdeeld over twee locaties in Ugchelen. Voor de afdelingen MeerZorg, Beschermd Wonen en Woon- & Werktraining vindt u hier het overzicht van de Zorgarrangementen (ZorgZwaartePakketten) (intramurale functies) van zorgkantoor Achmea.

Vragen?

Neem contact op met Bureau Traject Management.