Christelijke Identiteit

Christelijke identiteit, wat bedoelen wij daarmee?

Het Leger des Heils staat in de traditie van het christelijk geloof. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. In ons geloof staan de volgende punten centraal.

God en Jezus

God is de Schepper van alles wat leeft. Hij is de oorsprong van deze wereld en draagt er ook zorg voor. Dat blijkt vooral uit Jezus Christus, die wij zien als de Zoon van God. Wij geloven namelijk dat God zelf in Jezus naar onze wereld toe gekomen is.

Bekering, vergeving en eeuwig leven

Door Jezus heeft God duidelijk gemaakt hoe Hij wil dat mensen leven en met elkaar omgaan. Daarmee roept Hij ons ook op om ons af te keren van een leven dat niet goed is. Dat is wat in de Bijbel ‘zich bekeren’ genoemd wordt. Gelukkig maakte Jezus ook duidelijk dat God van mensen houdt, ondanks de verkeerde dingen die wij vaak doen. God wil de mensen graag vergeven en Hij doet dat ook vanwege Jezus. Jezus heeft namelijk veel geleden, hoewel Hij alleen maar deed wat God wilde. Hij is zelfs de marteldood aan het kruis gestorven. Nu wil Hij dat zijn lijden en sterven zin krijgen, opdat wij mensen niet voor altijd dood hoeven te gaan. En dat hoeft ook niet, want Jezus heeft de dood overwonnen: na zijn sterven is Hij weer levend geworden, voor altijd! Nu is Hij in de hemel, bij God. Maar Hij zal terugkomen!

En nu wij…

Intussen is God nog steeds aan het werk in deze wereld, in en door mensen. Hij kan hen inspireren. Wij noemen dat zijn Heilige Geest, waardoor mensen God kunnen ervaren en iets van God aan elkaar kunnen laten zien. Hoe wij dan met elkaar om moeten gaan, wordt in de christelijke traditie vaak omschreven met de belangrijke begrippen: gerechtigheid en barmhartigheid.

Gerechtigheid en barmhartigheid

Gerechtigheid wil zeggen dat we mensen tot hun recht laten komen. In de Bijbel wordt dan vaak gezegd dat we mensen die op wat voor manier ook in de knel zitten, moeten bevrijden. Barmhartigheid wil zeggen dat we mensen in nood met liefde helpen. Jezus geeft daar de volgende voorbeelden van: mensen die honger lijden te eten geven, mensen die dorst hebben te drinken geven, kleding geven aan mensen die niets aan hebben, vreemdelingen onderdak geven en bezoek brengen aan zieken en gevangenen. Daarbij zegt Jezus zelfs: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Matteüs 25, vers 40)

Samengevat

Wat God van ons wil wordt samengevat door de volgende uitspraak van Jezus: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Matteüs 22, vers 37-40)

Typisch Leger des Heils?

Het Leger des Heils deelt het geloof, zoals dat hierboven beschreven staat, met vele christenen wereldwijd. We brengen wel onze eigen accenten aan. Wat ons met name kenmerkt, is dat we een strijdbare beweging willen zijn. Dat blijkt niet alleen uit onze naam en symbolen zoals de vlag, maar ook uit onze instelling. Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, ondernemen we actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. We willen nou eenmaal strijden. Strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad.

De Leerstellingen

De leerstellingen, de geloofsbelijdenis van het Leger des Heils, zijn vastgelegd in de Deed of Constitution (Stichtingsakte) van 1878 (zie hoofdstuk II van dit boekdeel) en werden bevestigd in de Leger des Heils Akte 1980.

Alle heilssoldaten onderschrijven de leerstellingen:

 1. Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.
 2. Wij geloven, dat er slechts een God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.
 3. Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid.
 4. Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.
 5. Wij geloven, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn, geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld.
 6. Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan worden.
 7. Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn tot ons behoud.
 8. Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij, die gelooft, daarvan het getuigenis in zich heeft.
 9. Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om gered te blijven.
 10. Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 5:23).
 11. Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, in de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindeloze straf van de goddelozen.